Eenmanszaak of vennootschap?

De gegevens uit het Rijksregister (onder meer het rijksregisternummer en het adres van de natuurlijke persoon) worden niet gepubliceerd.

Eenmanszaken zijn niet verplicht hun jaarrekeningen te publiceren.

Tot slot is het principe van beperkte aansprakelijkheid niet van toepassing op eenmanszaken: hun privévermogen (met uitzondering van het gedeelte dat niet voor beslag vatbaar is) staat ook borg voor de schulden van hun ondernemingsactiviteiten.

Aansprakelijkheid

In grote lijnen wordt er een onderscheid gemaakt tussen de vennootschapsvormen met beperkte aansprakelijkheid (kapitaalvennootschappen) en die met onbeperkte en/of hoofdelijke aansprakelijkheid. 
De meest courante vennootschapsvormen zijn de naamloze vennootschap (nv), de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) en de varianten ervan, nl. de eenpersoons-bvba (ebvba) en de starters-bvba (s-bvba), de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba), de gewone commanditaire vennootschap (gcv) en de vennootschap onder firma (vof).

De door de wet vereiste kapitaalinbreng varieert sterk naargelang van het soort vennootschap. 
Hoe groter de inbreng is in verhouding tot de vereiste middelen, hoe beter de onderneming gewapend is om het hoofd te bieden aan onvoorziene omstandigheden, zoals een slechte economische conjunctuur. Dat moet blijken uit het financiële plan (niet beschikbaar voor het publiek) dat aan de notaris moet worden voorgelegd bij de oprichting.

Voor kapitaalvennootschappen is de aansprakelijkheid beperkt tot de inbreng.

Opgelet! Deze beperking wordt opgeheven wanneer de onderneming failliet gaat binnen de drie jaar na de oprichting wegens onvoldoende kapitaalinbreng bij de start, die twee jaar normale bedrijvigheid moet kunnen dekken; vandaar het belang van het financiële plan bij de oprichting. 

Het is wel zo dat er sprake moet zijn van ontoereikend kapitaal dat tot het faillissement heeft geleid, en niet van onvoorziene omstandigheden. 

Uiteindelijk is het de rechter die een beslissing moet nemen en de oprichters aansprakelijk moet stellen voor het deel dat hun inbreng overstijgt.

Verder kunt u best nagaan wat de statuten (oprichtingsakte en statutenwijzigingen) zeggen over:

 • de oprichters en bestuurders; 
 • het maatschappelijke doel; 
 • de maatschappelijke zetel; 
 • het geplaatste en het volgestorte kapitaal; 
 • de eventuele specifieke beperkingen voor de aansprakelijkheid van de onderneming; 
 • de stemrechten op de algemene vergadering van de aandeelhouders; 
 • het begin en het einde van het boekjaar; 
 • de datum van de algemene vergadering; 
 • de winstverdeling; 
 • enz.

Een bepaling uit het vennootschapsrecht wordt regelmatig geschonden: ondernemingen waarvan het kapitaal niet volledig werd volgestort, terwijl dat gebeurd moest zijn, vormen een verhoogd risico.

 • De minimale kapitaalinbreng bij de oprichting van een klassieke bvba is wettelijk vastgelegd op 18.550 euro, waarvan 6.200 euro bij de oprichting volgestort moet zijn. 
 • In het geval van een ebvba wordt dat bedrag verdubbeld (12.400 euro); de aandeelhouders hebben 5 jaar de tijd om het geplaatste kapitaal van 18.550 euro volledig vol te storten.

Voor vennootschappen zoals de starters-bvba is de kapitaalinbreng bij de start erg beperkt: een symbolische euro volstaat. 
Dat maakt deze ondernemingsvorm erg toegankelijk voor starters. 
Het kan ook gaan om een vennootschap naar buitenlands recht, zoals het Angelsaksische "Limited" (Ltd), een vennootschapsvorm die slechts een beperkte kapitaalinbreng vereist, met een beperkte juridische aansprakelijkheid, en waarvan de maatschappelijke zetel over het algemeen in het buitenland gevestigd is.

Bij die laatste twee vennootschapsvormen is voorzichtigheid zeker geboden.

 • Risico’s van vennootschappen van het type "Ltd" : enkel postbus; fraude; witwas.

Vennootschappen naar buitenlands recht

Bij vennootschappen naar buitenlands recht moet u ook rekening houden met het toepasselijk recht in het geval van een geschil.

De clausules over geschillenbeslechting en het toepasselijke recht worden normaal vermeld in de algemene verkoopvoorwaarden.

 • Risisco's : in geval van geschil, risico op procedure in het buitenland (kosten, juridische subtiliteiten, ...)
Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema