Table of Contents

  Noodzaak van een mechanisme

  Bevoorradingszekerheid: studie en aanbevelingen

  De minister van Energie heeft op 21 december 2015 aan Elia de opdracht toevertrouwd om de nood aan flexibele middelen te bepalen die moesten toelaten om de criteria voor de bevoorradingszekerheid te waarborgen voor de periode van 2017 tot 2027.

  Op basis van de studie van Elia en de resultaten van een consultatie hierover heeft de Algemene Directie Energie haar aanbevelingen overgemaakt aan de minister op 15 juni 2016.

  Deze  aanbevelingen luidden als volgt, gegeven de in de studie en de consultatie geïdentificeerde problemen voor de bevoorradingszekerheid:

  • het verder verbeteren van de Energy Only Market; 
  • de strategische reserve als overgangsmaatregel behouden en verbeteren;
  • de voorbereidingswerken opstarten voor de eventuele invoering van een CRM (Capacity Remuneration Mechanism);
  • de Elia studie van april 2016 verder uitwerken, een welfare analyse uitvoeren en de nood aan adequacy en flexibiliteit herhaaldelijk blijven evalueren.

  Volgend op de aanbevelingen heeft Elia in april 2016  een addendum aan de studie uitgevoerd met nieuwe scenario's en aangepaste hypothesen.

  Daarenboven heeft het Federaal Planbureau in 2017 een kosten-batenanalyse uitgevoerd van beleidsscenario’s die coherent zijn met een toereikend Belgisch elektriciteitssysteem tegen 2027. De kosten-batenanalyse en haar addendum buigen zich over de implicaties voor een aantal componenten van de sociaaleconomische welvaart van verschillende invullingen van het volume aan regelbaar vermogen dat nodig is voor België om te voldoen aan de wettelijke criteria qua bevoorradingszekerheid. Ze volgden op de aanbevelingen van de Algemene Directie Energie en boden een antwoord op de bezorgdheid die werd geuit door een aantal stakeholders na de publicatie van de Elia-rapporten.

  Bevestiging van de noodzaak tot maatregelen

  Op 28 juni 2019, heeft Elia een tweede studie over de toereikendheid gepubliceerd. Deze bevestigde een probleem voor de bevoorradingszekerheid zonder bijkomende actie:

  Op 11 juli 2019 publiceerde de CREG haar studie (F) 1957 ”Analysis by the CREG of the Elia study Adequacy and flexibility study for Belgium 2020 – 2030”. Het debat over de effectieve behoefte aan een vergoedingsmechanisme werd heropend; de Minister heeft de AD Energie en het Federaal Planbureau opdracht gegeven de opmerkingen van de CREG in haar studie 1957 te analyseren en snel en duidelijk een beslissing te nemen over het al dan niet bestaan van een capaciteitsbehoefte om de bevoorradingszekerheid te garanderen.

  De analyse van oktober 2019 van de AD Energie bevestigt die behoefte wel degelijk. Die nota werd vervolgens door de minister gevalideerd bij de verzending ervan naar de Europese Commissie op 4 oktober 2019.

  Bepaling van een mechanisme voor de vergoeding van capaciteit voor België

  Op vraag van de minister en in uitvoering van de aanbeveling om de voorbereidingswerken voor de eventuele invoering van een CRM op te starten, heeft de AD Energie in 2018 een studie laten uitvoeren om het meest geschikte mechanisme voor de vergoeding van capaciteit voor België te bepalen en te ontwerpen:

  Het mechanisme dat werd geïdentificeerd als de beste optie voor België is dat van de “reliability options”. Hoewel verschillende designs mogelijk zijn, is dit het best aangepast aan de Belgische context omwille van vier elementen:

  • de haalbaarheid in de Europese context,
  • de geconcentreerde Belgische leveranciers- en productiemarkten,
  • de beperking van windfall profits en
  • de effecten bij momenten van simultane schaarste met de buurlanden.

  Hierop volgend heeft de AD Energie een aanvullende studie gelanceerd om de operationele implementatie van de CRM voor te bereiden. Die studie werd op 13 september 2018 afgesloten:

  Rekening houdend met deze studies werd het wettelijk kader voorbereid.

  Op 4 april 2019 heeft het federale Parlement dan beslist om een capaciteitsmechanisme in te voeren. Hiertoe werd de wet ter invoering van een capaciteitsvergoedingsmechanisme van het type “betrouwbaarheidsopties” (“reliability options”) goedgekeurd. 

  De wet legde onder meer de algemene werking van het mechanisme vast, alsook het jaarlijks te doorlopen proces en de verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden. Zij bepaalde ook dat de methodologieën en modaliteiten van het mechanisme verder uitgewerkt moesten worden via een reeks koninklijke besluiten en via de marktregels en een standaardcontract. 

  Het mechanisme zou pas in werking treden na goedkeuring door de Europese Commissie. Die moet, zoals zij reeds in het verleden gedaan heeft voor vergelijkbare mechanismen, nagaan of het systeem verenigbaar is met de regels omtrent staatssteun en mededinging.

  Aangezien de Europese Commissie beslist heeft een diepgaand onderzoek te openen en de goedkeuring pas in de zomer van 2021 verwacht wordt, heeft het Parlement in maart 2021 beslist om de wet aan te passen en meteen in voege te laten treden, teneinde het nodige kader via koninklijke besluiten en ministeriële besluiten te kunnen aannemen. Via deze wetswijziging van 2021 zijn ook een aantal bijkomende aanpassingen aan de wet van 2019 aangebracht.

  Ontwerp van het mechanisme

  De verdere uitwerking van het mechanisme is aangestuurd door een opvolgingscomité bestaande uit de AD Energie, de regulator, de transmissienetbeheerder en het kabinet van de Minister van Energie. Hierbij stond elk van de partijen in voor de uitwerking van bepaalde aspecten van het ontwerp in een set van Koninklijke Besluiten en werkingsregels:

  Er is tevens een ruim stakeholdersoverleg opgezet. Als platform daarvoor heeft het comité gekozen voor de “Users’ Group” van Elia, waarbinnen een “Task Force CRM” opgezet is. Alle presentaties en verslagen van dit overleg zijn publiek beschikbaar.

  Op de websites van Elia en CREG vindt men ook heel wat voorbereidende studies en consultaties. omtrent het ontwerp. De AD Energie heeft volgende studies en adviezen opgemaakt:

  Studie over de investeringsdrempels die de capaciteitscategorieën onderscheiden

  De toekenning en maximale duur (3, 8 of 15 jaar) van lange termijn-contracten binnen het CRM hangt af van de hoogte van de investeringen die een capaciteitshouder zal doen. Na de openbare raadpleging georganiseerd door de CREG over deze drempels heeft de AD Energie aan PWC (PDF, 451.39 KB) (in het Frans) en aan Lexecon (PDF, 438.34 KB) (in het Engels) aanvullende analyses gevraagd (in het Frans).

  Methode voor de parameters waarmee de hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte capaciteit wordt bepaald

  De regulator is gevraagd een methodologie voor te stellen voor het berekenen van de parameters die het aan te kopen volume in de veiling bepalen.

  De minister en de AD Energie hebben op 24 maart 2020 het voorstel 2064 voor de bepaling van de volumeparameters van de CREG ontvangen. Dit voorstel bouwt grotendeels voort op de nota 2024 van de CREG, die op 20 december 2019 aan de minister werd overgemaakt.

  Op vraag van de minister heeft de FOD Economie een advies op dit voorstel opgemaakt. Rekening houdend met de resultaten van de publieke bevraging van de CREG op haar nota 2024 en op haar ontwerpvoorstel 2064 en met de reacties van de marktpartijen zoals gecommuniceerd tijdens verschillende vergaderingen van de Task Force CRM, en na analyse door de FOD Economie, is geconcludeerd dat de methode zoals de CREG die voorstelde onvoldoende garanties bood dat de doelstelling van het CRM, nl. het verzekeren van het vereiste niveau aan bevoorradingszekerheid volgens de wettelijke criteria, gerespecteerd werd.

  De AD Energie heeft daarop, op vraag van de minister, een aangepaste methode uitgewerkt. Hierover is een publieke bevraging gehouden  van 23 maart 2020 tot en met 27 maart 2020. Deze methode is in lijn met andere Europese CRM’s en is in overeenstemming met de CRM-wet en diens objectieven en met de geldende Europese wetgeving ter zake.

  De aangepaste methode is als voorontwerp van koninklijk besluit toegevoegd als bijlage bij het advies aan de minister. De minister heeft de aangepaste methode weerhouden en de FOD Economie verzocht om deze over te maken aan de Europese Commissie ter vervollediging van de aanvraag tot goedkeuring van staatssteun die in december 2019 werd ingediend.

  De documenten kunnen hieronder geraadpleegd worden :

  1. Advies aan de minister (PDF, 788.9 KB)
  2. Bijlage 1 – Consultatierapport (PDF, 1.01 MB)
  3. Bijlage 2 – Reacties op de publieke consultatie (ZIP, 5.51 MB)
  4. Bijlage 3 – Voorontwerp van koninklijk besluit (PDF, 571.04 KB) (met aanduiding van wijzigingen ingevolge de publieke consultatie)
  5. Bijlage 4 – Voorontwerp van koninklijk besluit (PDF, 563.51 KB) (clean)

  Publieke consultaties over een methodologie tot het bekomen van een individuele derogatie op de intermediaire prijslimiet en over de bepaling van de "missing money" in de context van de netto CONE, de intermediaire prijslimiet en de derogaties hierop 

  In antwoord op de vragen en opmerkingen vanwege de Europese Commissie zoals vermeld in haar beslissing tot het openen van een grondig onderzoek, en meer bepaald die betreffende de intermediaire prijslimiet, is een mogelijkheid tot individuele vrijstelling van de intermediaire prijslimiet gecreëerd. 

  De capaciteitshouder die kan aantonen dat hij een hogere missing money heeft dan de intermediaire maximumprijs, kan een  derogatie-aanvraag indienen bij de netbeheerder, ten vroegste op 16 juli 2021 en ten laatste dertig werkdagen voor de laatste dag waarop biedingen worden toegestaan. De regulator neemt de beslissing of de derogatie wordt toegestaan. De volledige procedure en de voorwaarden worden beschreven in hoofdstuk 7 van het betrokken koninklijk besluit

  Eerste consultatie: procedure en modaliteiten

  De procedure en modaliteiten zijn opgemaakt na een publieke consultatie. Die heeft plaatsgevonden van 2 februari tot en met 14 februari 2021 en betrof volgende documenten:

  De FOD Economie heeft een consultatierapport (PDF, 385.04 KB) opgesteld. Dit verslag bevat een reactie van de AD Energie van de FOD Economie op de opmerkingen die tijdens deze openbare consultatie zijn ontvangen (PDF, 1.2 MB) en een aanpassing van de methodologie voor het bekomen van een individuele derogatie op de intermediaire prijslimiet, zoals nu ook verwerkt in bovenvermeld koninklijk besluit.

  Tweede consultatie: verwachte inkomsten

  De FOD Economie heeft van donderdag 27 mei 2021 tot en met donderdag 3 juni 2021 een tweede publieke consultatie gehouden over dit onderwerp. Die betrof de inkomsten die in aanmerking genomen worden ter berekening van de missing money. Immers voorziet het koninklijk besluit in zijn artikels 21, §10 en 22, §9:

  De verwachte inkomsten worden ingeschat overeenkomstig artikel 6(9) van de methodologie zoals bedoeld in artikel 23, lid 5 van Verordening (EU) 2019/943 van zodra de methode overeenkomstig artikel 6(9)(a) iii voor de studie overeenkomstig artikel 7bis, § 1 van de wet van 29 april 1999 beschikbaar en geïmplementeerd is, na eventuele noodzakelijke aanpassingen om de methode toe te passen binnen de specifieke context van de derogaties van de intermediaire maximumprijs.  

  Met het ter beschikking komen van de methode waarnaar verwezen wordt in het Koninklijk Besluit, wordt deze geïntegreerd in Koninklijk Besluit: ter berekening van de missing money worden de “mediaan (P50) inkomsten” vervangen door de “gemiddelde inkomsten”. Naar analogie met de Adequacy and Flexibility study van Elia, verwacht in juni 2021, wordt hierbij rekening gehouden met een bijkomend vereist rendement (“hurdle premium”). Deze aanpak is ontwikkeld in de werkzaamheden van professor K.Boudt.

