Table of Contents

  Voorstudies

  Voorafgaand aan de offshore tender voert de Algemene Directie Energie de nodige voorstudies uit. De resultaten van die voorstudies worden, na certificatie, ter beschikking gesteld via een openbaar toegankelijke databank.

  De databank raadplegen

  Om te bepalen welke voorstudies vereist zijn, werd in 2020 een data-gap analyse uitgevoerd. Die analyse onderzocht welke data vereist zijn om de tender te organiseren. Hieronder volgt een overzicht van de vereiste voorstudies.

  De voorstudies omvatten een geheel van desktop- en veldonderzoek. Die onderzoeken laten toe om alle nodige informatie rond de Prinses Elisabeth-zone (PEZ) te verzamelen. Het gaat onder meer om

  • gedetailleerde informatie over het zeebodemoppervlak;
  • het geologische onderzoek;
  • de (mogelijke) aanwezigheid van objecten;
  • het mariene leefmilieu.

  Door het aanbieden van de resultaten worden het risico en de gerelateerde kosten voor de kandidaat-inschrijver aanzienlijk verminderd. Zo wordt de businesscase voor de ontwikkeling van een nieuw windmolenpark geoptimaliseerd.

  1. Desktopstudie over niet-ontplofte munitie (UXO-desktopstudie)
   • Reikwijdte
    1. Dit onderzoek op basis van bestaande literatuur en kaarten en levert informatie over het type, de mogelijke locatie en het aantal zeemijnen en andere niet-ontplofte munitie uit de wereldoorlogen.
    2. Daarnaast formuleert de studie aanbevelingen voor het uitvoeren van de geofysische bodemstudie.
   • Op te leveren
    1. Een verslag van de studie
    2. de UXO-risicobeoordeling
    3. het opleveren van GIS-shapefiles met een overzicht van de waarschijnlijke verspreiding van niet-geëxplodeerde oorlogsmunitie in het gebied en gedefinieerde zones met hoger en lager risico, indien van toepassing;
   • Resultaat:
    1. Download UXO-desktopstudie (PDF, 8.36 MB)
      
  2. Archeologische desktopstudie
   • Reikwijdte
    1. Deze studie heeft als doel om de aanwezigheid of vermoedelijke aanwezigheid van archeologische resten en paleolandschappen in het projectgebied vast te stellen en in te schatten wat de potentiële archeologische waarde is van die (mogelijke) resten en paleolandschappen qua algemene conserveringstoestand en zeldzaamheid. Verder dient de desktopstudie te beoordelen of de (mogelijke) resten schade kunnen ondervinden van de ontwikkeling van offshorewindmolenparken in het projectgebied.
    2. Daarnaast formuleert de studie aanbevelingen voor het uitvoeren van de geofysische en geotechnische bodemstudies.
   • Op te leveren
    1. Het verslag van de studie, een conservatieve lijst met bekende en verwachte archeologische elementen en een onderbouwde mening over de waarschijnlijkheid van hun aanwezigheid en potentiele archeologische waarde. De lijst omvat ten minste scheeps- en vliegtuigwrakken, antropogene artefacten, voorwerpen en obstructies, quartaire paleolandschappen en indicatoren van paleolandschappen.
    2. Een kaart per element waarop de verwachte of bekende vondsten aangeduid staan
   • Indicatieve timing oplevering resultaten
    1. fase 1: 
     1. Download Archeologische desktop studie (PDF, 16.84 MB)
    2. fase 2: 2e kwartaal 2024
      
  3. Geologische desktopstudie
   • Reikwijdte
    1. Deel 1: geologische desktopstudie op basis van de beschikbare gegevens en literatuur. De studie heeft tot doel een overzicht te geven van de geologische geschiedenis, het geologische raamwerk en de geologische kenmerken van het offshoregebied.
    2. Deel 2: geïntegreerd geologisch grondmodel dat een stratigrafisch raamwerk biedt om geïnterpreteerde geologische en geofysische gegevens te koppelen aan geotechnische gegevens.
    3. Deel 3: geotechnisch parameterrapport; dit rapport presenteert de geotechnische parameters voor het conceptuele ontwerp van paalfunderingen voor offshorewindturbines voor gebruik tijdens de openbare mededingingsprocedure.
      
