Table of Contents

  U annuleert de pakketreis zelf

  U heeft het recht om de pakketreisovereenkomst op te zeggen vóór het begin van de pakketreis. Als u de reis zelf annuleert mag de reisorganisator een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding vragen. Die mag echter nooit meer bedragen dan de reissom.

  De reisorganisator bepaalt meestal in zijn algemene reisvoorwaarden gestandaardiseerde opzegvergoedingen op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis. Annuleert u de reis kort voor de vertrekdatum, dan bent u meestal de volledige reissom verschuldigd.

  In elk geval moet de reisorganisator rekening houden met kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten (bv. de vrijgekomen plaatsen die door andere reizigers worden ingevuld). Die moet hij dan in mindering brengen van de opzegvergoeding.

  Als de reiziger dat vraagt, moet de reisorganisator het bedrag van de opzegvergoeding verantwoorden.

  Overmacht

  Er is sprake van overmacht als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen. Die hebben aanzienlijke gevolgen voor de uitvoering van de pakketreis of voor het passagiersvervoer naar de plaats van bestemming.

  Voorbeelden van overmacht zijn, op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan:

  • oorlog
  • gewapende conflictsituaties
  • terrorisme
  • natuurrampen (zoals overstromingen, een tsunami, een aardbeving of een vulkaanuitbarsting)
  • epidemieën met grote mortaliteit (zoals het zeer besmettelijke ebolavirus en COVID-19)
  • bepaalde overheidsmaatregelen (zoals een algemeen vliegverbod of een inreisverbod)
  • onaangekondigde stakingen van het luchthavenpersoneel

  Opgelet: louter de vrees dat de reis misschien niet kan doorgaan, volstaat niet. U moet kunnen aantonen dat op de datum van annulatie vaststaat dat de pakketreis niet uitgevoerd kan worden zoals gepland. Hoe langer de termijn tussen de datum van annulatie en de voorziene vertrekdatum, hoe kleiner de kans dat u zich met succes kan beroepen op overmacht.

  Wanneer u de reis annuleert door overmacht moet de reisorganisator de door u betaalde reissom (of het voorschot) integraal terugbetalen binnen de 14 dagen. De reisorganisator mag u ook een alternatieve reis of een tegoedbon (voucher) voorstellen maar u bent niet verplicht om die te aanvaarden.

  Bij een annulatie wegens overmacht kunt u geen schadevergoeding eisen van de reisorganisator.

  Annulatieverzekering

  Als u niet zeker bent of u op reis kunt vertrekken, heeft u er wellicht belang bij om een annulatieverzekering af te sluiten.

  Onder bepaalde voorwaarden zal de verzekeraar tussenkomen in de terugbetaling van de reissom als u de reis moet annuleren. Consulteer vooraf de dekking, de beperkingen en de uitsluitingen in de polis alvorens die af te sluiten. Niet elke reden valt onder de dekking van de annulatieverzekering.

  Een annulatieverzekering kunt u afsluiten als u uw reis boekt bij de doorverkoper of reisorganisator. U kunt echter ook opteren voor een langlopend contract van bijvoorbeeld 1 jaar als u veelvuldig reizen maakt. Dat kan via een verzekeringsinstelling naar keuze.

  Op de website van uw reisaanbieder of verzekeraar vindt u meer informatie over uw annulatieverzekering. Gebruik het formulier van uw verzekeraar om (online) aangifte te doen. Doe dat zo snel mogelijk. Voeg de nodige bewijsstukken bij uw aanvraag.

  U bent niet verplicht om een annulatieverzekering af te sluiten. Heeft u geen annulatieverzekering voorzien en annuleert u de reis, dan moet u de opzegvergoeding (indien verschuldigd) zelf betalen.

  Overdracht van de reis

  U heeft ook het recht om uw pakketreis over te dragen aan iemand anders. Die persoon moet wel voldoen aan de voorwaarden van de pakketreisovereenkomst om aan de reis deel te nemen (bv. in orde zijn met visa, paspoort enz.). U moet de reisorganisator inlichten over die fundamentele wijziging via een duurzame gegevensdrager (bv. e-mail of brief) binnen een redelijke termijn voor het begin van de pakketreis, en in elk geval uiterlijk 7 dagen voor het begin. Hij kan u daarvoor kosten aanrekenen.

