Table of Contents

  Publieke raadplegingen van 2024

  Naar aanleiding van het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt ("LDD3") en de door de Ministerraad op 28 april 2023 gevraagde evaluatie met het oog op de volgende Y-4 en Y-1 veilingen in oktober 2024, werden wijzigingen voorgesteld aan het Koninklijk Besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume van de te leveren capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme intermediaire prijslimiet("Koninklijk Besluit Methodologie") in overeenstemming met de respectieve bevoegdheden van Elia, de CREG en de FOD Economie.

  De gezamenlijke openbare raadpleging loopt van 05.02.2024 tot 23.02.2024 om 17u. Marktspelers en belanghebbenden worden uitgenodigd hun opmerkingen te sturen naar e2-emes@economie.fgov.be.

  Voorgestelde wijzigingen (PDF, 898.14 KB)
   

  Openbare raadpleging over de technische en economische analyse van biedingen en veilingresultaten

  Er is een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) ingevoerd om een antwoord te bieden op het probleem van de adequaatheid van het Belgische net tegen 2025 en het is goedgekeurd voor een periode van 10 jaar.

  Zoals bepaald in artikel 23 §10 van het Koninklijk Besluit van 28 april 2021 wordt momenteel een technische en economische analyse uitgevoerd om het verloop en de resultaten van de Y-4 veiling in 2023 voor het leveringsjaar 2027-2028 te analyseren. Daartoe stelt de AD Energie het volgende technisch-economisch rapport (PDF, 2.69 MB), opgesteld door Compass Lexecon, ter openbare raadpleging voor.

  Het doel van deze raadpleging is feedback te krijgen van de sector en alle belanghebbenden over de voorlopige analyses, evenals antwoorden op verschillende vragen over het mechanisme, zodat de analyse verder kan worden ontwikkeld. Het doel is om commentaar van alle belanghebbenden te krijgen en te verzamelen om het ontwerp van het CRM waar nodig te verbeteren.

  De consultatieperiode loopt vanaf 19 februari tot 15 maart 2024.

  Publieke raadplegingen van 2023

  Wijziging van de methodologie voor de toekenning van een individuele vrijstelling van de toepassing van de intermediaire price cap en wijziging van de voorwaarden met betrekking tot de terugbetalingsverplichting

  De FOD Economie start een openbare raadpleging over het koninklijk besluit van 28 april 2021 of "Koninklijk Besluit inzake de Methodologie".

  Deze openbare raadpleging zal plaatsvinden vanaf 20 februari 2023 tot 13 maart 2023.

  De voorgestelde wijzigingen zijn de volgende:

  • Met betrekking tot de afwijking van de intermediaire maximumprijs (IPC)
   • Het vervroegen van de indiening van derogatieaanvragen naar 30 april om de aanvrager de mogelijkheid te bieden commentaar te leveren op de ontwerpbeslissing van de CREG.
   • De overdracht van de verantwoordelijkheid voor de controle op de volledigheid van de derogatieaanvraag van de IPC naar de CREG
   • De toepassing van de gemiddelde kapitaalkost
   • De invoering van de mogelijkheid voor de CREG om op het einde van Y-1 een controle uit te voeren op de realisatie van de investering, de "andere inkomsten en kostenstijging”
   • De standaardisatie van de berekening van de afschrijvingsperiode voor investeringen
   • Verduidelijking van de opname van opstartkosten
   • Schatting van de inkomsten in verband met het verlenen van hersteldiensten
   • Aanpassing van de beoordelingsstappen voor ”missing money” bij IPC -derogatieverzoeken
   • Correctie voor de verwachte ontwikkeling van de consumptieindex tussen de referentieperiode en de leveringsperiode
  • Met betrekking tot de terugbetalingsverplichting :

  De stakeholders worden verzocht op deze openbare raadpleging te reageren door hun standpunten naar de Algemene Directie Energie te sturen via het volgende e-mailadres:  e2-emes@economie.fgov.be

  In het raadplegingsverslag worden de reacties op de openbare raadpleging samengevat:

  Publieke raadpleging over een voorstel voor een geleidelijk reductietraject, vanaf 2023, van de CO2-emissielimieten die moeten worden gerespecteerd in het kader van het Belgische CRM

  Rekening houdende met de meest recent beschikbare wetenschappelijke kennis over de klimaatverandering, met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en met de geldende Europese doelstellingen zoals vastgelegd in Verordening (EU) 2021/1119, alsook teneinde de energietransitie richting een duurzaam en  klimaatneutraal energiesysteem te faciliteren, bepalen de werkingsregels voor de Y-4-veiling van oktober 2022 onder meer dat voor toekomstige veilingen een verlaging van de specifieke emissiedrempel zal worden toegepast, na onderzoek en raadpleging van het publiek.

