Procedure bij schaarste

Table of Contents

  In 2012 heeft de FOD Economie samen met het federale crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) en met Elia de wettelijke procedure in het geval van een elektriciteitsschaarste uitgewerkt.

  Deze procedure omvat verschillende fasen:

  • detectie,
  • notificatie,
  • voorbereiding crisisoverleg,
  • crisisoverleg,
  • communicatie over de genomen beslissingen,
  • coördinatie van de maatregelen en informeren van de bevolking,
  • controle en toezicht en
  • overgang naar een normale situatie.

  Voor elke fase zijn de rollen van de verschillende actoren beschreven.

  Detectie en notificatie (7 dagen voor een mogelijke schaarste)

  Elia volgt voortdurend op of aanbod en vraag van elektriciteit in evenwicht zijn.

  Elia kan tot 7 dagen op voorhand (dag -7) een dreiging tot schaarste detecteren, door analyse van onder meer

  • weersvoorspellingen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI),
  • vooruitzichten van de productie en
  • informatie van de energiemarkten.

  Sommige bijzondere omstandigheden kunnen er toe leiden dat een risico tot schaarste niet zo vroeg te voorzien is.

  Zodra een schaarstedreiging is gedetecteerd, informeert Elia met een formele notificatieprocedure de minister van Energie, de minister van Economie, de minister van Binnenlandse Zaken, de directeur-generaal van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie en het federale crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken).

  Elia organiseert dan zo snel mogelijk een technische briefing. Tijdens deze technische briefing licht Elia de dreiging tot schaarste nader toe aan de hand van onder meer

  • haar oorzaak,
  • haar voorziene datum,
  • het moment wanneer het tekort zich voordoet (op piekmoment(en) of baseload),
  • haar grootte,
  • haar geografische reikwijdte,
  • haar verwachte duur,
  • mogelijke aanbevelingen om er aan het hoofd te bieden.

  Crisisoverleg en informatie aan de crisispartners en aan de burgers

  Zodra Elia een risico op schaarste aangekondigd heeft, wordt de departementale crisiscel van de FOD Economie samengeroepen. Deze crisiscel heeft onder andere als taak het pakket maatregelen te analyseren waaronder de economische impact en in het bijzonder de impact op vitale producten.

  De ministers van Energie en Economie organiseren ook een consultatie over het pakket maatregelen met de gewestelijke ministers van Energie en Economie.

  Indien de situatie het mogelijk maakt, komen de betrokken leden van de evaluatie- en informatiecel samen, minstens 3 uur voorafgaand aan het crisisoverleg en op initiatief van het federale crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken). Tenzij de minister van Binnenlandse Zaken anders beslist, impliceert de samenkomst van deze cel noch een activering van de federale crisisbeheersingsfase noch een alarm.

  Crisisoverleg bij het federale crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken)

  Het crisisoverleg vindt plaats bij het federale crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) tussen Elia, de minister voor Energie, de minister van Economie, de directeur-generaal van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie en van het federale crisiscentrum.

  De ministers van Economie en Energie beslissen over de vraagbeperkende maatregelen die uitgevoerd moeten worden alsook over een eventuele activatie van het afschakelplan.

  Aan dit crisisoverleg neemt ook de minister van Binnenlandse Zaken deel om, indien nodig, zelf maatregelen te nemen om de individuele en collectieve veiligheid te verzekeren en de nodige informatie aan de crisispartners en de burgers te verstrekken. Indien deze maatregelen betrekking hebben op de bevoegdheden van andere ministers, organiseert hij de nodige afstemming met deze ministers.

  Dit crisisoverleg beslist wanneer en op welke manier de bevolking gesensibiliseerd wordt over het risico op schaarste en hoe gecommuniceerd wordt over de besliste maatregelen. Hiervoor kunnen de ministers voor Energie en van Economie de leden van de informatiecel raadplegen.

  Het federale crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) verspreidt de informatie naar de voorziene crisispartners zoals

  • de ministers-presidenten van de gewesten,
  • de burgemeesters (via de gouverneurs van de provincies),
  • de “disciplines” 1 tot en met 4 (100 en 112 centrales), de FOD Volksgezondheid, de algemene directie van de operaties (DAO) van de federale politie, de Civiele Bescherming en het ministerie van Defensie,
  • andere betrokken ministers en hun departementale crisiscellen en
  • de Belgische regulator voor de postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

  Opvolging (van 7 dagen vooraf tot en met de dag van de schaarste)

  Elia voorziet op regelmatige basis in verschillende telefoonconferenties waarop zij de ministers van Energie, Economie en Binnenlandse Zaken een regelmatige update geeft van de situatie.

  Indien de ministers het wensen, kan een vergadering bij het federale crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) georganiseerd worden in plaats van een telefoonconferentie..

  Het federale crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) verspreidt ook regelmatig situatierapporten (Sitreps) naar zijn crisispartners op basis van de informatie die Elia hem communiceert.

  Afschakeling

  In het geval van een noodgedwongen afschakeling (

  tijdelijke en punctuele stopzetting van de elektriciteitslevering) wordt de bevolking van de getroffen zones ten laatste de dag voordien ’s avonds geïnformeerd (dag -1).

  Deze maatregel wordt genomen in het extreme geval dat geen enkele andere maatregel voldoende blijkt om de crisissituatie af te wenden.

  Tot op het laatste moment kunnen de ministers beslissen om de afschakeling niet te laten doorgaan indien de realiteit van het terrein het niet vereist (bv. indien het verbruik sterk gedaald is door de inspanningen van burgers en bedrijven).

  Laatst bijgewerkt
  13 juli 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Energie

   Europese harmonisatie van brandstofetiketten

  2. Energie

   Ontwerp van federaal ontwikkelingsplan voor de periode 2020-2030 - publieksraadpleging

  3. Energie

   Energietransitiefonds: oproep tot voorstellen