  De reisorganisator kan zowel aan u als aan de overnemer vragen om de nog verschuldigde reissom en de kosten van de overdracht te betalen.

  Modelbrief: pakketreis - verzoek tot overdracht van de reis op initiatief van de reiziger vóór het vertrek (DOCX, 16.28 KB)

  Modelbrief: pakketreis - annulatie van de reis door de reiziger vóór het vertrek (DOCX, 20.06 KB)

  Bent u zeker dat u een pakketreis hebt geboekt? Raadpleeg onze pagina met de definitie van de verschillende soorten reisovereenkomsten.

  De reisorganisator annuleert de pakketreis

  Ook de reisorganisator kan de overeenkomst vóór het begin van de pakketreis opzeggen. In dat geval moet de reisorganisator alle bedragen die u reeds had betaald, terugbetalen. Naargelang de reden van de annulatie kan u ook een schadevergoeding eisen van de reisorganisator.

  Annulatie door te weinig deelnemers

  In de reisvoorwaarden kan opgenomen worden dat de pakketreis enkel doorgaat als een minimum aantal reizigers zich inschrijft. Als de reisorganisator de pakketreis wil annuleren omdat dat aantal niet werd bereikt, moet hij u daarover tijdig informeren. Zo moet hij dat uiterlijk 20 dagen voor het vertrek doen als het gaat om een pakketreis van meer dan zes dagen. Bij reizen van 2 tot 6 dagen moet hij dat uiterlijk 7 dagen voor vertrek doen en bij reizen van minder dan 2 dagen is dat 48 uur.

  De reisorganisator moet in dat geval de door u betaalde reissom (of het voorschot) integraal terugbetalen binnen de 14 dagen. De reisorganisator mag u ook een alternatieve reis of een tegoedbon (voucher) voorstellen maar u bent niet verplicht om die te aanvaarden.

  De reisorganisator is u echter geen schadevergoeding verschuldigd.

  Annulatie wegens overmacht

  Er is sprake van overmacht als de reisorganisator de pakketreis niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

  Voorbeelden van overmacht zijn:

  • oorlog
  • gewapende conflictsituaties
  • terrorisme
  • natuurrampen (zoals overstromingen, een tsunami, een aardbeving of een vulkaanuitbarsting)
  • epidemieën met grote mortaliteit (zoals van het zeer besmettelijke ebola en corona-virus) op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan
  • bepaalde overheidsmaatregelen (zoals een algemeen vliegverbod of een inreisverbod)
  • onaangekondigde stakingen van het luchthavenpersoneel

  De reisorganisator mag de pakketreis annuleren door overmacht op voorwaarde dat hij u daarvan zonder onnodige vertraging vóór het begin van de pakketreis op de hoogte brengt. De reisorganisator moet in dat geval de door u betaalde reissom (of het voorschot) integraal terugbetalen binnen de 14 dagen. De reisorganisator mag u ook een alternatieve reis of een tegoedbon (voucher) voorstellen maar u bent niet verplicht om die te aanvaarden.

  Bij een annulatie wegens overmacht kunt u geen schadevergoeding eisen.

  Annulatie om andere redenen

  Annuleert uw reisorganisator voor het vertrek uw pakketreis zonder dat er sprake is van overmacht, of het niet bereiken van het vooropgestelde minimumaantal deelnemers? Dan moet hij niet alleen de door u betaalde reissommen terugbetalen maar ook een passende schadevergoeding toekennen.

  De reisorganisator mag u ook een alternatieve reis of een tegoedbon (voucher) voorstellen maar u bent niet verplicht om die te aanvaarden. Gaat u niet in op zijn voorstel (reisalternatief of tegoedbon), dan moet uw reisorganisator de betaalde reissommen integraal terugbetalen en dat uiterlijk binnen de 14 dagen na kennisgeving van de annulering.

  Modelbrief: pakketreis - annulatie van de reis door de reisorganisator wegens overmacht vóór het vertrek (DOCX, 18.61 KB)

  Modelbrief: pakketreis - verzoek tot terugbetaling van ongebruikte coronavoucher één jaar na uitgifte (DOCX, 16.24 KB)

  Bent u zeker dat u een pakketreis hebt geboekt? Raadpleeg onze pagina met de definitie van de verschillende soorten reisovereenkomsten.

  Laatst bijgewerkt
  4 september 2023