Table of Contents

  De raadpleging eindigde op 20 juni 2023.

  Context van de raadpleging

  Op 1 april 2022 keurde de federale regering een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. 

  Dit voorontwerp van wet heeft tot doel de activering van de nucleaire reactoren van Doel 4 en Tihange 3 voor nog eens 10 jaar toe te staan, en dit nadat rekening werd gehouden met de resultaten van de milieueffectenbeoordeling, de openbare raadpleging, de raadpleging van de betrokken autoriteiten en de grensoverschrijdende raadplegingen in de zin van de richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, de richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna en de richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand, overeenkomstig het arrest met referentie 34/2020 van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020.

  In het huidige stadium is de Federale Regering van mening dat het project een vitale rol speelt in het vrijwaren van de elektriciteitsbevoorradingszekerheid van het land tot 2035, ook is het project in overeenstemming met het beleid dat de Europese Commissie wenst te voeren voor een verhoogde onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een gediversifieerde energievoorziening.

  Duur van de raadpleging

  Van 20 maart 2023 tot 20 juni 2023.

  De duur van de openbare raadpleging is verlengd tot 20 juni 2023. De website van de publieke raadpleging zal toegankelijk blijven tot deze datum, die overeenkomt met die van de grensoverschrijdende raadpleging.

  Documentatie

  Het milieueffectrapport is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits. De niet-technische samenvatting ervan is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

  Raadpleging van het publiek

  De commentaren en adviezen worden aan de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie gericht binnen de voor de raadpleging gestelde termijn:

  • elektronisch via de onlinevragenlijst van de publieke consultatie
  • per post:
   FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
   Publieke Consultatie Doel 4 en Tihange 3
   Albert II-laan, 16
   1000 Brussel

  De commentaren en adviezen moeten bij voorkeur verwijzen naar de titel of het specifieke deel van het project of van het milieueffectrapport waarop ze betrekking hebben.

  Beslissing en opvolging

  Na de publieke raadpleging en de andere raadplegingen, wordt een wetsontwerp bij het parlement ingediend. De bespreking van het wetsontwerp zal op de website van de Kamer van volksvertegenwoordigers geraadpleegd kunnen worden.

  Laatst bijgewerkt
  5 februari 2024