Table of Contents

  Project Brabo zorgt voor de versterking van het hoogspanningsnet en de bevoorradingszekerheid van de Antwerpse haven en België.

  Het project bestaat uit drie delen:

  1. Brabo I: de verbinding Doel-Zandvliet en onderstation Zandvliet

   De upgrade van de tweede hoogspanningslijn tussen Doel en Zandvliet is klaar en in dienst genomen op 25 oktober 2016. De extra dwarsregeltransformatoren in Zandvliet zijn in november 2015 en juni 2016 in dienst genomen. Dit is een belangrijke stap naar meer bevoorradingszekerheid tijdens de kritieke fases in de winterperiode.

   • Met de nieuwe dwarsregeltransformator in Zandvliet wordt stroom die uit Nederland komt, beter verspreid over het net. Zo’n transformator is te vergelijken met een kraantje dat de toevoer aan stroom regelt. In totaal zijn er nu vier van dit soort transformatoren aan de grens met Nederland.
   • De bestaande 150kV-hoogspanningslijn tussen Zandvliet en Doel werd versterkt naar 380kV. Dat betekent dat er nu twee 380kV-verbindingen zijn tussen Doel en Zandvliet, wat belangrijk is om onder bepaalde omstandigheden meer stroom te kunnen invoeren vanuit Nederland.
  2. Brabo II: de verbinding Zandvliet-Lillo-Liefkenshoek

   Op Rechteroever wordt in het Antwerpse stadsdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo en de gemeente Stabroek de bestaande 150kV hoogspanningslijn versterkt door een 380kV verbinding. De verbinding volgt het huidige tracé langs de A12 tussen de hoogspanningsstations van Zandvliet (nabij BASF) en Lillo (nabij de Liefkenshoektunnel). Deze verbinding steekt de Schelde over en bereikt Linkeroever in Beveren, waar ze aangesloten wordt op een bestaande 380kV verbinding (Doel-Mercator).

  3. Brabo III: de verbinding Liefkenshoek – Mercator

   Vanaf Liefkenshoek wordt de bestaande 150kV-verbinding gemoderniseerd en opgewaardeerd tot 380kV. Die lijn loopt over een lengte van 19 kilometer van Liefkenshoek (gemeente Beveren), via het hoogspanningsstation Kallo (gemeente Beveren), tot het hoogspanningsstation Mercator (gemeente Kruibeke).

  Nut

  Het project Brabo is essentieel voor de verdere economische groei van de Antwerpse haven en noodzakelijk voor de zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading in het hele land en zelfs voor West-Europa.

  Het project biedt belangrijke voordelen:

  • op lokaal niveau verhoogt het de capaciteit om het toenemende elektriciteitsverbruik in de Antwerpse haven te verzekeren. Zekerheid van elektriciteitstoevoer voor iedereen is het gevolg. Bovendien zullen nieuwe productie-eenheden op het net kunnen worden aangesloten;
  • op nationaal en internationaal niveau versterkt het de Noord-Zuid-as van het internationale Europese interconnectienet. Dat verbetert de mogelijkheden tot internationale marktwerking en vermindert de afhankelijkheid van het Belgische productiepark.

  Context

  Het 380kV-net is de ruggengraat van het hoogspanningsnet en vormt de verbinding met het Europese transmissienet. Een historisch knooppunt van dat net bevindt zich nabij de economisch expansieve regio van de Antwerpse haven. De laatste grote netinvesteringen in deze regio dateren echter uit de jaren 1970.

  Er is dus nood aan een versterking van het net. Dit om de zekerheid van de elektriciteitstoevoer te waarborgen, de mogelijkheid te voorzien om nieuwe productie-eenheden aan te sluiten en te voldoen aan het toenemende elektriciteitsverbruik in deze groeipool. Bovendien is deze netversterking ook noodzakelijk voor een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading in het hele land en zelfs voor West-Europa.

  Traject

  Brabo -basistraject

  Opvolgingsorgaan

  Het opvolgingsorgaan PCI 2015_2.23 BRABO II is samengesteld uit vertegenwoordigers van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Algemene Directie Energie) en de departementen Ruimte Vlaanderen, LNE (leefmilieu, natuur en energie) en VEA (Vlaams Energieagentschap) van het Vlaamse Gewest.

