Table of Contents

  Het volume en de parameters voor de veiling worden elk jaar ten laatste tegen 31 maart (voor 2021 is deze datum bepaald op 30 april) vastgelegd door de minister volgens volgend proces :

  1. Vaststelling van het referentiescenario en de intermediaire waarden
  2. Een netbeheerdersverslag, na publieke consultatie, met:
   1. Noodzakelijke berekeningen ten behoeve van de regulator ter opmaak van zijn voorstel voor de parameters die het aan te kopen volume bepalen, en
   2. Een voorstel van de netbeheerder voor de overige parameters
  3. Een publicatie door de regulator, met:
   1. Een voorstel voor de parameters die het aan te kopen volume bepalen (op basis van 2.a)
   2. Een advies op het voorstel van de netbeheerder voor de overige parameters (bedoeld in 2.b)
  4. Advies van de AD Energie & Advies van de netbeheerder op het voorstel van de regulator (bedoeld in 3.a)
  5. Instructie van de minister

  Veiling 2023 met het oog op leveringsjaar 2027

  Het volume en de overige parameters van de veiling die in 2023 zal plaatsvinden met het oog op leveringsjaar 2027, zullen worden vastgelegd bij ministerieel besluit tegen ten laatste 31 maart 2023. Deze instructie volgt op een uitgebreid voorbereidend proces dat reeds in 2022 moet worden opgestart.

  Voorafgaand proces

  Veiling 2022 met het oog op leveringsjaar 2026

  Het volume en de overige parameters van de veiling die in 2022 plaatsvond voor het leveringsjaar 2026 werden vastgesteld bij ministerieel besluit. Deze instructie volgt op een uitgebreid voorbereidend proces dat al in 2021 is begonnen.

  Voorafgaand proces

  Volume en parameters van de Y-4 veiling in 2022 met het oog op leveringsjaar 2026

  De vraagcurve voor de veiling wordt samengesteld uit drie punten:

   

  Volume (MW)

  Prijslimiet (euro/kW/jaar)

  Punt A

  5938

  75

  Punt B

  6417

  50

  Punt C 6417 0

  Voor het opstellen van deze vraagcurve werd uitgegaan van een volume van 3948 MW dat niet in aanmerking komt. Dit is een inschatting van het volume aan capaciteiten die reeds andere subsidies ontvangen of zich onder de minimumdrempel bevinden en het volume van de binnenlandse nucleaire capaciteit van 1662 MW . Na de prekwalificatie zal deze assumptie geactualiseerd worden overeenkomstig de werkingsregels.

  De vraagcurve houdt rekening met een uitgesteld volume van 2677 MW naar de veiling die in 2025 zal plaatsvinden met het oog op hetzelfde leveringsjaar 2026:

   

  Volume

  Volume overeenstemmend met maximaal 200 draaiuren

  1249 MW

  Volume overeenstemmend met buitenlandse capaciteit

  1428 MW

  Totaal

  2677 MW

  Het maximale volume aan capaciteit dat in het kader van de veiling met alle houders van niet bewezen capaciteit gecontracteerd kan worden bedraagt 200 MW.

  De referentieprijs wordt vastgesteld volgens het segment van de day-ahead markt van een NEMO, actief in België voor de Belgische regelzone. De uitoefenprijs wordt vastgesteld op 300 euro/MWh en de intermediaire prijslimiet wordt vastgesteld op 20 euro/kW/jaar.

  Resultaten van de veiling 2022 voor de leveringsperiode 2026

  Bij de veiling van oktober 2022 werd voor 6417 MW aan capaciteit geboden. Dit volume wordt afgeleid van de vraagcurve, waarvan de berekening hierboven is weergegeven.

  Er werd geen capaciteit geselecteerd ondanks de deelname aan de veiling van 1,2 GW aan capaciteit, waaronder meer dan 800 MW aan nieuwe capaciteit. Deze biedingen werden niet geselecteerd omdat het benodigde volume volledig werd gedekt door het opt-out volume, d.w.z. het volume dat werd overgedragen naar de tweede veiling.

  Een groot deel van de producenten heeft zijn deelname aan de Y-1 veiling namelijk uitgesteld tot 2025. Deze elektriciteitsproducenten zijn momenteel niet van plan de markt te verlaten en daarom zou het niet in aanmerking nemen van hun capaciteit leiden tot een overschatting van het benodigde volume en derhalve tot veel hogere kosten voor de MRC. 

  Meer informatie is beschikbaar in het veilingverslag dat op 28 oktober 2022 door de transmissienetbeheerder is gepubliceerd en door de regulator is gevalideerd.

