De prospectieve studie aardgas (PSG) tot 2020 werd opgesteld tussen de zomer van 2007 en de zomer van 2011.

Een ontwerp van PSG tot 2020 (PDF, 1.92 MB) werd opgemaakt tot mei 2010. Dit ontwerp van PSG tot 2020 werd vervolgens onderworpen aan de raadplegingen die voorzien zijn in de wet van 12 april 1965 en aan de milieubeoordeling die voorzien is in de wet van 13 februari 2006, met inbegrip van de daarbij horende raadplegingen.

De milieubeoordeling kreeg meer bepaald vaste vorm via een milieueffectenrapport (PDF, 1.15 MB), dat eind oktober 2010 werd voltooid.

Op het einde van december 2010, werden de ICDO en de CRB uitgenodigd om een advies over te maken over het ontwerp van PSG tot 2020. In dezelfde periode werden het ontwerp van PSG tot 2020 en het milieueffectenrapport voor advies voorgelegd aan het Adviescomité SEA, de FRDO en de regeringen van de drie gewesten (ministers belast met Leefmilieu en Energie).

Een publieksraadpleging die hoofdzakelijk plaatsvond via een internetsite werd georganiseerd van 12 januari tot 12 maart 2011 over het ontwerp van PSG tot 2020 en het milieueffectenrapport. Deze publieksraadpleging werd, op het einde van december 2010, aangekondigd in het Belgisch Staatsblad, op de federale portaalsite en op de internetsite van de FOD Economie.

De volgende instanties hebben zich uitgesproken:

Het ontwerp van PSG tot 2020 werd aangepast op basis van de resultaten van het milieueffectenrapport en van de raadplegingen.

Aan het einde van het opstellingsproces van de PSG tot 2020 werd een verklaring (PDF, 501.51 KB) opgesteld die onder meer samenvat hoe rekening is gehouden met de milieuoverwegingen en de resultaten van de milieubeoordeling. Die verklaring is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, op de federale portaalsite en op de internetsite van de FOD Economie.

De finale versie van de PSG tot 2020 werd, samen met de verklaring, gericht aan de verschillende instanties die hebben deelgenomen aan het opstellen van de PSG tot 2020 of die werden geraadpleegd alsook aan de federale Wetgevende Kamers.

Laatst bijgewerkt
4 oktober 2022