  De vergunningverleningsprocedure

  Maturiteit van het PCI project

  Het VCFC heeft op 28 oktober 2016 beslist dat het PCI-project zoals ingediend door Elia Asset nv, voldoende rijp was en het project kon aanvaard worden om de vergunningverleningsprocedure te starten.

  Fase 1. Procedure voor de aanvraag

  Na de maturiteitsverklaring van het PCI-project Horta-Mercator door het VCFC is de volgende fase van het vergunningentraject, de zogenaamde fase voorafgaand aan de wettelijke vergunningsfase van start gegaan op 28 oktober 2016.

  Deze fase moet afgerond zijn binnen een indicatieve periode van twee jaar na de aanvaarding van het PCI-project door de betrokken bevoegde autoriteiten.

  In deze fase wordt de milieu-effectenrapportage uitgevoerd. Deze werd afgerond in de loop van december 2016 met de goedkeuringsbeslissing door het departement LNE van het Vlaamse Gewest.

  Tijdens deze fase wordt door de projectpromotor een inspraakmoment voorzien zoals gevraagd in de verordening. Om de administratieve lasten van de projectpromotor niet te verzwaren én om de transparantie voor het publiek zo groot mogelijk te houden, werd geopteerd om het PCI-inspraakmoment te laten samenvallen met een vrijwillig inspraakmoment ter voorbereiding van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Een informatiesessie werd georganiseerd. In dat kader heeft de projectpromotor een informatiefolder uitgebracht.

  Tijdens die fase stelt het opvolgingsorgaan de in te winnen adviezen en te verkrijgen vergunningen vast als onderdeel van het aanvraagdossier ter verkrijging van het raambesluit. Het opvolgingsorgaan heeft het niveau en het detail van de inhoud van de onderdelen van het raambesluit op 17 november 2016 vastgesteld en op 18 november 2016 ter kennis gegeven aan de projectpromotor.

  Het raambesluit voor het project Brabo II bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. de stedenbouwkundige vergunning;

  2. de wegvergunning;

  3. de verklaring van openbaar nut;
  4. het besluit inzake de uitvoering van de openbare raadpleging door de projectpromotor overeenkomstig artikel 9, lid 3 tot 7 van de Europese Verordening.

  Het aanvraagdossier werd door promotor Elia ingediend op 27 december 2016. Tijdens de bijeenkomst van het opvolgingsorgaan Brabo van 15 februari 2017 werd het aanvraagdossier voor het project Brabo II volledig verklaard en aanvaard. De wettelijke vergunningsprocedure werd dan ook aangevat op 15 februari 2017.

  Fase 2. Wettelijke procedure voor toekenning vergunningen

  Na instructie door het coördinatieorgaan via het Uniek Loket (d.d. 15 februari 2017), voerden de betrokken vergunningverlenende administraties hun onderzoeken uit en namen zij een beslissing over de aanvraag die hen aanbelangt als onderdeel van het raambesluit.

  De nodige vergunningen voor het project Brabo II werden afgeleverd, zijnde:

  • Wegvergunning: 14 juni 2017

  • Verklaring openbaar nut: 6 september 2017

  • Stedenbouwkundige vergunning: 9 oktober 2017

  Na een consultatie van de leden van het opvolgingsorgaan Brabo en de leden van het coördinatieorgaan van het VCFC, heeft het coördinatieorgaan de beslissing genomen om het raambesluit (PDF, 226.58 KB) toe te kennen voor het PCI-project Brabo II. De datum van ondertekening van het raambesluit (i.e. 16.10.2017) is de einddatum van de wettelijk voorgeschreven vergunningverleningsprocedure (i.e. wettelijke maximale termijn van 1 jaar en 6 maanden) en eveneens de einddatum van het volledige vergunningverleningsproces (i.e. wettelijke maximale termijn van 3 jaar en 6 maanden) van het PCI-project Brabo II.

  Laatst bijgewerkt
  24 januari 2018