Table of Contents

  De as van Mercator tot Horta is een bovengrondse hoogspanningsverbinding die in de jaren 70 werd aangelegd en die 12 gemeenten doorkruist over een afstand van 49 km.

  Elia zal op dit traject drie werken uitvoeren om deze hoogspanningsverbinding te vernieuwen.

  • Verstevigen van de masten en funderingen
   Wanneer de geleiders op de hoogspanningsmasten vervangen worden, nemen de krachten op de masten mogelijk toe, ook al weegt de nieuwe geleider minder. Het gaat dan bijvoorbeeld over wind of krachten die ontstaan door het opspannen van de geleider.
  • Vervangen van de geleiders
   De klassieke geleiders worden vervangen door geleiders die performanter zijn. Dankzij de hogere transportcapaciteit van deze geleiders kan Horta-Mercator de elektriciteitsproductie op zee verder inlands transporteren en elektrische verbindingen met buurlanden mogelijk maken.
  • Aanpassingen hoogspanningsstation Mercator De vernieuwing van de geleiders maken het ook noodzakelijk om de schakelapparatuur in het hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke aan te passen

  De lijn Horta-Mercator loopt van de gemeente Kruibeke (hoogspanningsstation Mercator) tot de gemeente Zomergem (station Horta) over een afstand van 49 km.

  De lijn ligt volledig in de provincie Oost-Vlaanderen en doorkruist 12 gemeenten: Zomergem, Lovendegem, Waarschot, Evergem, Gent, Lochristi, Moerbeke, Lokeren, Sint-Niklaas, Waasmunster, Temse, Kruibeke.

  Het vervangen en het versterken van de geleiders van de lijn Mercator-Horta zijn essentieel en dat omwille van drie redenen:

  1. Hogere importcapaciteit, goed voor de bevoorradingszekerheid 
   De versterking van de as Mercator-Horta maakt het mogelijk om meer elektriciteit in te voeren vanuit het buitenland. Dat is goed voor de bevoorradingszekerheid en de economische ontwikkeling in Europa en België.
  2. Integratie van hernieuwbare energieDe toegenomen capaciteit maakt het ook mogelijk om nieuwe productie-eenheden op het net aan te sluiten. Voor de nieuwe windmolenparken op zee is de as Mercator-Horta bijvoorbeeld erg belangrijk.
  3. Ontwikkeling naar een Europese energiemarkt
   De investeringen van Elia werden bekeken binnen een Europese context. Europa vraagt zijn lidstaten voldoende transportcapaciteit naar en vanuit het buitenland te voorzien zodat de internationale marktwerking verbetert en de energieprijs concurrentiëler wordt. .

  Traject

  Trajet-Horta-Mercator

   

  Bron: Elia

  Het Opvolgingsorgaan

  Het opvolgingsorgaan PCI 2015_2.24 Horta-Mercator is samengesteld uit vertegenwoordigers van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (departement Energie) en de departementen Ruimte Vlaanderen, LNE (leefmilieu, natuur en energie)  en VEA (Vlaams Energieagentschap)van het Vlaamse Gewest.

  De vergunningverleningsprocedure

  Maturiteit van het PCI-project

  Het VCFC heeft op 9 september 2016 beslist dat het PCI-project Horta-Mercator zoals ingediend door Elia Asset nv, voldoende rijp was en het project aanvaard kon worden om de Europese vergunningsverleningsprocedure op te starten.

  Fase 1. Procedure voor de aanvraag

  Na de maturiteitsverklaring over het PCI-project Horta-Mercator door het VCFC is de volgende fase van het vergunningentraject, de zogenaamde fase voorafgaand aan de vergunningsfase van start gegaan op 9 september 2016.

  Deze fase moet afgerond zijn binnen een indicatieve periode van twee jaar na de aanvaarding van het PCI-project door de betrokken bevoegde autoriteiten.

  In deze fase wordt de milieu-effectenrapportage uitgevoerd. Deze werd afgerond op 19 oktober 2016 met de goedkeuringsbeslissing door het departement LNE van het Vlaamse Gewest.

  Tijdens deze fase wordt door de projectpromotor een inspraakmoment voorzien zoals gevraagd in de verordening. Om de administratieve lasten van de projectpromotor niet te verzwaren én om de transparantie voor het publiek zo groot mogelijk te houden, werd geopteerd om het PCI-inspraakmoment te laten samenvallen met een vrijwillig inspraakmoment ter voorbereiding van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Twee informatiesessies werden georganiseerd. In dit kader heeft de projectpromotor een informatiefolder uitgebracht.

  Tijdens deze fase stelt het opvolgingsorgaan de in te winnen adviezen en te verkrijgen vergunningen vast als onderdeel van het aanvraagdossier ter verkrijging van het raambesluit. Het opvolgingsorgaan heeft niveau en het detail van de inhoud van de onderdelen van het raambesluit op 13 september 2016 vastgesteld. 

  Het raambesluit bestaat uit de volgende onderdelen:

  • de stedenbouwkundige vergunning;
  • de wegvergunning;
  • de verklaring van openbaar nut;
  • het besluit inzake de uitvoering van de openbare raadpleging door de projectpromotor overeenkomstig artikel 9, lid 3 tot 7 van de Europese Verordening.

  Het aanvraagdossier werd door promotor Elia ingediend op 20 oktober 2016. Het aanvraagdossier voor het project Horta-Mercator werd op 18 november 2016 volledig verklaard en aanvaard. De wettelijke vergunningsprocedure werd dan ook aangevat op 18 november 2016.

  Fase 2. Wettelijke procedure voor toekenning vergunningen

  Na instructie door het coördinatieorgaan via het Uniek Loket (d.d. 18 november 2016), voerden de betrokken vergunningverlenende administraties hun onderzoeken uit en namen zij een beslissing over de aanvraag die hen aanbelangt als onderdeel van het raambesluit.

  De nodige vergunningen voor het project Horta-Mercator werden afgeleverd, zijnde:

  • stedenbouwkundige vergunning: 14 april 2017
  • verklaring van openbaar nut: 18 april 2017
  •  wegvergunning: 28 april 2017.

  Tijdens de steerco-vergadering van 19 mei 2017 heeft het coördinatieorgaan de beslissing genomen om het raambesluit toe te kennen voor het PCI-project Horta-Mercator. De datum van ondertekening van het raambesluit (i.e. 19.05.2017) is de einddatum van de wettelijk voorgeschreven vergunningverleningsprocedure (i.e. wettelijke maximale termijn van 1 jaar en 6 maanden) en eveneens de einddatum van het volledige vergunningverleningsproces (i.e. wettelijke maximale termijn van 3 jaar en 6 maanden) van het PCI-project Horta-Mercator.

  Raambesluit van het project Horta-Mercator (PDF, 315.9 KB)

  Laatst bijgewerkt
  24 januari 2018