Table of Contents

  Het PCI Project ALEGrO

  ALEGrO loopt over 90 km, waarvan 49 km in België.

  1. Tracé
   De toekomstige verbinding loopt tussen het bestaande onderstation van Lixhe en de parking langs de E40 in Eynatten (Raeren). ALEGrO maakt vooral gebruik van bestaande infrastructuur (jaagpaden, autosnelwegen, Infrabel-domeinen). Het gekozen tracé werd zorgvuldig bestudeerd en geselecteerd in overleg met de lokale autoriteiten met het oog op een zo laag mogelijke impact voor de buurtbewoners en het milieu.
  2. Capaciteit
   De verbinding zal een transmissiecapaciteit van 1.000 MW hebben, wat overeenkomt met één tiende van het gemiddelde energieverbruik in België.
  3. Technologie
   Deze ondergrondse verbinding maakt gebruik van Europese spitstechnieken in de vorm van gelijkstroomtechnologie om de elektriciteit op hoogspanning te transporteren volgens de vereiste capaciteit en afstand.
  4. Ondergrondse verbinding
   De verbinding tussen de conversiestations bestaat uit twee kabels. Deze twee kabels met een diameter van 12 cm worden over het hele tracé in de grond gelegd en veranderen het landschap dus niet.

  Traject

  trajet-ALEgrO

   

  Bron: Elia

  Het Opvolgingsorgaan

  Het opvolgingsorgaan PCI 2015_2.2.1. ALEGrO  is samengesteld uit vertegenwoordigers van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Algemene Directie Energie) en van departementen DGO3 (landbouw, grondstoffen en leefmilieu) en DGO4 (ruimtelijke ordening, huisvesting, patrimonium en energie) van het Waalse Gewest.

  De vergunningverleningsprocedure

  Maturiteit van het PCI project 

  Het VCFC heeft op 25 mei 2016 beslist dat het PCI-project, gelegen in België en zoals ingediend door Elia Asset nv, voldoende rijp was.

  Omdat het project van gemeenschappelijk belang met een grensoverschrijdend karakter is, diende de bevoegde Duitse autoriteit zich eveneens uit te spreken over de maturiteit van het PCI-project gelegen in Duitsland. De Duitse autoriteit stelde de maturiteit van het PCI-project vast op 1 augustus 2016.

  Fase 1: Procedure voor de aanvraag

  Na de maturiteitsverklaring over het ALEGrO-project door de Belgische en Duitse bevoegde instanties is de volgende fase van het vergunningstraject, de zogenaamde fase voorafgaand aan de vergunningsfase van start gegaan op 1 augustus 2016.

  Deze fase moet afgerond zijn binnen een indicatieve periode van twee jaar na de aanvaarding van het PCI-project door de betrokken bevoegde autoriteiten.

  In deze fase wordt de milieu-effectenrapportage uitgevoerd. Die werd afgerond in december 2016.

  Tijdens die fase wordt door de projectpromotor een inspraakmoment voorzien zoals gevraagd in de verordening. Om de administratieve lasten van de projectpromotor niet te verzwaren én om de transparantie voor het publiek zo groot mogelijk te houden, wordt geopteerd om het PCI-inspraakmoment te laten samenvallen met de formele informatiesessie in het kader van de milieu-effectenrapportage. Deze informatievergadering heeft plaatsgevonden op 18 oktober 2016 in Visé. Bijkomend heeft Elia op vrijwillige basis nog twee extra informatiesessies georganiseerd op 19 en 20 oktober 2016 in Raeren en Herve. In dit kader heeft de projectpromotor een informatiefolder uitgebracht (alleen in het Frans).

  Tijdens die fase stelt het opvolgingsorgaan de in te winnen adviezen en te verkrijgen vergunningen vast als onderdeel van het aanvraagdossier ter verkrijging van het raambesluit. Het niveau en het detail van de inhoud van de onderdelen van het raambesluit is op 20 februari 2017 ter kennis gegeven aan de projectpromotor.

  Het raambesluit bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. de stedenbouwkundige vergunning;
  2. het “permis unique”;
  3. de wegvergunning;
  4. de verklaring van openbaar nut;
  5. het besluit inzake de uitvoering van de openbare raadpleging door de projectpromotor overeenkomstig artikel 9, lid 3 tot 7 van de Europese Verordening.

  Het aanvraagdossier werd door promotor Elia ingediend op 20 februari 2017. Na de bijeenkomst van het opvolgingsorgaan ALEGrO van 21 maart 2017 werd het aanvraagdossier voor het project ALEGrO op 24 maart 2017 volledig verklaard en aanvaard. De wettelijke vergunningsprocedure werd dan ook aangevat op 24 maart 2017.

  Fase 2: Wettelijke procedure voor toekenning vergunningen

  Na instructie door het coördinatieorgaan via het Uniek Loket (d.d. 24 maart 2017), voerden de betrokken vergunningverlenende administraties hun onderzoeken uit en namen zij een beslissing over de aanvraag die hen aanbelangt als onderdeel van het raambesluit.

  De nodige vergunningen voor het project ALEGrO werden afgeleverd, zijnde:

  • Verklaring openbaar nut: 7 juli 2017

  • Stedenbouwkundige vergunning: 7 augustus 2017

  • "Permis unique": 9 augustus 2017

  • Wegvergunning (A & B): 31 oktober 2017

  Na een consultatie van de leden van het opvolgingsorgaan ALEGrO en de leden van het coördinatieorgaan van het VCFC, heeft het coördinatieorgaan de beslissing genomen om het raambesluit (PDF, 318.88 KB) toe te kennen voor het PCI-project ALEGrO. De datum van ondertekening van het raambesluit (i.e. 27.11.2017) is de einddatum van de wettelijk voorgeschreven vergunningverleningsprocedure (i.e. wettelijke maximale termijn van 1 jaar en 6 maanden) en eveneens de einddatum van het volledige vergunningverleningsproces (i.e. wettelijke maximale termijn van 3 jaar en 6 maanden) van het PCI-project ALEGrO.

  Duitse versie van het raambesluit (PDF, 98.02 KB) 

  Laatst bijgewerkt
  24 januari 2018