Table of Contents

  Betrouwbare energiebalansen opstellen is een belangrijke taak van de Algemene Directie Energie. Om deze taak tot een succesvol einde te brengen werd een uitgebreid wetgevend kader opgesteld dat de verschillende actoren op de energiemarkt viseert.

  Nationale wetgeving

  Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt , artikel 29octies § 1, ingevoegd bij de wet van 16 juli 2001 en gewijzigd bij de wetten van 1 juni 2005, 27 juli 2005 en 8 januari 2012, artikel 30, § 2, gewijzigd bij de wet van 8 januari 2012, en artikel 30bis, §§ 1 en 2, vervangen bij de programmawet van 22 december 2008

  Uitvoeringsbesluiten

  Koninklijk besluit van 11 maart 2003 houdende de organisatie van de inzameling van gegevens inzake de opstelling van de aardgas-, elektriciteits- en warmtebalans 

  Koninklijk besluit van 15 november 2017 betreffende de rapportageverplichting van biobrandstoffen, minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oorsprong 

  Koninklijk besluit van 22 juli 2018 houdende de organisatie van de inzameling van de gegevens nodig voor het opstellen van de steenkolenbalans 

  Ministerieel besluit van 14 juni 2005 tot bepaling van de modellen van de vragenlijsten voor de inzameling van gegevens betreffende elektriciteit, warmte en aardgas 

  Ministerieel besluit van 15 mei 2018 tot bepaling van het modelformulier voor de opmaak van de balans van aardolieproducten en de aangifte van biobrandstoffen, minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oorsprong

  Europese wetgeving

  Verordening (EG) nr. 1099/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende energiestatistieken

  Verordening (EU) 2016/1952 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 2008/92/EG

  Laatst bijgewerkt
  2 oktober 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Energie

   Wist u dat de prijzen van aardolieproducten geplafonneerd zijn?

  2. Energie

   Oproep tot indiening van blijken van belangstelling

  3. Energie

   Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas - Wijziging van tarieven vanaf 01.02.2019