Table of Contents

  Maandelijks verbruik Diesel en benzine
  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

  De maandelijkse consumptie van de benzineproducten kende tot februari 2020 een gestaag stijgend verloop. Sinds 2013 is de verbruikte hoeveelheid verdubbeld; het resultaat van een stijgende verkoop van benzinewagens. De maandelijkse consumptie van diesel kent een eerder constant tot licht dalend verloop. Vanaf 2018 daalt het aantal personenwagens rijdend op diesel. 

  Dat is mee het gevolg van het toegepaste fiscale beleid, waarbij gedurende de voorbije jaren de accijnzen op diesel sterk verhoogd werden, terwijl de accijnzen op benzineproducten licht daalden. Vanaf maart 2020 wordt een opvallende daling van de consumptie vastgesteld ten gevolge van de genomen maatregelen tegen het coronavirus. In april 2020 zakken de consumptiecijfers nog verder door, om vervolgens licht te herstellen vanaf mei 2020.

  Detail consumptie benzineproducten

  Vergelijking 95RON - 98RON
  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

  De impact van de introductie van de E10 benzine 95RON variant in 2017 is zeer duidelijk in de consumptie van benzine 98RON. Voor oudere wagens wordt er aangeraden voortaan de 98RON-variant te gebruiken, wat zich duidelijk weerspiegelt in de stijgende consumptiecijfers.

  Impact maatregelen coronavirus

  De onderstaande grafieken geven de impact weer van de genomen maatregelen tegen het coronavirus op de consumptie van de voornaamste aardolieproducten. De grafieken zijn steeds op dezelfde wijze opgebouwd: een range die per maand de minimale en maximale relatieve verhouding weergeeft van de consumptie over de periode 2015-2019, waarbij de consumptie in januari van elk jaar gelijk is aan 100. Hierop wordt het verloop van de consumptiecijfers van 2020 geplot zodat er kan vastgesteld worden in welke mate we in een ‘normale’ situatie verkeren. 

  Vanaf mei 2020 werden de genomen maatregelen tegen het coronavirus stapsgewijs versoepeld. Dit is ook zichtbaar in de consumptiecijfers van de voornaamste aardolieproducten: vanaf mei 2020 zien we dat deze cijfers een eerste stap zetten richting de ‘normale’ situatie.

  Grafiek consumptie van benzine in 2020 t.o.v de spread 2015-2019
  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

  In juli 2020 zien we voor de benzineproducten dat de consumptie 96 % bedroeg ten opzichte van de consumptie in januari 2020. Dat blijft onder de normale waarde van juli die varieert tussen 109 % en 113 % ten opzichte van de consumptie in januari op basis van de laatste 5 jaren.

  Grafiek consumptie van diesel B7 in 2020 t.o.v. de spread in 2015-2019
  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

  Voor de diesel B7 zien we dat de consumptie in juli 2020 92 % bedroeg ten opzichte van de consumptie in januari 2020. Dat is nog zeer licht onder de normale waarde die varieert tussen 93 % en 100 % op basis van de laatste 5 jaren.

  De getroffen maatregelen hebben dus een lagere, maar toch een uitgesproken impact op het verbruik van diesel ten opzichte van het verbruik van benzine. Dat komt doordat vrachtwagens, die diesel verbruiken, grotendeels zijn blijven rijden, in tegenstelling tot personenwagens. Het herstel naar de normale verwachte waarde is eveneens sneller bij diesel.

  Grafiek verbruik van kerosine in 2020 t.o.v. de spread 2015-2019
  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

  In juli 2020 zien we voor kerosine (verbruikt in de luchtvaart) dat de consumptie slechts 78 % bedroeg ten opzichte van de consumptie in januari 2020. Dat is een kleine stap richting herstel, maar dat is nog steeds sterk onder de normale waarde die varieert tussen 122 % en 137 % ten opzichte van de consumptie in januari op basis van de laatste 5 jaren. De oorzaak is natuurlijk het zo goed als volledig stilleggen van het passagiersverkeer tot einde juni. De kleine stap richting herstel in juli is het gevolg van het opnieuw toelaten van inra-Europese vluchten.

  Grafiek verbruik van Gasolie in 2020 t.o.v. de spread 2015-2019
  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

  Door de sterke prijsdaling van aardolieproducten steeg het verbruik van gasolie (vaak gebruikt als verwarmingsbrandstof) in maart 2020 tot 172 %. Dat verbruik is geleidelijk aan gedaald om terug te keren naar een normale consumptie vanaf juni 2020. In juli bedraagt het verbruik nog 29% ten opzichte van het verbruik in januari 2020, wat als een normale waarde beschouwd wordt.

  Opmerking: de term consumptie verwijst naar de tot verbruik uitgeslagen volumes van de aardolieproducten. Het moment van de verkoop aan eindverbruikers en van effectieve consumptie ligt veelal later dan het moment van inverbruikstelling (bijvoorbeeld gasolie voor verwarmingsdoeleinden).

  De cijfers van juni zijn nog niet finaal maar geven reeds een betrouwbaar beeld van het verloop.

  Contact E2-EMES@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  25 augustus 2020