  Veiling 2021 met het oog op leveringsjaar 2025

  Op 30 april heeft de minister van Energie, na overleg in de Ministerraad, aan de netbeheerder instructie gegeven om de eerste veiling te organiseren in het kader van het CRM. Deze veiling moet plaatsvinden in oktober 2021 met het oog op de periode van capaciteitslevering die van start gaat op 1 november 2025.

  Het ministerieel besluit legt de parameters vast die nodig zijn voor de organisatie van de veiling, het maximale volume aan capaciteit dat kan gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen capaciteit in het kader van de betrokken veiling, en het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar vóór de periode van capaciteitslevering georganiseerd wordt.

  Volume en parameters van de Y-4 veiling in 2021 met het oog op leveringsjaar 2025

  De vraagcurve voor de veiling wordt samengesteld uit drie punten:

   

  Volume (MW)

  Prijslimiet (euro/kW/jaar)

  Punt A

  6367

  75

  Punt B

  7339

  50

  Punt C 7339 0

  Voor het opstellen van deze vraagcurve werd uitgegaan van een volume van 3026 MW dat niet in aanmerking komt. Dit is een inschatting van het volume aan capaciteiten die reeds andere subsidies ontvangen of zich onder de minimumdrempel bevinden. Na de prekwalificatie zal deze assumptie geactualiseerd worden overeenkomstig de werkingsregels.

  De vraagcurve houdt rekening met een uitgesteld volume van 2531 MW naar de veiling die in 2024 zal plaatsvinden met het oog op hetzelfde leveringsjaar 2025:

   

  Volume

  Volume overeenstemmend met maximaal 200 draaiuren

  1467 MW

  Volume overeenstemmend met buitenlandse capaciteit

  1064 MW

  Totaal

  2531 MW

  Het maximale volume aan capaciteit dat in het kader van de veiling met alle houders van niet bewezen capaciteit gecontracteerd kan worden bedraagt 200 MW.

  De referentieprijs wordt vastgesteld volgens het segment van de day-ahead markt van een NEMO, actief in België voor de Belgische regelzone. De uitoefenprijs wordt vastgesteld op 300 euro/MWh en de intermediaire prijslimiet wordt vastgesteld op 20 euro/kW/jaar.

  Tabel met reductiefactoren (PDF, 82.88 KB)

  Voorafgaand proces

  De instructie van de minister volgt op een uitgebreid voorbereidend proces, dat gelet op de lange voorbereidingstijd, reeds in 2020 van start is gegaan.

  1. Scenario en intermediaire waarden

  Het scenario dat gebruikt wordt voor de berekening van het volume en de parameters voor de eerste veiling is vastgesteld na een uitgebreide procedure :

  De regulator heeft eveneens een voorstel opgemaakt omtrent twee intermediaire waarden, zijnde de brutokost van een nieuwkomer en de correctiefactor X:

  1. Ontwerpvoorstel 2086-2 van de brutokost van een nieuwkomer en de correctiefactor X (PDF, 520.17 KB) (CREG)
  2. Brief van de minister van Energie aan Elia met haar standpunt betreffende de intermediaire waarden (PDF, 373.5 KB) en ministerieel besluit tot vaststelling van de intermediaire waarden  voor de veiling van 2021

  2. Berekeningen, voorstel en adviezen

  Op basis van het vastgelegde scenario en intermediaire waarden zijn dan de volumes en de veilingparameters berekend:

  Hierna neemt de minister haar finale beslissing omtrent het volume, de prijzen en de overige parameters die van toepassing zijn op de veiling. Die wordt in principe uiterlijk op 31 maart van het jaar van de veiling genomen. Voor de eerste veiling is er echter over een uitstel tot 30 april beslist.

  Resultaten van de veiling 2021 voor de leveringsperiode 2025

  De totale hoeveelheid capaciteit (in MWderated) die op de veiling is geselecteerd, bedraagt 4.447,7 MWd, verdeeld over 40 geselecteerde capaciteitsmarktunits.

  Y-4 veiling, georganiseerd in oktober 2021, voor de capaciteitsleveringsperiode 2025-2026
  Totale geselecteerde capaciteit (in MWd) 4.447,7
  Aantal geselecteerde capaciteitsmarktunits (CMU's) 40

  Meer informatie is beschikbaar uit het op 31 oktober 2021 door de transmissienetbeheerder gepubliceerde rapport over de veilingen, zoals gevalideerd door de regulator.

  Er zijn wijzigingen in het wettelijk kader aangebracht door de wet van 28 februari tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt teneinde een bijkomende toewijzing in het kader van de veiling georganiseerd in 2021 mogelijk te maken. Het ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder tot het overgaan tot een bijkomende toewijzing voor de veiling georganiseerd in 2021 is op 25 maart 2022 uitgevaardigd. De resultaten zijn beschikbaar op de website van Elia: CRM Auction Results.

  Laatst bijgewerkt
  30 mei 2023