Table of Contents

  Een ononderbroken bevoorrading van aardgas is onontbeerlijk voor ons dagelijks bestaan. Het opvolgen van de toestand en van de marktvooruitzichten maakt het mogelijk om tijdig de noodzakelijke maatregelen te treffen om de bevoorrading te waarborgen. Dat is de doelstelling van de prospectieve studie over de zekerheid van de aardgasbevoorrading, in het algemeen "de prospectieve studie (aard)gas" (PSG) genoemd.

  Wettelijk kader van de prospectieve studie aardgas

  De prospectieve studie aardgas (PSG) wordt geregeld door de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (art. 15/13), zoals gewijzigd door verschillende wetten, waarvan er 3 bepalingen over de PSG bevatten:

  • de wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (art.34),
  • de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (art.171) en
  • de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (art.86)

  Onderwerp van de prospectieve studie aardgas

  De PSG heeft als onderwerp de analyse van de mogelijkheden om het aanbod van en de vraag naar aardgas op lange en middellange termijn op elkaar af te stemmen.

  Gebruik van de prospectieve studie aardgas

  De PSG past in het kader van de maatregelen om de aardgasbevoorrading in België te waarborgen.

  Zij maakt het voornamelijk mogelijk om vooruit te lopen op potentiële problemen voor aardgasbevoorrading en vervoers- en opslaginfrastructuur voor aardgas.

  Uitwerking van de prospectieve studie aardgas

  De PSG wordt opgesteld door de Algemene Directie Energie in min of meer nauwe samenwerking met verscheidene instanties:

  • het Federaal Planbureau (samenwerking)
  • de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas of CREG (overleg)
  • de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas, de beheerder van de lng-installatie (momenteel Fluxys)
  • de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling of ICDO en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven of CRB (verzoek om advies)

  De PSG strekt zich uit over minstens 10 jaar. Ze wordt om de 4 jaar aangepast.

  De prospectieve studie aardgas en het milieu

  Aangezien de PSG wordt beschouwd als een plan of een programma dat aanzienlijke effecten kan hebben op het milieu, moet ze worden onderworpen aan een milieubeoordeling op grond van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu.

  Deze milieubeoordeling houdt onder andere in:

  • het opmaken van een milieueffectenrapport
  • de raadpleging van verschillende instanties (Adviescomité SEA – federaal interdepartementaal comité opgericht krachtens de wet van 13.02.2006; Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling – FRDO, …) en van het publiek
  • het rekening houden met het rapport en de resultaten van de raadplegingen tijdens het opstellen van het plan of programma
  • het opvolgen van de milieugevolgen bij de uitvoering van het plan of programma
  Laatst bijgewerkt
  17 januari 2023