Table of Contents

  Om aan het vergoedingsmechanisme te kunnen deelnemen, moeten de capaciteitshouders een prekwalificatiefase doorlopen. Het doel van deze fase is te bepalen of capaciteitshouders aan de veiling mogen deelnemen.

  Het prekwalificatiedossier moet uiterlijk op 15 juni van hetzelfde jaar waarin de veiling plaatsvindt, bij de netbeheerder worden ingediend. De netbeheerder stelt de capaciteitshouders uiterlijk 15 dagen voor de uiterste indieningstermijn van de biedingen in kennis van het resultaat van de prekwalificatieprocedure.

  De houder van de capaciteit moet voldoen aan de ontvankelijkheids- en prekwalificatiecriteria.

  Ontvankelijkheidscriteria

  • Minimumdrempel

   Capaciteitshouders wier individuele of geaggregeerde capaciteit ten minste gelijk is aan 1MW na toepassing van de reductiefactor, komen in aanmerking om deel te nemen aan de prekwalificatieprocedure. Capaciteit van minder dan 1 MW kan dus ook op geaggregeerde basis deelnemen.
    

  • Cumulatie van exploitatiesteun

   Indien een capaciteitshouder gedurende de beoogde capaciteitsleveringsperiode(s) recht heeft op exploitatiesteun, moet het prekwalificatiedossier een engagement (DOCX, 44.27 KB) bevatten om van dat recht af te zien.

  Een capaciteitshouder die vergunningsplichtig is in het licht van artikel 4 van de elektriciteitswet en die niet geacht wordt vergund te zijn als een bestaande energieopslagfaciliteit, toont op straffe van niet-ontvankelijkheid van het prekwalificatiedossier, aan dat hij voor de capaciteit in kwestie reeds over een dergelijke vergunning beschikt of dat hij uiterlijk 15 dagen na de publicatie van de instructie tot organisatie van de veiling een aanvraag voor een vergunning voor deze capaciteit heeft ingediend.

  Alle houders van productiecapaciteit en iedere houder van een energieopslagfaciliteit gelokaliseerd in de Belgische regelzone die aan de bovengenoemde ontvankelijkheidscriteria voldoen, moeten een prekwalificatiedossier indienen. Een ministeriële circulaire (PDF, 1.77 MB) verduidelijkt deze prekwalificatieverplichting en stelt noodgeneratoren die in eilandbedrijf kunnen werken, vrij van deze verplichting.

  Kennisgeving aan capaciteitshouders

  De procedure voor het toezicht op en de sanctionering van de niet-naleving van de CRM-toelaatbaarheidsvoorwaarden is nu voltooid. Vanaf maandag 8 januari 2024 bebint de Algemene Directie Energie met het uitvaardigen van kennisgevingen overeenkomstig artikel 7undecies, §14 van de Elektriciteitswet. Overtredende capaciteitshouders kunnen boetes krijgen variërend van 1.240 euro tot 50.000 euro.

  Hier is een schema (PDF, 82.51 KB) om het type documenten te bepalen dat moet worden verstrekt in geval van verweer.

  Vragen over de prekwalificatieverplichting kunnen worden gestuurd naar: energy-crm-preob@economie.fgov.be 

  Prekwalificatiecriteria

  • Broeikasgassen

   • CO2-emissielimieten

    Overeenkomstig artikel 22, lid 4, van Verordening (EU) nr. 2019/943 houdt deelname aan een capaciteitsmechanisme in dat CO2-emissiegrenswaarden worden nageleefd. Richtsnoeren (PDF, 264.24 KB) voor de kwantificering van deze CO2-emissies zijn opgenomen in de werkingsregels. Op de IT CRM-interface van de netwerkbeheerder zal een Excel-tabel beschikbaar zijn waarmee deze CO2-emissies kunnen worden gekwantificeerd nadat de capaciteitshouder de nodige parameters heeft ingevoerd.
     

   • Verbintenissen in het kader van de energietransitie

    Partijen die een nieuwe installatie aangedreven door fossiele brandstoffen wensen te prekwalificeren en een capaciteitscontract van 15 jaar beogen, moeten zich ertoe verbinden om zich hiermee, indien de betrokken capaciteit geselecteerd en effectief in dienst genomen wordt, in te schrijven in de doelstellingen ter reductie van de uitstoot van broeikasgassen. De FOD Economie stelt hiertoe een standaardformulier (DOCX, 78.18 KB) ter beschikking en zal toezien op de naleving van de verbintenissen. 

    Dit vereist engagement, beschreven in punt 5.2.1.2.3 van de werkingsregels, wordt verder verduidelijkt via een circulaire (PDF, 659.1 KB)
     

   Alle vragen in verband met de criteria omtrent broeikasgassen in het kader van het CRM kunnen gericht worden aan : energy-crm-co2@economie.fgov.be.
    

  • Productie- en opslagvergunning

   Een capaciteitshouder die vergunningsplichtig is in het licht van artikel 4 van de elektriciteitswet en die niet geacht wordt vergund te zijn als een bestaande energieopslagfaciliteit,  beschikt over een vergunning uiterlijk 20 dagen vóór de uiterste datum voor de indiening van de biedingen op de veiling.

  • Andere

   Andere criteria en voorwaarden voor prekwalificatie worden beschreven in de werkingsregels.

  Laatst bijgewerkt
  18 januari 2024