Table of Contents

  Belgische projecten van gemeenschappelijk belang

  De projecten van gemeenschappelijk belang (PCI) dragen bij aan de functionering van de interne energiemarkt van de Europese Unie, aan de promotie van energie-efficiëntie en aan de ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare energie.

  De PCI zijn essentiële infrastructuurprojecten voor het vervoer van elektriciteit of gas die beantwoorden aan de noodzaak om de Europese energienetwerken te moderniseren en deze onderling aan elkaar te koppelen. Dit is van groot belang voor:

  • het waarborgen van een concurrerende en goed functionerende geïntegreerde energiemarkt;
  • het bereiken van een optimale benutting van de energie-infrastructuur;
  • meer energie-doelmatigheid;
  • de integratie van hernieuwbare energie geproduceerd op de plaats van consumptie (ook genoemd: gespreide hernieuwbare energiebronnen).

  De PCI worden gereglementeerd via verordening (EU) Nr. 347/2013 over de richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur. Dit reglement heeft tot doel:

  • het vergemakkelijken van de tijdige uitvoering van projecten van gemeenschappelijk belang door de selectie van projecten met een grensoverschrijdende impact en een grote toegevoegde waarde op Europees niveau;
  • het stroomlijnen van de vergunningverleningsprocessen en de planningsprocedures te versnellen;
  • de zichtbaarheid van de projecten te verhogen en de inspraak van het publiek te bevorderen.

  De infrastructuurverordening sluit hiermee aan bij de Europa 2020-strategie die gericht is op het realiseren van een duurzame groei door het bevorderen van een doelmatiger gebruik van hulpbronnen en een meer duurzame en concurrerende economie. De energie-infrastructuur is een belangrijk onderdeel van de deze strategie.

  U kunt de volledige lijst van projecten van algemeen belang aangenomen door de Europese Commissie raadplegen.

  Deze projecten kunnen in meerdere lijsten van de Europese Commissie worden opgenomen omdat het om projecten over een langere duur handelt, met verschillende stadia in het totstandkomingsproces (studiefase, planningsfase, vergunningsfase en fase van realisatie).

  PCI-projecten voortvloeiend uit de Unielijst van 14 oktober 2013 

  De eerste lijst met projecten van gemeenschappelijk belang, die op 14 oktober 2013 door de Europese Commissie werd goedgekeurd, bevat 7 Belgische projecten waarvan 4 over elektriciteit en 3 over aardgas.

  Project Beschrijving
  ALEGrO Nieuwe 100km HVDC-lijn tussen Duitsland (Aachen/Düren regio) en België (Lixhe – Liège regio), nieuwe 380kV OHLs.
  Nemo Nemo (VK, BE): DC onderzeese verbinding met 1.000MW capaciteit
  Offshore Platform Twee offshore platformen verbonden met het onshore AC netwerk
  Cluster België - Luxemburg capaciteitsverhoging aan de BE/LU-grens In een eerste fase (2016) wordt een Phase Shifter Transformer (PST) geplaatst op de bestaande 225 kV lijn tussen LU en BE. In een tweede fase wordt een nieuwe interconnectie gebouwd tussen het CREOS-netwerk in LU en het ELIA netwerk in BE via een 16km AC dubbelcircuit 225 kV ondergrondse kabel met een capaciteit van 1,000 MVA (onshore).
  Alveringem - Maldegem pijpleiding naar de Duinkerken lng-terminal - Zeebrugge Een nieuwe pijpleiding van 72 km tussen Alveringem en Maldegem om de toekomstige Duinkerken lng-terminal te verbinden met de Zeebruggezone met het oog op het ontwikkelen van vaste capaciteit van Frankrijk naar België. Geplande capaciteit: 270 GWh/dag.
  Luxembourg pijpleiding Upgrade van de bestaande IP Pétange-pijpleiding door de bouw van 50 km pijpleiding in BE
  Lng-Zeebrugge Lng/cng-terminal met een jaarlijkse uitzendcapaciteit/bijkomende uitzendcapaciteit van 3 BCM (in 109 Nm3/j), een stockagecapaciteit/bijkomende stockagetank van 180.10³ m3 en een maximale scheepsomvang van 266.10³ m³. De nieuwe lng-tank, uitzending en de nieuwe jetty verhogen de capaciteit van lng-bevoorrading naar België (en naar NW-Europa) met ongeveer 25 %

  PCI-projecten voortvloeiend uit de Unielijst van 18 november 2015

  In de tweede  lijst met projecten van gemeenschappelijk belang werd op 18 november 2015 door de Europese Commissie goedgekeurd. Ze bevat ook 5 Belgische projecten, allen elektriciteitsprojecten.

  Project Beschrijving
  ALEGrO Nieuwe 100km HVDC-lijn tussen Duitsland (Aachen/Düren regio) en België (Lixhe – Liège regio), nieuwe 380kV OHLs.
  Nemo Nemo (VK, BE): DC onderzeese verbinding met 1.000MW capaciteit<
  Brabo BRABO II + III: nieuwe 380kV-lijn tussen Zandvliet en Mercator bestaande uit een dubbele verbinding, inclusief een nieuw substation 380kV in Lillo
  Horta-Mercator

  Vervanging van de begeleiders van de dubbele verbinding 380kV tussen de substations Horta en Mercator door high performance begeleiders, om zo de transportcapaciteit te verdubbelen.

  De verbinding via Mercator tot Doel wordt geïntegreerd in het Mercator substation om een betere fluxbalans te verkrijgen en een upgrade tussen Mercator en Doel te ontwijken.

  Cluster België - Luxemburg capaciteitsverhoging aan de BE/LU-grens In een eerste fase (2016) wordt een Phase Shifter Transformer (PST) geplaatst op de bestaande 225kV lijn tussen LU en BE. In een tweede fase wordt een nieuwe interconnectie gebouwd tussen het CREOS-netwerk in LU en het ELIA netwerk in BE via een 16km AC dubbelcircuit 225kV ondergrondse kabel met een capaciteit van 1,000 MVA (onshore).

   

  Laatst bijgewerkt
  24 januari 2018