Table of Contents

  ENOVER is een overleggroep die de samenwerking op het vlak van energie tussen de federale en gewestelijke regeringen versterkt.

  Oorsprong van ENOVER

  De zesde staatshervorming van 1980 heeft de bevoegdheden inzake energievraagstukken verdeeld tussen de federale staat en de gewesten. Om te vermijden dat bepaalde onverenigbaarheden de beleidsmaatregelen zouden verstoren of minder doeltreffend zouden maken, drong een overleg tussen de bevoegdheidsniveaus zich op.

  Dat overleg werd op 18 december 1991 formeel vastgelegd in het samenwerkingsakkoord over de coördinatie van de activiteiten die verband houden met energie, dat de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest afsloten. In de praktijk werd dat akkoord in de praktijk omgezet door de oprichting van ENOVER (in het Frans: CONCERE).

  ENOVER verenigt:

  • afgevaardigden van de vier energieadministraties en de vier kabinetten verantwoordelijk voor energie;
  • de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie (EU)
  • de Directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie van de FOD Buitenlandse Zaken.

  Opdrachten van ENOVER

  De groep ENOVER staat in voor:

  • de organisatie van het overleg tussen de federale staat en de gewesten;
  • de interne coherentie van de energiebeleidsmaatregelen van de bevoegde overheden;
  • de centralisatie van de informatie over de aanpassing van de wetgeving rond de betrokken materies;
  • de bevordering van de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde overheden;
  • het verzamelen van de gegevens om informatievragen van internationale organisaties te beantwoorden en energiebalansen op te stellen;
  • het vormen van de Belgische afvaardiging bij internationale organisaties;
  • de uitwerking van gecoördineerde en logisch gestructureerde standpunten die de Belgische delegatie naar voren zal brengen bij internationale instanties en meer bepaald binnen de Raad van de EU (bijvoorbeeld de voorbereiding van Europese richtlijnen).

  Organisatie en werking van ENOVER

  Plenaire vergadering van ENOVER

  De plenaire vergadering brengt ongeveer elke maand de leden van het Vlaamse en het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest samen onder voorzitterschap van de FOD Economie.

  Ze neemt beslissingen in de voltallige zitting wanneer consensus is bereikt.

  Ze formuleert gezamenlijke standpunten die doorgaans in ENOVER-werkgroepen worden voorbereid.

  ENOVER-werkgroepen

  De werkgroepen brengen deskundigen samen rond thema's als hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, waterstof, energiebalansen ... Er zijn twintig werkgroepen.

  Die werkgroepen zorgen niet alleen voor uitwisseling van informatie en samenwerking op beleidsvlak, maar stellen ook rapporten voor de Europese Commissie op.

  ENOVER-EU

  ENOVER-EU volgt de actualiteit en beheert de Europese energiedossiers.

  In die groep wordt het Belgische standpunt voorbereid voor vergaderingen van de Energy Working Party, COREPER, de (informele) Energieraad en de bijeenkomst van de directeurs-generaal voor Energie.

  Gemengde groepen

  Voor materies die verschillende maatschappelijke domeinen en de bevoegdheden van verschillende administraties overlappen, werden gemengde groepen opgericht. Die bestaan uit deskundigen van verschillende administraties. We noemen er een paar:

  • De gemengde groep ENOVER-Transport belast met de omzetting en de implementatie van een Europese richtlijn voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (richtlijn 2014/94/EU).
  • De gemengde groep ENOVER-CCIM (Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid) belast met het formuleren van het nieuwe voorstel van de Europese Commissie voor het beperken van de klimaateffecten van de productie van hernieuwbare brandstoffen.
  • De Stuurgroep ENOVER-NKC NEKP 2030 (Nationale Klimaatcommissie) belast met de follow-up, de monitoring en de begeleiding van de implementatie van het Nationaal Energie- en Klimaatplan.

  ENOVER en de FOD Economie

  De directeur-generaal van de algemene directie Energie van de FOD Economie zit de groep ENOVER voor.

  Het secretariaat van ENOVER, beheerd door de algemene directie Energie, stelt de agenda van de plenaire vergaderingen op, maakt het verslag van de plenaire vergaderingen en stuurt het rond, optimaliseert de werking van de werkgroepen, stimuleert het overleg over actuele onderwerpen, bakent domeinen af voor overleg en samenwerking met de gewesten, verspreidt informatie naar de leden van de plenaire vergadering en de werkgroepen.

  Laatst bijgewerkt
  24 augustus 2022