  De voorgestelde wijzigingen werden beschreven in een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 (PDF, 160.67 KB).

  Er is één reactie ontvangen op de consultatie. Het consultatierapport bevat een samenvatting van de opmerkingen en een antwoord hierop:

  Gelet op één van deze opmerkingen is beslist om een nieuwe consultatie te organiseren.

  Derde consultatie: waarden

  Eén van de ontvangen opmerkingen tijdens de tweede consultatie betrof een vraag tot publieke consultatie over de concrete waarden die gehanteerd zullen worden. De AD Energie heeft positief willen antwoorden op deze vraag en heeft daarom een bijkomende publieke consultatie omtrent een aanpassing van het Koninklijk Besluit gehouden. 

  De geconsulteerde aanpassing strekte ertoe concrete waarden vast te leggen voor het totaal vereist rendement (dit is de gewogen gemiddelde kapitaalskost en het technologie-specifieke bijkomend vereist rendement) met het oog op de derogatie-aanvragen voor de veiling in 2021, die vanaf 16 juli 2021 ingediend kunnen worden (artikel 21). 

  Tevens is beslist om nog geen aanpassingen aan de methodologie voor derogatie-aanvragen voor de volgende veilingen (artikel 22) door te voeren. Deze zullen in een later stadium gegroepeerd en zonder hoogdringende behandeling voorgelegd worden ter consultatie. 

  De voorgestelde wijzigingen werden beschreven in: 

  Er zijn twee bijdragen ontvangen tijdens deze consultatie.

  Consultatierapport (PDF, 190.89 KB)

  Na afloop is het Koninklijk Besluit gewijzigd.

  Vierde raadpleging: Verwachte inkomsten en wijziging van de methode voor de kalibratie van de intermediaire prijslimiet, de afwijking van de intermediaire prijslimiet en de bepaling van de netto CONE

  Ter herinnering, Verordening (EU) 2019/943 vereist de ontwikkeling van een door ACER goedgekeurde methodologie voor de beoordeling van de toereikendheid van de hulpbronnen in het kader van de adequacy studies.

  Op 2 oktober 2020 heeft ACER een dergelijke methodologie voor de beoordeling van de toereikendheid van de hulpbronnen goedgekeurd, met inbegrip van de belangrijkste principes van de beoordeling van de economische levensvatbaarheid (Economic Viability Assessment - EVA). Hoewel Verordening (EU) 2019/943 geen bijzondere werkwijze voorschrijft met betrekking tot de kalibratie van CRM-parameters, is het nuttig te streven naar een bepaalde methodologische consistentie met betrekking tot dit EVA-aspect. 

  Overeenkomstig deze EVA-methodologie moet het "mediaan inkomen (P50)" dan vervangen worden door het "verwachte inkomen" in de methodologie voor de kalibratie van de intermediaire prijslimiet, de afwijking van de intermediaire prijslimiet en de vaststelling van de netto CONE. Er zij aan herinnerd dat de aanpassing van deze EVA-methodologie gebaseerd was op de in 2021 gepubliceerde studie van professor Boudt. Over deze studie en de ervan afgeleide methodologie werd reeds een openbare raadpleging gehouden in het kader van de studie "Adequacy and Flexibility" die Elia in 2021 heeft gepubliceerd. Ten slotte werd, zoals hieronder herhaald, over de aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2021 voor het gedeelte dat betrekking heeft op de derogatie tot de intermediaire prijslimiet (ex-post, artikel 21) ook een openbare raadpleging gehouden in juli 2021, met name over de waarden die in aanmerking moeten worden genomen voor de risicopremies die moeten worden toegepast in het kader van de derogatie tot de intermediaire prijslimiet. 

  Deze wijziging van de methodologie is reeds doorgevoerd met betrekking tot de ex-post derogatieprocedure voor de intermediaire prijslimiet voor de veiling van 2021 (zie eerdere raadplegingen hierboven). Nu moet zij ook worden verwerkt in de andere betrokken aspecten van de methodologie, zodat hiermee bij de volgende veilingen ten volle rekening kan worden gehouden.