   • Op te leveren
    1. Het rapport van de geologisch desktopstudie
    2. Een overzicht van locaties van de publiek toegankelijke en niet-publiek toegankelijke data die werden geraadpleegd
    3. Het rapport van het geologische grondmodel
    4. Het geotechnische parameterrapport, met het doel, de beschrijving en onderbouwing van de methodologie voor de selectie van de karakteristieke waarden
    5. Het opleveren van kaarten
      
   • Indicatieve timing oplevering resultaten:
    1. Deel 1: Download geologische desktopstudie (PDF, 7.57 MB)
    2. Deel 2 en deel 3: 2e kwartaal 2024
      
  4. Geotechnische en Geofysische veldstudies
   • Reikwijdte
    1.  Het doel van het geofysische bodemonderzoek is het bepalen van de bathymetrie, morfologie en geologische opbouw van het gebied en de identificatie van objecten in de zone. Het doel is ook om op die locaties geofysische informatie te verkrijgen als voorbereiding op het geotechnische onderzoek.
    2. Het doel van het geotechnische bodemonderzoek is om het geologische en geotechnisceh inzicht van de zone te verbeteren en om informatie te verkrijgen als input voor de ontwerp- en installatievereisten voor offshoreenergie-installaties, inclusief maar niet beperkt tot funderingen en infield kabels.
    3. Dit onderzoek behelst het verkrijgen van bathymetrische gegevens, en gegevens van de bodem tot 100 m diepte. Op basis van o.a. het uitvoeren van MBES, SBES, SSS en magnetometrie.
    4. De gegevens uit de geologische en geofysische studies laten toe dat er een geologisch grondmodel opgesteld wordt en de verticale en laterale variabiliteit vastgesteld wordt. Daarnaast laten ze projectontwikkelaars toe om een (eerste) windfarmdesign op te stellen.
   • Op te leveren
    1. Dagelijks en wekelijks voortgangsrapport
    2. Geofysisch resultatenrapport, met onder andere de interpretatie van geofysische en geologische gegevens en conclusies.
    3. Interpretatieve kaarten en profielen (GIS, XYZ files …)
   • Indicatieve timing oplevering resultaten:
    • 1e kwartaal 2024
      
  5. Veldstudies over meteorologie en fysische oceanografie (metocean)
   • Reikwijdte
    • Het uitvoeren van een metocean meetcampagne voor het verzamelen van datasets voor de Prinses Elisabeth-zone, met als belangrijkste parameters: wind, golven, stroming, waterniveau, zeewatercondities, atmosferische druk en luchttemperatuur.
   • Op te leveren
    •  Metocean gegevensrapport
   • Indicatieve timing oplevering resultaten:
    • 1e kwartaal 2024
     ​​​​​​​
  6. Design condities over meteorologie en fysische oceanografie (metocean design condities)
   • Reikwijdte
    • Het uitvoeren van drie meteorologische-oceanografische (wind, golven, hydrodynamica) onderzoeken met het oog op het aanleveren van data voor de bepaling van de ontwerpvoorwaarden van de nieuwe windmolens.
   • Op te leveren
    •  Rapport met data relevant voor het ontwerp van een windpark
   • Indicatieve timing oplevering resultaten:
    • 3e kwartaal 2024
     ​​​​​​​
  7. Morfologisch zeebodemonderzoek (seabed morphology study)
   • Op te leveren
    •  Analyse van het huidige en de historische zeebedmorfologie en morfodynamiek, op basis van overlappende bathymetrische data om de verwachtte morfologische veranderingen te kunnen bepalen tijdens de levensduur van het windpark.
    • Geological ground model
   • Indicatieve timing oplevering resultaten:
    • 2e kwartaal 2024
      
  8. Wind resource assessment
   • Reikwijdte
    • Het uitvoeren van windmeting voor het verkrijgen van windparameters, zoals luchtdensiteit, temperatuur, vochtigheid, turbulentie, windschering, windveer, gemiddelde snelheid, weibull A, K parameter van de windsnelheden en -richting. Met de resultaten van de studie moet een windpark worden gemodelleerd en een opbrengst assessment en een businesscase worden opgesteld.
   • Op te leveren
    •  Windresource assessment rapport
   • Indicatieve timing oplevering resultaten:
    • 2e kwartaal 2024
      
  9. LCoE studie
   • Reikwijdte
    • De studie moet de berekende impact van de verschillende overwogen opties op de LCoE (Levelised Cost of Electricity) verschaffen:
     • De relatieve verschillen ten opzichte van de LCoE van het basisscenario.
     • De kosten van meeropbrengst/toevoerkosten in vergelijking met het vorige scenario.
    • Bovenstaande door middel van variatie van
     • De geïnstalleerde capaciteit (2100 – 3500 MW).
     • De lotgrootte (350 – 1400 MW).
     • De aansluiting: platformen vs. Eiland.
    • Het doel van die studie is NIET om een LCoE te bepalen, maar om verschillende scenario’s te kunnen vergelijken.
   • Op te leveren
    • De resultaten in matrixvorm.
    • De resultaten en verdere mogelijke aannames, in tekstvorm.
    • Indicatieve lay-outs van de PEZ.
   • Resultaten
  10. Milieu Effect Rapportage
   • Reikwijdte
    • Een milieueffectenrapport dat de aanvraag van een milieuvergunning zal ondersteunen.
   • Op te leveren
    • Aanbevelingen voor mitigatie, compensatiemaatregelen voor negatieve effecten en maatregelen voor het versterken van positieve effecten
   • Indicatieve timing oplevering resultaten

  Opgeleverde studies

  Laatst bijgewerkt
  23 januari 2024