Algemene context

Het inschakelen van technische hulpmiddelen is essentieel om de doelstellingen van het energiebeleid voor Europa, die door de Europese Raad op 9 maart 2007 zijn vastgesteld, te bereiken. Deze doelstellingen bestaan erin de kostprijs van schone energie te verlagen en ervoor te zorgen dat de EU-industrie zich op het voorplan van de snel groeiende koolstofarme technologiesector bevindt. Op langere termijn moeten nieuwe generaties technologieën worden ontwikkeld via baanbrekend onderzoek om de broeikasgasuitstoot met 60-80% te verminderen tegen 2050.

Tijdens de ministerraad in 2008 keurden de energieministers van alle lidstaten een nieuw plan goed dat werd opgesteld door de Europese Commissie, namelijk het SET-plan.

SET-plan

Het SET-plan beoogt de volgende resultaten:

 • een nieuwe gemeenschappelijke strategische planning;
 • doeltreffender tenuitvoerlegging;
 • een toename van de middelen;
 • een nieuwe, sterkere aanpak betreffende internationale samenwerking.

Gemeenschappelijke strategische planning

Om de tenuitvoerlegging van het SET-plan in goede banen te leiden en zo de coherentie tussen de nationale, Europese en internationale inspanningen te bevorderen, richtte de Commissie begin 2008 een Stuurgroep over strategische energietechnologieën op. De opdracht van de groep bestaat in het bedenken van gemeenschappelijke acties via het coördineren van het beleid en de programma's, het vrijmaken van middelen en het systematisch volgen en controleren van de voortgang, dit alles gericht op het bereiken van de gemeenschappelijke doelstellingen. Er zetelt een vertegenwoordiger van de FOD Economie en een vertegenwoordiger van de gewesten in deze stuurgroep. Om een nauwkeurig overzicht van de energietechnologiedoelstellingen in heel Europa te krijgen, heeft de Commissie een systeem van open informatie- en kennisbeheer ingevoerd.

Samenwerken op gemeenschapsniveau

De Commissie stelde voor om vanaf 2008 prioritaire Europese industriële initiatieven op te starten (EIIs) en om een Europese alliantie voor energieonderzoek op te richten (EERA).

SET-Plan Steering Group

De EU Steering Group on Strategic Energy Technologies (SET- Plan Steering Group) bestaat uit de hooggeplaatste vertegenwoordigers van de EU-landen, Ijsland, Noorwegen, Zwitserland en Turkije.

De SET-Plan Steering Group coördineert de implementatie van het SET-Plan en promoot gezamenlijke initiatieven tussen groepen van de EU-landen en de EU.

European Industrial Initiatives

De European Industrial Initiatives (EIIs) brengen EU landen, industrie en onderzoekers in sleutelgebieden samen. Ze promoten het op de markt brengen van sleuteltechnologieën via het samenbrengen van fonds, vaardigheden en onderzoeksfaciliteiten.

De verschillende initiatieven zijn:

European Energy Research Alliance

De European Energy Research Alliance (EERA) doelt op het versnellen van de ontwikkeling van nieuwe energie technologieën via het samenwerken aan pan-Europese programma’s. Onderzoeksinstituten en universiteiten die samen deelnemen aan EERA identificeren deze programma’s, coördineren onderzoeksinspanningen en delen informatie.

SET-Plan Information System

Het EU's SET-Plan Information System (SETIS) bevat informatie over de staat van de lage koolstof technologieën. Het analyseert eveneens de impact van energietechnologie beleid, onderzoekt de kosten en baten van verschillende technologische opties en maakt een schatting van de implementatiekosten. Deze informatie is nuttig voor de European Industrial Initiatives, private bedrijven, vakorganisaties, de European Energy Research Alliance, internationale organisaties en financiële instituties.

Middelen

Met het oog de noodzakelijke verhoging van de investeringen heeft de Commissie een mededeling uitgebracht over de financiering van koolstofarme technologieën. De mededeling handelt over de mogelijkheid om een nieuw Europees mechanisme of fonds voor industriële demonstraties en de markttoepassing van geavanceerde koolstofarme technologieën tot stand te brengen en over wat de kosten en baten van belastingvoordelen voor innovatie zijn. De Commissie zal de Marie Curie-acties van het kaderprogramma voor onderzoek aanwenden ter bevordering van de opleiding van onderzoekers op energiegebied Afzonderlijke acties van de lidstaten om hun personeelsmiddelen uit te breiden moeten beter worden gecoördineerd.

Internationale samenwerking

Internationale samenwerking op het gebied van onderzoek of de vaststelling van internationale normen is cruciaal om de mondiale ontwikkeling, commercialisering, ontplooiing van en toegang tot koolstofarme technologieën te stimuleren. De in het SET-plan voorgestelde maatregelen moeten zorgen voor een intensere internationale samenwerkingsstrategie. De EU moet op internationale fora steeds meer met één stem spreken om over te komen als een coherenter en sterker partnerschap.

Laatst bijgewerkt
20 februari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Energie

  Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030)

 2. Energie

  Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België

 3. Energie

  Plan voor de ontwikkeling van het transmissienet van elektriciteit - Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030