  De AD Energie stelt in het raadplegingsdocument (PDF, 1005.63 KB) een traject voor de reductie van de CO2-emissielimieten voor. 

  De raadplegingsperiode loopt van 1 juni tot 22 juni 2022.

  Feedback moet per e-mail worden gezonden naar e2-emes@economie.fgov.be.

  Raadplegingsverslag

  Het raadplegingsverslag (PDF, 443.92 KB) bevat een samenvatting van de reacties die tijdens de publieke raadpleging zijn ontvangen.

  Eindanalyseverslag

  Studie van CO2-emissiereductietrajecten in het Belgische CRM (PDF, 5.28 MB)

  Op basis van de conclusies van het eindverslag van Compass Lexecon heeft Ministerraad Energie Van der Straeten verzocht om een diepgaander onderzoek naar de CO2-emissietrajecten. Daarom is een nieuw traject 5 voor studie voorgesteld.

  Dit nieuwe traject 5 gaat uit van een beperking van de draaiuren van de eenheden die deelnemen aan het CRM. Een vermenigvuldiging van de bedrijfsuren met de specifieke emissies maakt het mogelijk om de in de grafieken weergegeven drempelwaarden te verkrijgen. Er is onderscheid gemaakt tussen de bestaande units en de nieuwe units van het CRM. Voor bestaande eenheden zijn de drempels gebaseerd op hogere specifieke emissies in vergelijking met nieuwe eenheden waar de specifieke emissies gebruikt voor de berekening die zijn van traject 2 dat initieel bestudeerd werd. De volgende presentatie bevat een grafische beschrijving van het nieuwe traject 5 dat wordt voorgesteld voor studie: Beschrijving van het nieuwe traject 5 (PDF, 585.73 KB)

  De conclusies van de kwalitatieve analyse van Compass Lexecon in het kader van de uitbreiding van de overheidsopdrachten staan in onderstaand rapport: Kwalitatieve analyse van het nieuwe traject 5 (PDF, 287.86 KB)

  In navolging van de uitbreiding van de openbare markt en in navolging van de aanbevelingen van Compass Lexecon, wordt verder gewerkt aan de trajecten voor het verlagen van de CO2-emissiedrempels in het CRM. Er wordt ook overleg gevoerd met de andere lidstaten om de trajecten voor het verminderen van de CO2-emissies in het CRM te integreren met een supranationaal en Europees perspectief voor het verminderen van de CO2-emissies in de elektriciteitssector.

  Publieke raadplegingen van 2022

  Publieke raadpleging over de techno-economische analyse die de biedingen en de uitslag van de veiling onderzoekt

  Een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) werd opgezet om tegen 2025 een oplossing te vinden voor het probleem van de bevoorradingszekerheid op het Belgische net.

  Zoals bepaald in artikel 23, § 10, van het koninklijk besluit van 28 april 2021, werd een techno-economische analyse uitgevoerd om het verloop en de resultaten van de eerste in 2021 gehouden veiling voor het leveringsjaar 2025 te beoordelen. Het  analyseverslag (PDF, 1.25 MB) resulteert in aanbevelingen voor de verbetering van het design van het CRM.

  Doel van deze raadpleging is feedback te krijgen van de sector en alle belanghebbenden over de aanbevelingen die zijn gedaan naar aanleiding van de techno-economische analyse van de biedingen en de resultaten van de veiling van 2021.  Het doel is van alle belanghebbenden opmerkingen te krijgen en te verzamelen, zodat het design van het CRM zo nodig kan worden verbeterd.

  De raadplegingsperiode loopt van 14 maart tot 25 maart 2022.

  Het raadplegingsverslag geeft een samenvatting van de opmerkingen die tijdens de openbare raadpleging zijn ontvangen.  De openbare raadpleging en de analyse van de opmerkingen hebben geleid tot een lijst van definitieve aanbevelingen tot wijziging van de de vaststelling van de werkingsregels van het CRM.  De aanbevelingen in dit consultatieverslag zijn, overeenkomstig artikel 23 §10 van het Koninklijk Besluit, voor advies voorgelegd aan de CREG en aan Elia.

  De besprekingen worden voortgezet in de WG adequacy (Adequacy Working Group (elia.be)) en in het opvolgingscomité CRM, met name over : (i) de mogelijkheid tot vrijstelling van de terugbetalingsverplichting voor vraagbeheer en (ii) de indexering van de strike price.

