Maandelijkse elektriciteitsproductie per energiebron in GWh

Elektriciteitsproductie per energiebron in GWh
* Thermisch - hernieuwbaar omvat vaste en vloeibare biomassa, biogas en hernieuwbaar afval. Thermisch - niet-hernieuwbaar omvat vaste en vloeibare fossiele brandstoffen, aardgas en niet-hernieuwbaar afval.
Bron: FOD Economie – AD Energie

In de 12 maanden van augustus 2019 tot juli 2020 varieerde de maandelijkse brutoproductie van elektriciteit tussen 6.486 GWh (in april 2020) en 8.268 GWh (in september 2019).

In februari 2020 werd de hoogste elektriciteitsproductie van windenergie gemeten: 1.727 GWh ofwel ongeveer 25 % van het binnenlands verbruik in die maand (ongeveer 7.000 GWh).

De elektriciteitsproductie op basis van wind- en zonne-energie kent een sterke schommeling (tussen 626 GWh en 1.727 GWh voor windenergie, en tussen 72 GWh en 687 GWh voor zonne-energie voor het lopende jaar) vanwege hun afhankelijkheid van de weersomstandigheden. De wintermaanden kennen doorgaans een piek in de productie van windenergie vanwege een hogere gemiddelde windsnelheid. Voor zonne-energie bevindt de productiepiek zich in het late voorjaar tot de zomer vanwege de langere periodes van zonneschijn.

Bevoorrading van de Belgische elektricitetismarkt in GWh

 

Bevoorrading van de Belgische elektriciteitsmarkt in GWh

Sinds juli 2019 wordt regelmatig een productieoverschot waargenomen in vergelijking met het Belgische verbruik, wat resulteert in een negatieve netto-invoer, wat aangeeft dat er meer elektriciteit wordt geëxporteerd dan geïmporteerd. Dit productieoverschot kan met name worden verklaard door een betere beschikbaarheid van de nucleaire productiecapaciteit en door een tijdelijke daling van het verbruik als gevolg van de genomen maatregelen tegen het coronavirus.

Het verschil tussen de beschikbare hoeveelheid elektriciteit (nettoproductie + netto-invoer) en de berekende finale consumptie is te wijten aan enerzijds de hoeveelheid elektriciteit verbruikt in de pompcentrales, en anderzijds de verliezen op het net. Beide factoren zitten niet vervat in de berekende finale consumptie.

Ten gevolge van de genomen maatregelen tegen het coronavirus, stellen we vast dat in april 2020 de berekende finale consumptie sterk daalt. Vanaf mei 2020 herstelt de berekende finale consumptie zich licht, maar ze bevindt zich nog steeds op een iets lager dan normaal niveau. In juni 2020 wordt de netto-invoer na 3 maanden opnieuw licht positief; het resultaat van een verlaagde binnenlandse productie, om vervolgens in juli 2020 weer negatief te worden.

Hernieuwbare energiebronnen

Elektriciteitsproductie in GWh op basis van hernieuwbare energiebronnen voor juli 2020

Elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energie
Bron: FOD Economie – AD Energie

 

In juli 2020 bedroeg de elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen 1.638 GWh, ofwel 23,3 % van de totale bruto-elektriciteitsproductie. De voornaamste bijdragen zijn afkomstig van windenergie (656 GWh) en zonne-energie (550 GWh).

Elektriciteitsproductie in GWh op basis van windenergie in de periode augustus 2019-juli 2020 (12 maanden)

 

Elektriciteitsproductie op basis van windenergie
Bron:  FOD Economie – AD Energie

 

De wintermaanden 2019-2020 waren zeer gunstig voor de productie van elektriciteit op basis van windenergie. De recordproductie uit 2018 (december 2018: 993 GWh) werd een eerste maal overschreden in maart 2019 (1.092 GWh), om vervolgens nogmaals overschreden te worden in oktober 2019 (1.003 GWh) en december 2019 (1.275 GWh). De productie in december heeft ook de recordproductie uit 2019 vastgelegd. Deze recordproductie uit 2019 werd bij een eerste overschrijding in februari 2020 (1.727 GWh) direct verpulverd. Ook in maart 2020 werd de recordproductie uit 2019 overschreden (1.323 GWh).

De continue stijging van de windproductie van offshore-windparken wordt mede verklaard door de toename van het geïnstalleerde vermogen dankzij de huidige bouw van de tweede golf van offshore-windmolenparken voor de Belgische kust. Op het moment van publicatie bedraagt het geïnstalleerd vermogen van de offshore-windmolenparken 1.1950 MW.

Contact  E2-EMES@economie.fgov.be

Laatst bijgewerkt
5 oktober 2020