Table of Contents

  Het idee voor de trans-Europese netwerken (TEN) is ontstaan in de jaren ’80 samen met het idee over een ééngemaakte markt. Het is immers onzinnig te praten over een ééngemaakte markt waar goederen, diensten en personen vrij kunnen bewegen indien de regio’s niet onderling verbonden zijn door een moderne en efficiënte infrastructuur van trans-Europese netwerken.

  De constructie ervan is bovendien een belangrijk element voor de economische groei en de creatie van werkgelegenheid. 

  Het Europese Verdrag biedt een stevige basis voor de TEN. Volgens de bepalingen van Hoofdstuk XV (Artikelen 154, 155 en 156), moet de Europese Unie streven naar de promotie van de ontwikkeling van trans-Europese netwerken als een sleutelelement voor de oprichting van de ééngemaakte markt en de versterking van de economische en sociale cohesie. Deze ontwikkeling bevat zowel de interconnectie en interoperabiliteit van de nationale netwerken als de toegang tot zo’n netwerken.

  In lijn met deze doelstellingen worden de richtlijnen ontwikkeld voor de projecten die voldoen aan deze criteria in de 3 betrokken sectoren (Transport, Energie en Telecommunicatie).

  TEN-E

  De Europese Unie financiert elektriciteits- en aardgasinfrastructuurprojecten van Europees belang. Een jaarlijks budget van ongeveer 25 miljoen euro wordt uitgegeven voor de ondersteuning van haalbaarheidsstudies. De meeste projecten overschrijden de nationale grenzen of hebben een invloed op meerdere EU-lidstaten.

  • De richtsnoeren voor trans-Europese Netwerken - Energie specificeren de projecten die in aanmerking komen voor subsidiëring.
  • De financiële regels specificeren de betrokken financiële procedures.
  • Het indienen van aanvragen voor subsidies gebeurt het eerste trimester van elk jaar. Aanvragen worden ingediend door de promotoren van in aanmerking komende projecten, zoals elektriciteits- en gasvervoersmaatschappijen, investeerders in LNG-faciliteiten en gasopslag. De projecten dienen te worden ondersteund door de betrokken lidstaten.

  De trans-Europese Netwerken - Energie maken een geïntegreerd deel uit van de algemene beleidsobjectieven van de Europese Unie, door de competitiviteit te verhogen in de elektriciteits- en gasmarkten, de bevoorradingszekerheid te versterken en het behoud van het leefmilieu te respecteren.

  Actuele richtsnoeren

  Bij Beschikking nr. 1364/2006/EG van 6 september 2006 heeft de Unie een aantal nieuwe richtsnoeren vastgesteld ter actualisering van de TEN-E, waardoor de oude richtlijnen van 1996 en 2003 werden ingetrokken. Gestreefd wordt naar diversifiëring van de voorzieningsbronnen, verbetering van de voorzieningszekerheid door versterking van de banden met niet-EU-landen en integratie van de energienetwerken in de nieuwe lidstaten.

  De EU heeft een aantal projecten aangewezen die voor EU-financiering in aanmerking komen en heeft deze in drie categorieën onderverdeeld: projecten van gemeenschappelijk belang die betrekking hebben op elektriciteits- en gasnetwerken en die mogelijk economisch levensvatbaar zijn; prioritaire projecten die voorrang krijgen wanneer EU-financiering wordt toegekend; en projecten van Europees belang, die ook prioritair zijn en een grensoverschrijdend karakter dragen of een aanzienlijk effect hebben op de grensoverschrijdende transmissiecapaciteit.

  De prioriteiten moeten verenigbaar zijn met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, en bovendien: gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen en garanties bieden voor een betere koppeling tussen de installaties die deze energie produceren; gebruik maken van efficiëntere technologieën die de milieuverliezen en -risico's in verband met energietransport en -transmissie beperken; diversificatie van energiebronnen bevorderen; en interoperabiliteit van EU-netwerken met de netwerken van nieuwe lidstaten en derde landen bewerkstelligen.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Energie

   Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030)

  2. Energie

   Diesel en benzine in tankstations van goede kwaliteit

  3. Energie

   Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België