De Commissie Energie 2030 (CE 2030) werd opgericht door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bij koninklijk besluit van 6 december 2005. Haar belangrijkste opdracht is de analyse van het Belgische energiebeleid tegen 2030.

De Commissie moest een studie afleveren die de nodige wetenschappelijke en economische analyses weergeeft met het oog op de evaluatie van de opties van België op het vlak van energiebeleid tegen 2030, in overeenstemming met het koninklijk besluit.

Daarnaast bepaalt het KB dat de studie “zich specifiek zal richten op de economische-, sociale- en milieueffecten van de verschillende beleidsopties voor investeringen in de productie, opslag en transport van energie, voor de verschillende al dan niet hernieuwbare bronnen en soorten van energie, en vanuit de oogpunten van bevoorradingszekerheid, energieonafhankelijkheid en de technische haalbaarheid”.

Het rapport analyseert ook de kosten van het energiesysteem, de trends in de regionale en nationale vraag naar energie, de naleving van milieuovereenkomsten en de instandhouding of verdere ontwikkeling van technologische kennis van zaken.

Het eindverslag van de CE 2030 werd voorgelegd aan de federale regering op 19 juni 2007. De conclusies en aanbevelingen werden door alle permanente leden en de meeste niet-permanente leden van de Commissie Energie 2030 goedgekeurd. De definitieve versie van het verslag werd op 22 juni 2007 openbaar gemaakt. De Commissie heeft rekening gehouden met de opmerkingen en aanbevelingen die door de externe panels in maart 2007 werden geformuleerd.

Laatst bijgewerkt
23 maart 2021