Table of Contents

  Installaties voor elektriciteitsproductie

  Vergunningsplicht

  Voor installaties voor de productie van elektriciteit met een netto ontwikkelbaar vermogen groter dan 25 MW moet vooraf een vergunning worden aangevraagd.

  De procedure en de toekenningscriteria voor de vergunningen zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van installaties voor de elektriciteitsproductie.

  Het indienen van een vergunningsaanvraag kan aan de hand van volgende templates:

  Meldingsplicht.

  Artikel 2 §1 van het KB van 11 oktober 2000 bepaalt een vrijstelling op de vergunningsplicht.

  Voor installaties voor de productie van elektriciteit met een netto ontwikkelbaar vermogen gelijk aan of kleiner dan 25 MW moet vooraf worden aangegeven.

  De aangifte met vermelding van het netto ontwikkelbaar vermogen en de plaats van de installatie moet gebeuren met het aangifteformulier (DOCX, 46.38 KB).

  Een exemplaar van het meldingsformulier moet ook worden gezonden naar de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

  Aanvragen voor een vergunning en meldingen moeten worden ingediend bij:

  • met de post:
   Algemene Directie Energie
   Dienst Moleculen, Offshore & Vergunningen
   North Gate
   Koning Albert II-laan 16
   1000 Brussel
  • via e-mail: production@economie.fgov.be.

  Energieopslagfaciliteiten

  Overeenkomstig de wet van 14 februari 2022 zijn niet alleen installaties voor elektriciteitsproductie maar ook energieopslagfaciliteiten onderworpen aan de voorafgaande toekenning van een individuele vergunning bedoeld in artikel 4 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (elektriciteitswet).

  Vergunningsplicht

  Voor installaties voor de opslag van elektriciteit met een netto ontwikkelbaar vermogen groter dan 25 MW moet vooraf een vergunning worden aangevraagd.

  De procedure en de toekenningscriteria voor een opslagvergunning zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 27 maart 2023 betreffende de toekenning van de individuele vergunningen voor de bouw en exploitatie van grote energieopslagfaciliteiten.

  Het indienen van een vergunningsaanvraag kan aan de hand van volgende template:

  Template opslagvergunning (DOCX, 52.04 KB)

  Meldingsplicht

  Artikel 3 van het KB van 27 maart 2023 betreffende de toekenning van de individuele vergunningen voor de bouw en exploitatie van grote energieopslagfaciliteiten bepaalt het toepassingsgebied en de vrijstelling van de vergunningsplicht:

  Installaties voor de opslag van elektriciteit met een netto ontwikkelbaar vermogen gelijk aan of kleiner dan 25 MW moeten vooraf worden gemeld.

  De melding gebeurt via het meldingsformulier en moet onder meer het netto ontwikkelbaar vermogen en de plaats van de installatie vermelden aangifteformulier (DOCX, 46.38 KB).

  Een exemplaar van het meldingsformulier moet ook worden verstuurd naar de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

  Aanvragen voor een vergunning en meldingen moeten worden ingediend bij:

  • met de post:
   Algemene Directie Energie
   Dienst Moleculen, Offshore & Vergunningen
   North Gate
   Koning Albert II-laan 16
   1000 Brussel
  • via e-mail: production@economie.fgov.be.

   

  Laatst bijgewerkt
  15 mei 2023