Table of Contents

  Het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité (VCFC) is de Belgische bevoegde instantie die verantwoordelijk is voor het vergemakkelijken en coördineren van het vergunningverleningsproces voor projecten van gemeenschappelijk belang (PCI). Het gaat hoofdzakelijk om infrastructuurprojecten voor het vervoer van elektriciteit of gas: ze worden op tweejaarlijkse basis geselecteerd en kunnen genieten van een vereenvoudigd vergunningverlenend en regelgevend kader.

  Het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité werd opgericht met het samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de federale staat en de drie gewesten. Het VCFC voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten werd opgericht in uitvoering van Verordening (EU) nr. 347/2013.

  De opdrachten van het VCFC

  Het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité:

  • coördineert de vergunningsverleningsprocedures voor de Belgische projecten van gemeenschappelijk belang; en
  • ziet toe op de tijdige en correcte uitvoering van de bepalingen die de verordening vermeldt.

  Structuur en werking van het VCFC

  Het VCFC is opgebouwd uit  het coördinatieorgaan, een opvolgingsorgaan per project en het secretariaat.

  organigram van het VCFC

   

  Het coördinatieorgaan

  Het coördinatieorgaan (“steerco”) houdt toezicht op de algemene werking van het VCFC en waakt over de efficiënte behandeling van de vergunningsverleningsprocedures. 

  Het is samengesteld uit drie stemgerechtigde vertegenwoordigers voor de federale staat en drie stemgerechtigde vertegenwoordigers per gewest.

  Het voorzitterschap wordt afwisselend waargenomen door een vertegenwoordiger van de federale staat en door een vertegenwoordiger van de gewesten en geldt telkens voor 24 maanden.

  Tot 31 december 2016 nam de federale staat het voorzitterschap waar. Van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 werd het voorzitterschap waargenomen door het Waals Gewest. Vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2020 wordt het voorzitterschap waargenomen door het Vlaamse Gewest.

  De opvolgingsorganen

  De opvolgingsorganen worden ad hoc en bij de bevestiging van de start van een nieuw project door het coördinatieorgaan opgericht. 

  Zij zijn samengesteld uit maximum drie vertegenwoordigers voor de Federale Staat en drie  vertegenwoordigers per Gewest.  De vertegenwoordiging van de gewesten beperkt zich tot de vergunningverlenende overheid op wiens grondgebied het project zich bevindt.

  Het secretariaat

  Het secretariaat vervult de rol van uniek contactpunt voor o.a. de projectpromotoren, buurlanden en de Europese Commissie. Het ondersteunt de praktische werking van de andere organen.

  Het secretariaat wordt permanent waargenomen door de Algemene Directie Energie van de FOD Economie.

  Contact

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie Energie
  t.a.v. Vergunningscoördinerend en -faciliterend comité (VCFC) Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  E-mail: vcfc-ccfa@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  26 juni 2020