Uitwerking van de prospectieve studie elektriciteit 2008-2017

De prospectieve studie elektriciteit 2008-2017 (PSE 2008-2017) werd tussen de herfst 2006 en de herfst 2009 uitgewerkt op grond van de bepalingen van de wet van 1 juni 2005.

Zij heeft aanleiding gegeven tot een milieubeoordeling in overeenstemming met de wet van 13 februari 2006, die geconcretiseerd is in een milieueffectenrapport (PDF, 1.88 MB).

Een ontwerp van PSE 2008-2017 (PDF, 3.03 MB) werd voorgelegd in twee consultatieronden:

  • van januari tot april 2009, op grond van de wet van 1 juni 2005
  • van mei tot september 2009, samen met het milieueffectenrapport, krachtens de wet van 13 februari 2006

Tijdens de eerste consultatieronde hebben volgende instanties hun advies uitgebracht:

Tijdens de tweede consultatieronde hebben de burgerszich kunnen uitspreken gedurende een publieksraadpleging die heeft plaatsgevonden van 1 juli tot 28 september 2009 (PDF, 13.11 KB) en hebben volgende instanties hun advies gegeven:

Het ontwerp van PSE 2008-2017 werd aangepast op basis van de elementen van het milieueffectenrapport en van de resultaten van de raadplegingen.

Aan het einde van het uitwerkingsproces werd een verklaring (PDF, 41.89 KB) opgesteld die samenvat hoe rekening is gehouden met de milieuoverwegingen en de resultaten van de milieubeoordeling. Die verklaring is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en op de federale portaalsite.

De finale versie van de PSE 2008-2017 (PDF, 1.6 MB) werd, desgevallend samen met de verklaring, bezorgd aan de federale Wetgevende Kamers, de gewestregeringen en de geraadpleegde instanties.

Historisch overzicht van de PSE 2008-2017

Het kwantitatieve deel van de PSE 2008-2017 werd opgesteld vooraleer de federale regering een beslissing nam over de verlenging van de werkingsduur van de kerncentrales Doel 1 & 2 en Tihange 1 die, conform de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie, hun productie zouden moeten stopzetten in 2015. Deze beslissing, genomen in oktober 2009, volgt op een aanbeveling van de GEMIX-expertengroep (PDF, 10.73 MB) waarvan de studie openbaar werd gemaakt op 30 september 2009.

De beslissing van de regering hield in dat het geheel van de huidige nucleaire capaciteit (5800 MW) operationeel zou blijven tijdens de hele horizon van de PSE 2008-2017, in plaats van 1800 MW te moeten missen vanaf 2015. Dat heeft dus een impact op verschillende indicatoren bestudeerd in de studie, waaronder de investeringen in nieuwe productiecapaciteit, de energiemix voor elektriciteitsproductie, de CO2-emissies en de grensoverschrijdende stromen.

In de PSE 2008-2017 werden evenwel een aantal alternatieve scenario’s bestudeerd waarvan een zich inschrijft in de logica van het referentiescenario, maar de recente regeringsbeslissing integreert. Het scenario Base_Nuc beschouwt ‘s lands elektriciteitsbevoorrading wanneer het geheel van nucleaire capaciteit beschikbaar blijft tegen de horizon 2020. De resultaten van dit scenario worden in sectie 7.2 van de studie onder de loep genomen.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018