  Deze integratie heeft gevolgen voor verschillende aspecten van " Koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme". Bijgevolg, en gelet op de voorstelbevoegdheden zoals bepaald in artikel 7 undecies, §2 van de wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zijn de CREG, de AD Energie en Elia, voor de verantwoordelijkheden die hen zijn toevertrouwd, ertoe gehouden een openbare raadpleging te organiseren.

  In het kader van het hierboven vermelde artikel 7 undecies, §2, lid 1, houdt de CREG daarom van 20 september tot 8 oktober 2021 een openbare raadpleging over een ontwerpvoorstel betreffende de aanpassing van de methodologie in het kader van de bepaling van de netto CONE. Belanghebbenden wordt verzocht naar de website van de regelgever te gaan om deel te nemen aan de raadpleging.

  In het kader van de leden 2 en 3 van artikel 7 undecies, §2 organiseren Elia en de AD Energie hierbij van 20 september tot 8 oktober 2021 een gezamenlijke openbare raadpleging over een voorstel tot wijziging (PDF, 227.69 KB)van hetzelfde besluit voor hun respectieve voorstelbevoegdheden, namelijk de vervanging van het mediaan inkomen in de methode voor de kalibratie van de intermediaire prijslimiet en de ex-ante derogaties op deze intermediaire prijslimiet van toepassing voor de veilingen na 2021. Alle belanghebbende partijen worden uitgenodigd  om hun opmerkingen over de volgende voorgestelde wijzigingen naar dit adres te sturen. De FOD Economie en Elia zullen dan een consultatieverslag opstellen. De reacties worden naar de minister van Energie gestuurd en op deze website gepubliceerd, tenzij u aangeeft dat (een deel van) uw reactie vertrouwelijk en/of anoniem behandeld dient te worden.

  De geconsolideerde versie van het koninklijk besluit tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme kan geraadpleegd worden via deze link: LOI - WET (fgov.be)

  Betrouwbaarheidsnorm

  De Elektriciteitsverordening stelt dat een capaciteitsvergoedingsmechanisme slechts ingevoerd mag worden indien de lidstaat een betrouwbaarheidsnorm bepaald heeft. Die norm geeft het vereiste niveau van voorzieningszekerheid weer.

  Het te bereiken niveau van bevoorradingszekerheid door het capaciteitsvergoedingsmechanisme, komt overeen met deze betrouwbaarheidsnorm, met name door de vraagcurves voor de veilingen zodanig vast te stellen dat de betrouwbaarheidsnorm (geldig op 15 september van het voorgaande jaar) bereikt wordt.

  Bij de berekening van de betrouwbaarheidsnorm moet minstens gebruik gemaakt worden van de “waarde van de verloren belasting” en de “kosten voor nieuwe toegang”. Hiervoor zijn Europese methodologieën vastgesteld.

  België had reeds eerder een betrouwbaarheidsnorm vastgesteld, met name een LOLE (“Loss Of Load Expectation”) van minder dan 3 uur en van een LOLE95 van minder dan 20 uur (artikel 7bis van de Elektriciteitswet). Na de publicatie van de Europese methodologieën is overgegaan tot een herberekening conform deze nieuwe regels en volgens de procedure bepaald in artikel 7undecies, §7 van de Elektriciteitswet:

  1. Kosten voor nieuwe toegang
  2. Waarde van de verloren belasting
  3. Betrouwbaarheidsnorm
   • Voorstel van de regulator
   • Advies van de AD Energie op het voorstel van de regulator
   • Advies van de netbeheerder op het voorstel van de regulator

  Op basis van die berekeningen is een nieuwe betrouwbaarheidsnorm vastgesteld. De norm is bepaald op 3 uren:

  Europese goedkeuring

  Uitvoeringsplan ter verbetering van de marktwerking

  Volgens de Elektriciteitsverordening 2019/943 dienen lidstaten waar zorgpunten op het gebied van de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening worden geconstateerd, een uitvoeringsplan te ontwikkelen met maatregelen die gericht zijn op het wegnemen van eventuele vastgestelde verstorende effecten van regelgeving of tekortkomingen van de markt.

  Het uitvoeringsplan van België is in november 2019 ingediend bij de Europese Commissie. Capaciteitsvergoedingsmechanismen mogen enkel worden ingevoerd nadat de Europese Commissie haar advies op dit plan gegeven heeft. Op 30 april 2020 heeft de Commissie, na publieke consultatie, haar advies op het plan gepubliceerd. Het plan en het advies gelden zowel voor de bestaande strategische reserve als voor het capaciteitsmechanisme gebaseerd op betrouwbaarheidsopties.

