Het CRM is ingevoerd via de CRM-wet als onderdeel van de elektriciteitswet. Deze wet legt de grote principes van het mechanisme vast zoals de ontvankelijkheidscriteria, het jaarlijkse te volgen proces, de rollen en de controlemodaliteiten.

Via koninklijke besluiten worden bepaalde elementen van het mechanisme verder uitgewerkt:

De gedetailleerde werking van het mechanisme is vastgelegd in de werkingsregels:

Kennisgeving

In het kader van het capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) worden de capaciteitshouders ervan op de hoogte gebracht dat het koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria om in aanmerking te komen voor investeringskosten en de classificatieprocedure onlangs werd gewijzigd, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 augustus 2023. Als gevolg van deze wijziging wordt in het bijzonder bepaald dat investeringskosten die worden besteld een jaar of minder voor de datum van publicatie van de resultaten van de Y-1 veiling voor de bevoorradingsperiode 2025-2026, of van de Y-1 veiling voor de bevoorradingsperiode 2026-2027, op het einde waarvan het bod voor deze capaciteit wordt geselecteerd, kunnen worden beschouwd als in aanmerking komende kosten (art. 3, § 1, van voormeld koninklijk besluit).

De capaciteitshouders die van deze maatregel wensen te genieten, moeten voorafgaand aan het bestellen van de investeringsuitgaven, maar pas vanaf 31 oktober van het jaar voorafgaand aan de veiling, aan de CREG (CRMinvest@creg.be ) melden dat de toekenning van de steun een conditio sine qua non is voor de investering in kwestie. De aanmelding bevat de volgende informatie:

  • Gegevens van de aanvrager
  • Gegevens van de capaciteitshouder (indien verschillend van de aanvrager)
  • Geografische locatie
  • Technologie
  • NRP (MW)
  • Capaciteit (MWh) voor batterijen
  • Verwachte capaciteitscategorie (3/8/15 jaar)
  • Lijst van de belangrijkste onderdelen van de investering waartoe opdracht is gegeven in het jaar voorafgaand aan de datum van bekendmaking van de veilingresultaten (vermoedelijk 30 oktober)
Laatst bijgewerkt
26 juni 2024