  Publieke raadplegingen van 2021

  Publieke consultaties over een methodologie tot het bekomen van een individuele derogatie op de intermediaire prijslimiet en over de bepaling van de missing money in de context van de netto CONE, de intermediaire prijslimiet en de derogaties hierop

  In antwoord op de vragen en opmerkingen vanwege de Europese Commissie zoals vermeld in haar beslissing tot het openen van een grondig onderzoek, meer bepaald die betreffende de intermediaire prijslimiet, is een mogelijkheid tot individuele vrijstelling van de intermediaire prijslimiet gecreëerd.  

  De capaciteitshouder die kan aantonen dat hij een hogere “missing money” heeft dan de intermediaire maximumprijs, kan een  derogatie-aanvraag indienen bij de netbeheerder, ten vroegste op 16 juli 2021 en ten laatste dertig werkdagen voor de laatste dag waarop biedingen worden toegestaan. De regulator neemt de beslissing of de derogatie wordt toegestaan. De volledige procedure en de voorwaarden worden beschreven in hoofdstuk 7 van het betrokken koninklijk besluit

  Eerste raadpleging: procedure en modaliteiten

  De procedure en de modaliteiten zijn opgemaakt na een publieke consultatie. Die heeft plaatsgevonden van 2 februari tot en met 14 februari 2021 en betrof volgende documenten:

  De FOD Economie heeft  een consultatierapport (PDF, 331.27 KB) opgesteld. Dit verslag bevat een reactie van de AD Energie van de FOD Economie op de opmerkingen die tijdens deze openbare consultatie zijn ontvangen (PDF, 1.2 MB) en een aanpassing van de methodologie voor het bekomen van een individuele derogatie op de intermediaire prijslimiet, zoals nu ook verwerkt in bovenvermeld koninklijk besluit.

  Tweede consultatie: verwachte inkomsten

  De FOD Economie heeft van donderdag 27 mei 2021 tot en met donderdag 3 juni 2021 een tweede publieke consultatie gehouden over dit onderwerp.  Die betrof de inkomsten die in aanmerking genomen worden ter berekening van de “missing money”. Immers voorziet het koninklijk besluit in zijn artikels 21, §10 en 22, §9:

  De verwachte inkomsten worden ingeschat overeenkomstig artikel 6(9) van de methodologie zoals bedoeld in artikel 23, lid 5 van Verordening (EU) 2019/943 van zodra de methode overeenkomstig artikel 6(9)(a) iii voor de studie overeenkomstig artikel 7bis, § 1 van de wet van 29 april 1999 beschikbaar en geïmplementeerd is, na eventuele noodzakelijke aanpassingen om de methode toe te passen binnen de specifieke context van de derogaties van de intermediaire maximumprijs. 

  Met het ter beschikking komen van de methode waarnaar verwezen wordt in het Koninklijk Besluit, wordt deze geïntegreerd in Koninklijk Besluit: ter berekening van de missing money worden de “mediaan (P50) inkomsten” vervangen door de “gemiddelde inkomsten”.  Naar analogie met de Adequacy and Flexibility study van Elia, verwacht in juni 2021, wordt hierbij rekening gehouden met een bijkomend vereist rendement (“hurdle premium”).  Deze aanpak is ontwikkeld in de  werkzaamheden van professor K.Boudt.

  De voorgestelde wijzigingen werden beschreven in een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 (PDF, 160.67 KB)

  Er is één reactie ontvangen op de consultatie. Het consultatierapport bevat een samenvatting van de opmerkingen en een antwoord hierop:

  Gelet op één van deze opmerkingen is beslist om een nieuwe consultatie te organiseren.

  Derde consultatie: waarden

  Eén van de ontvangen opmerkingen tijdens de tweede consultatie betrof een vraag tot publieke consultatie over de concrete waarden die gehanteerd zullen worden. De AD Energie heeft positief willen antwoorden op deze vraag en heeft daarom een bijkomende publieke consultatie omtrent een aanpassing van het Koninklijk Besluit gehouden.

  De geconsulteerde aanpassing strekte ertoe concrete waarden vast te leggen voor het totaal vereist rendement (dit is de gewogen gemiddelde kapitaalskost en het technologie-specifieke bijkomend vereist rendement) met het oog op de derogatie-aanvragen voor de veiling in 2021, die vanaf 16 juli 2021 ingediend kunnen worden (artikel 21).

  Tevens is beslist om nog geen aanpassingen aan de methodologie voor derogatie-aanvragen voor de volgende veilingen (artikel 22) door te voeren.  Deze zullen in een later stadium gegroepeerd en zonder hoogdringende behandeling voorgelegd worden ter consultatie.