  Het finale uitvoeringsplan van België (PDF, 1.32 MB) (PDF, 1.32 MB), aangepast aan dit advies, is op 9 juli 2020 aan de Commissie overgemaakt. Elk jaar zal een opvolgingsrapport gepubliceerd worden.

  Het monitoringverslag voor 2021 (PDF, 975.5 KB) is in juli 2021 bij de Europese Commissie ingediend.

  Consultatie van de buurlanden

  In overeenstemming met artikel 21.2 van de Elektriciteitsverordening 2019/943 heeft België de buurlanden en hun belanghebbenden geraadpleegd over de mogelijke gevolgen van het capaciteitsvergoedingsmechanisme voor de aangrenzende lidstaten. Hierbij is gebruik gemaakt van het Pentalateraal Energie Forum. De weerslag van de raadpleging is te vinden in het consultatieverslag (PDF, 1.56 MB) (in het Engels). 

  Aanmeldingsdossier voor staatssteun

  In december 2019 heeft de Belgische staat een aanmelding voor staatssteun ingediend bij de DG Mededinging van de Europese Commissie.

  Het dossier is in de daarop volgende weken en maanden vervolledigd. Wanneer in juli 2020 ten slotte ook de financieringswijze van het mechanisme werd overgemaakt, heeft de Commissie beslist dat het dossier volledig was.

  Het Directoraat-Generaal Mededinging van de Europese Commissie heeft de Belgische Staat op 21 september 2020 geïnformeerd van haar beslissing om een grondig onderzoek te openen naar het aangemelde mechanisme. De Belgische Staat is uitgenodigd om haar antwoord (PDF, 620.27 KB) binnen de maand over te maken, wat ze ook gedaan heeft op 22 oktober 2020.

  Dergelijke zogenaamde “in depth investigation” gaat ook gepaard met een publieke consultatie. Op 16 oktober 2020 is de beslissing gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, waarbij alle belanghebbenden werden uitgenodigd om hun opmerkingen over de maatregel binnen één maand aan de Commissie over te maken.

  Het DG Mededinging wenste in het bijzonder bijkomende informatie te ontvangen over volgende thema’s:

  1. Het aantonen en het kwantificeren van de toekomstige problemen met de toereikendheid van de middelen
  2. De openheid van het mechanisme, in het bijzonder voor hernieuwbare capaciteiten en buitenlandse capaciteiten
  3. De toewijzing van inkomsten uit congestie  

  De Belgische Staat heeft de ingezonden opmerkingen, met respect van eventuele vertrouwelijkheidsverzoeken, ontvangen van de DG Mededinging en heeft de gelegenheid gekregen om erop te reageren.

  De Commissie heeft op 27 augustus 2021 een positieve beslissing over het mechanisme genomen. Het CRM wordt noodzakelijk, adequaat en proportioneel geacht en in overeenstemming met de Europese wetgeving, waaronder de Elektriciteitsverordening. De steunregeling wordt goedgekeurd voor een periode van maximaal 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van de eerste veiling. België heeft zich verbonden tot:

  • een verdere verbetering van de marktwerking,
  • een regelmatige evaluatie van de werking van het mechanisme,
  • de daadwerkelijke invoering van een secundaire markt en de effectieve deelname van buitenlandse capaciteiten tegen 2024,
  • een actualisering van de enkele raming van de verloren belasting op basis van een nieuwe enquête overeenkomstig de ACER-methodologie en, indien nodig, de vaststelling van een nieuwe betrouwbaarheidsnorm vóór september 2022,
  • de voortzetting van de methodologische verbeteringen die in de nationale studie inzake toereikendheid zijn gebruikt,
  • de evaluatie van de mogelijkheid voor buitenlandse capaciteiten om meerjarencontracten te verkrijgen.
    

  Financiering en kostprijs (parlementaire resolutie 1220/007):

  Financieringswijze

  Op 16 juli 2020 heeft het federaal Parlement de “resolutie met betrekking tot het capaciteitsvergoedingsmechanisme voor elektriciteit wat betreft de aspecten transparantie, kostprijs, financieringswijze, marktwerking, en notificatie aan de Europese Commissie” aangenomen.

