In het kader van haar waterstofstrategie ondersteunt de federale overheid de ontwikkeling van een robuuste waterstofmarkt in België. Hiervoor worden meerdere initiatieven genomen, waaronder met name de regulering van het vervoer van waterstof per pijpleiding en de ontwikkeling van het waterstofvervoersnetwerk.

Wet betreffende het vervoer van waterstof door middel van leidingen

De wet van 11 juli 2023  betreffende het vervoer van waterstof door middel van leidingen werd op 25 juli 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze “waterstofwet” organiseert de aanduiding van de waterstofvervoersnetbeheerder die verantwoordelijk wordt voor de planning, de ontwikkeling en het beheer van het waterstofvervoersnet in België.

De waterstofwet

  • garandeert een niet-discriminerende toegang tot het waterstofvervoersnet voor alle geïnteresseerde partijen;
  • bepaalt onder meer de regels en procedures voor de voorbereiding van het netontwikkelingsplan en voor het vastleggen van de gereguleerde nettarieven;
  • wijst ook de CREG aan als regulator voor het waterstofvervoer.  

Aanduiding waterstofvervoersnetbeheerder: oproep tot kandidaturen

De waterstofwet regelt de aanwijzing van de waterstofvervoersnetbeheerder volgens de volgende procedure:

  • 25 juli 2023: publicatie van de waterstofwet en opening van de aanwijzingsprocedure
  • 30 november 2023 (90 werkdagen na publicatie): uiterste datum voor het indienen van kandidaturen bij de minister van Energie
  • binnen 60 werkdagen: overhandiging van het advies van de CREG over de ingediende kandidaturen
  • binnen 15 werkdagen: overhandiging van het advies van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie over de ingediende kandidaturen
  • binnen 30 werkdagen: aanwijzing van de waterstofvervoersnetbeheerder bij ministerieel besluit

Overeenkomstig artikel 9 van de waterstofwet moeten de kandidaturen per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden ingediend bij de minister van Energie, met een kopie aan de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en aan de CREG.

Mevr. Tinne Van der Straeten
Minister van Energie
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50/156
1000 Brussel

Algemene Directie Energie
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel               

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
Nijverheidsstraat 26
1040 Brussel

Financiële steun voor de ontwikkeling van het waterstofvervoersnet

De Ministerraad besliste op 14 juli 2023 om 250 miljoen euro ter beschikking te stellen van de waterstofvervoersnetbeheerder

  • voor de aanleg van een waterstofverbinding met Duitsland ;
  • voor de ontwikkeling van het waterstofvervoersnetwerk in en tussen de industriële clusters van Gent, Antwerpen, Bergen, Charleroi en Luik.

De waterstofvervoersnetbeheerder kan een beroep doen op die financiële steun overeenkomstig de voorwaarden en procedure van artikel 19 van de waterstofwet. In geen geval mag deze subsidie meer bedragen dan 50 % van de totale projectkosten.

Laatst bijgewerkt
2 augustus 2023