  De voorgestelde wijzigingen werden beschreven in:

  Er zijn twee bijdragen ontvangen tijdens deze consultatie.

  Vierde raadpleging: Verwachte inkomsten en wijziging van de methode voor de kalibratie van de intermediaire prijslimiet, de afwijking van de intermediaire prijslimiet en de bepaling van de netto CONE

  Ter herinnering, Verordening (EU) 2019/943 vereist de ontwikkeling van een door ACER goedgekeurde methodologie voor de beoordeling van de toereikendheid van de hulpbronnen in het kader van de adequacy studies.

  Op 2 oktober 2020 heeft ACER een dergelijke methodologie voor de beoordeling van de toereikendheid van de hulpbronnen goedgekeurd, met inbegrip van de belangrijkste principes van de beoordeling van de economische levensvatbaarheid (Economic Viability Assessment - EVA).

  Hoewel Verordening (EU) 2019/943 geen bijzondere werkwijze voorschrijft met betrekking tot de kalibratie van CRM-parameters, is het nuttig te streven naar een bepaalde methodologische consistentie met betrekking tot dit EVA-aspect.   Overeenkomstig deze EVA-methodologie moet het "mediaan inkomen (P50)" dan vervangen worden door het "verwachte inkomen" in de methodologie voor de kalibratie van de intermediaire prijslimiet, de afwijking van de intermediaire prijslimiet en de vaststelling van de netto CONE.  Er zij aan herinnerd dat de aanpassing van deze EVA-methodologie gebaseerd was op de in 2021 gepubliceerde studie van professor Boudt.  Over deze studie en de ervan afgeleide methodologie werd reeds een openbare raadpleging gehouden in het kader van de studie Adequacy and Flexibility die Elia in 2021 heeft gepubliceerd. Ten slotte werd, zoals hieronder herhaald, over de aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2021 voor het gedeelte dat betrekking heeft op de derogatie tot de intermediaire prijslimiet (ex-post, artikel 21) ook een openbare raadpleging gehouden in juli 2021 met name over de waarden die in aanmerking moeten worden genomen voor de risicopremies die moeten worden toegepast in het kader van de derogatie tot de intermediaire prijslimiet.  

  Deze wijziging van de methodologie is reeds doorgevoerd met betrekking tot de ex-post derogatieprocedure voor de intermediaire prijslimiet voor de veiling van 2021 (zie eerdere raadplegingen hierboven). Nu moet zij ook worden verwerkt in de andere betrokken aspecten van de methodologie, zodat hiermee bij de volgende veilingen ten volle rekening kan worden gehouden.

  Deze integratie heeft gevolgen voor verschillende aspecten van het "Koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme".  Bijgevolg, en gelet op de voorstelbevoegdheden zoals bepaald in artikel 7 undecies, §2 van de wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zijn de CREG, de AD Energie en Elia, voor de verantwoordelijkheden die hen zijn toevertrouwd, ertoe gehouden een openbare raadpleging te organiseren.

  In het kader van het hierboven vermelde artikel 7 undecies, §2, lid 1, houdt de CREG daarom van 20 september tot 8 oktober 2021 een openbare raadpleging over een ontwerpvoorstel betreffende de aanpassing van de methodologie in het kader van de bepaling van de netto CONE.  Belanghebbenden wordt verzocht naar de website van de regulator te gaan om deel te nemen aan de raadpleging.

  In het kader van de leden 2 en 3 van artikel 7 undecies, §2 organiseren Elia en de AD Energie hierbij van 20 september tot 8 oktober 2021 een gezamenlijke openbare raadpleging over een voorstel tot wijziging van hetzelfde besluit (PDF, 227.69 KB) voor hun respectieve voorstelbevoegdheden, namelijk de vervanging van het mediaan inkomen in de methode voor de kalibratie van de intermediaire prijslimiet en de ex-ante derogaties op deze intermediaire prijslimiet van toepassing voor de veilingen na 2021. Alle belanghebbende partijen worden uitgenodigd om hun opmerkingen over de volgende voorgestelde wijzigingen naar dit adres te sturen.  De FOD Economie en Elia zullen dan een consultatieverslag opstellen. De reacties worden naar de minister van Energie gestuurd en op deze website gepubliceerd, tenzij u aangeeft dat (een deel van) uw reactie vertrouwelijk en/of anoniem behandeld dient te worden.

  De geconsolideerde versie van het koninklijk besluit tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme kan geraadpleegd worden via deze link: LOI - WET (fgov.be)

  Laatst bijgewerkt
  23 februari 2024