  Deze resolutie vraagt de regering om de mededingingsdiensten van de Europese Commissie te melden dat het capaciteitsvergoedingsmechanisme zal worden gefinancierd op basis van een openbaredienstverplichting via de tarieven van Elia. De Europese Commissie had immers aangegeven dat het aanmeldingsdossier van december 2019 niet als volledig beschouwd kon worden zonder een keuze in het financieringsmechanisme van het CRM.

  Naast een keuze in het financieringsmechanisme, omvat de resolutie ook verzoeken omtrent transparantie, kostprijs, marktwerking  en de notificatie aan de Europese Commissie.

  Kost CRM

  Het Parlement heeft gevraagd om de kostprijs van het mechanisme te herberekenen op basis van het actuele design ervan, rekening houdend met de maatregelen vervat in de resolutie. De kost moet worden uitgedrukt in nominale bedragen globaal en per jaar. De consultant Haulogy, als laureaat van een openbare aanbesteding van de FOD Economie, heeft deze nieuwe kosteninschatting gemaakt, steunend op de expertise van CREG en Elia. Zij is begin 2021 afgerond en overgemaakt aan de Kamer:

  De voorstelling in de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat van de Kamer op 9 februari 2021 omvat een beknopte samenvatting, en geeft daarenboven nuttig weer in welk opzicht deze studie verschilt van de voorgaande studie van maart 2018 (PDF, 2.3 MB) waarin een eerste kostenschatting was gemaakt:

  Tot slot, overeenkomstig de parlementaire resolutie heeft CREG een advies op deze studie geformuleerd.

  NB: Deze studie werd onafhankelijk uitgevoerd door Haulogy. Ze is een kosteninschatting en beoogt een grootteorde van de kost van het CRM te berekenen. De consultant heeft gewerkt op basis van algemene economische modellen, veronderstellingen over de energiemix en generieke business cases, niet met individuele of specifieke business cases die marktpartijen zullen gebruiken binnen het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Deze kosteninschatting doet geen uitspraak over het effectieve biedgedrag van de partijen, hetgeen daarenboven wordt gereguleerd door designelementen zoals de intermediaire en globale prijslimiet. De assumpties en methodologie gekozen door Haulogy binden de Belgische Staat op geen enkele manier, noch kunnen op basis van deze studie op enigerlei manier rechten worden verleend.

  Rapport inzake bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid in het kader van het regeerakkoord

  Het « Rapport inzake bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid (PDF, 5.23 MB) » van minister Tinne Van der Straeten aan de Kern en met inbegrip van een inbreng van AD Energie (Evaluatierapport van de administratie AD Energie: Eerste CRM-veiling: evaluatierapport over de bevoorradingszekerheid en de impact op de elektriciteitsprijzen - 30/11/2021), is nu beschikbaar.

  Publieke raadpleging over de techno-economische analyse die de biedingen en de uitslag van de veiling onderzoekt

  Een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) werd opgezet om tegen 2025 een oplossing te vinden voor het probleem van de bevoorradingszekerheid op het Belgische net.

  Zoals bepaald in artikel 23, § 10, van het koninklijk besluit van 28 april 2021, werd een techno-economische analyse uitgevoerd om het verloop en de resultaten van de eerste in 2021 gehouden veiling voor het leveringsjaar 2025 te beoordelen. Het analyseverslag (PDF, 1.25 MB) resulteert in aanbevelingen voor de verbetering van het design van het CRM.

  Doel van deze raadpleging is feedback te krijgen van de sector en alle belanghebbenden over de aanbevelingen die zijn gedaan naar aanleiding van de techno-economische analyse van de biedingen en de resultaten van de veiling van 2021. Het doel is van alle belanghebbenden opmerkingen te krijgen en te verzamelen, zodat het design van het CRM zo nodig kan worden verbeterd.

  De raadplegingsperiode loopt van 14 maart tot 25 maart 2022.

  Feedback moet per e-mail worden gezonden naar e2-emes@economie.fgov.be. De specifieke template (DOCX, 120.25 KB) moet worden gebruikt.

  Laatst bijgewerkt
  14 maart 2022