Maandelijkse elektriciteitsproductie per energiebron in GWh

Bron : FOD Economie – Algemene Directie Energie.
* Thermisch - hernieuwbaar omvat vaste en vloeibare biomassa, biogas en hernieuwbaar afval. Thermisch - niet-hernieuwbaar omvat vaste en vloeibare fossiele brandstoffen, aardgas en niet-hernieuwbaar afval. Andere omvat waterstof en de recuperatie van chemische warmte.

In de 12 maanden van september 2021 tot augustus 2022 varieerde de maandelijkse brutoproductie van elektriciteit tussen 6.720 GWh (in september 2021) en 9.098 GWh (in januari 2022).  
In februari 2022 werd de hoogste elektriciteitsproductie van windenergie gemeten: 1.842 GWh ofwel ongeveer 27,5 % van het binnenlands verbruik in die maand (ongeveer 6.650 GWh). 

De elektriciteitsproductie op basis van wind- en zonne-energie kent een sterke schommeling (tussen 475 GWh en 1.842 GWh voor windenergie, en tussen 74 GWh en 1.063 GWh voor zonne-energie voor het lopende jaar) vanwege hun afhankelijkheid van de weersomstandigheden. De wintermaanden kennen doorgaans een piek in de productie van windenergie vanwege een hogere gemiddelde windsnelheid. Voor zonne-energie bevindt de productiepiek zich in het late voorjaar tot de zomer vanwege de langere periodes van zonneschijn.

Bevoorrading van de Belgische elektricitetismarkt in GWh

Bron : FOD Economie – Algemene Directie Energie

Sinds juli 2019 wordt regelmatig een productieoverschot waargenomen in vergelijking met het Belgische verbruik, wat resulteert in een negatieve netto-invoer, wat aangeeft dat er meer elektriciteit wordt geëxporteerd dan geïmporteerd.

Het verschil tussen de beschikbare hoeveelheid elektriciteit (nettoproductie + netto-invoer) en de berekende finale consumptie is te wijten aan enerzijds de hoeveelheid elektriciteit verbruikt in de pompcentrales, en anderzijds de verliezen op het net. Beide factoren zitten niet vervat in de berekende finale consumptie.

Netto-import met de buurlanden in GWh

België is verbonden met al zijn grenslanden (Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Nederland) en met het Verenigd Koninkrijk voor een maximale commerciële importcapaciteit van 6.500 MW.

In de netto-import grafiek zien we een belangrijke Noord-Zuid flux ontstaan. Er worden namelijk grote hoeveelheden elektriciteit geïmporteerd uit Nederland, en in mindere mate uit Duitsland, die door België richting Frankrijk stromen. In Frankrijk wordt momenteel een uitzonderlijk lage beschikbaarheid van de kerncentrales wordt ervaren. In augustus 2022 is voor een eerste maal de netto-import met elk buurland negatief.

Hernieuwbare energiebronnen

Elektriciteitsproductie in GWh op basis van hernieuwbare energiebronnen voor augustus 2022

Bron : FOD Economie – Algemene Directie Energie

In augustus 2022 bedroeg de elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen 1.851 GWh, ofwel 23,0 % van de totale bruto-elektriciteitsproductie. De voornaamste bijdragen zijn afkomstig van windenergie (475 GWh) en zonne-energie (976 GWh).

Elektriciteitsproductie in GWh op basis van windenergie

Bron : FOD Economie – Algemene Directie Energie

De vorige recordproductie, geregistreerd in de maand februari 2020 (1.731 GWh), werd voor een eerste maal overschreden in februari 2022 (1.842 GWh).

De tweede golf van de bouw van offshore windmolenparken werd eind december 2020 afgerond en brengt het geïnstalleerd vermogen van de offshore-windmolenparken op 2.261 MW.

Contact  E2-EMES@economie.fgov.be

Laatst bijgewerkt
4 november 2022