Table of Contents

  Bent u van plan om een pakketreis te kopen, waarbij  ten minste twee reisdiensten worden gecombineerd (bv. vervoer en accommodatie), overnachting inbegrepen en die tegen een all-inclusiveprijs wordt verkocht?

  De verkoop van pakketreizen is beschermd door de Belgische wetgeving.

  Een pakketreis is de combinatie van minstens twee van de vier volgende diensten:

  1. passagiersvervoer;
  2. accommodatie die niet intrinsiek deel uitmaakt van passagiersvervoer en die niet voor bewoning is bestemd;
  3. verhuur van auto’s of andere motorvoertuigen;
  4. elke andere toeristische dienst die niet intrinsiek deel uitmaakt van bovenstaande reisdiensten, en een aanzienlijk deel of essentieel onderdeel van de reis vormt.

  Deze combinatie moet een reisprestatie inhouden die de 24 uur overschrijdt of een overnachting omvat.

  Elke dergelijke combinatie valt onder deze wetgeving

  • zodra ze wordt aangeprezen als “pakketreis”;
  • zodra ze bij één verkooppunt wordt gekocht en gekozen voor betaling of valt onder een totale prijs;

  Dit is eveneens het geval:

  •  wanneer een reiziger een overeenkomst sluit waarbij hij achteraf door een keuze van verschillende reisdiensten een combinatie kan samenstellen (bv. een tegoedbon);
  • wanneer een reiziger reisdiensten koopt van verschillende professionelen die, via onderling verbonden onlineboekingsprocedures, zijn naam, betalingsgegevens en zijn e-mailadres doorgeven, waarbij de combinatie plaatsvindt uiterlijk vierentwintig uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst.

  In het kader van een georganiseerde reis of een “pakketreis” bent u als reiziger volledig beschermd: de organisator heeft een uitgebreide informatieplicht (waarbij bepaalde specifieke informatie via een standaardformulier wordt verschaft) en is verantwoordelijk voor het goede verloop van uw reis, zelfs in geval van nalatigheid door zijn toeleveranciers of vertegenwoordigers. Hij is verantwoordelijk, behalve in een aantal specifieke gevallen (fout begaan door de reiziger of een derde, bij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden). De reiziger is ook beschermd wanneer de organisator in financiële moeilijkheden geraakt.

  Voorbeelden

  • U zoekt op de website van een touroperator naar een vliegtuigreis. U kunt kiezen tussen verschillende hotels, die reeds aan de vlucht verbonden zijn. U selecteert het gewenste hotel en betaalt.
  • U koopt op de website van een vliegtuigmaatschappij een vliegtuigticket voor Málaga. Tijdens het boekingsproces verschijnen er aanbiedingen voor accommodatie in Málaga, aangeboden door verschillende reisdienstverleners. U gaat in op zo’n aanbieding en kiest een hotel. Intussen werd het vliegtuigticket bewaard in een “winkelmandje”. Ook het hotel werd aan het “winkelmandje” toegevoegd. Op het einde van het boekingsproces stemt u ermee in om het vliegtuigticket en het hotel te betalen.
  • U kreeg een pakketreiscadeaubon waarbij een hotelovernachting wordt gecombineerd met een treinticket. U kiest een hotel uit de voorgestelde lijst.

  Hier vindt u alles wat u moet weten voor u het reiscontract ondertekent en wat u moet doen bij problemen.

  Precontractuele informatie

  Vooraleer u een overeenkomst sluit, moet u van de organisator en/of doorverkoper op de hoogte gebracht worden van uw rechten (via een verplicht standaardformulier ) en alle nodige informatie ontvangen waarop u uw aankoopbeslissing zult baseren. Het gaat hierbij om:

  • de voornaamste kenmerken van de in de pakketreis vervatte reisdiensten (bestemming, vervoermiddelen, type accommodatie, verstrekte maaltijden, excursies, …);
  • de contactgegevens van de organisator en/of doorverkoper;
  • de totaalprijs en betalingsregeling;
  • het eventueel minimum aantal personen voor de reis;
  • de noodzakelijke paspoorten, visa en gezondheidsformaliteiten;
  • de opzegmogelijkheden als reiziger; en
  • inlichtingen over mogelijke bijkomende annulatie of bijstandsverzekeringen.

  Deze informatie moet niet verplicht in een keer worden vermeld, in bv. een brochure, maar u moet deze wel op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier ontvangen voor u definitief boekt.

  Wanneer een organisator of doorverkoper ook afzonderlijke reisdiensten verkoopt, moet hij u vooraf informeren over het feit dat ook deze verkopen onder de bescherming bij hun insolventie vallen.

  De pakketreisovereenkomst

  De pakketreisovereenkomst moet in heldere en begrijpelijke taal zijn opgesteld. Ze moet op het moment van ondertekening of niet lang erna aan u worden overhandigd via een kopie of een bevestiging ervan op een duurzame gegevensdrager (bv. brief of e-mail).

  De pakketreisovereenkomst, of bevestiging ervan, moet alle precontractuele informatie hernemen. Ze vermeldt ook op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier:

  • uw bijzondere wensen als reiziger;
  • de aansprakelijkheid van de organisator voor de goede uitvoering van de reisdiensten;
  • de verplichting tot bijstand wanneer u in moeilijkheden verkeert;
  • de contactgegevens van de verzekeringsmaatschappij die optreedt bij insolventie van de organisator of doorverkoper;
  • de contactgegevens van de lokale vertegenwoordiger van de organisator;
  • de verplichting om als reiziger elke tekortkoming in de uitvoering van de pakketreis te melden;
  • de nodige contactinformatie van een alleenreizende minderjarige;
  • de procedure in geval van klachten en informatie over buitengerechtelijke geschillenregeling; en
  • uw recht om de overeenkomst aan iemand anders over te dragen.

  De pakketreis overdragen

  Als u niet op reis kunt vertrekken, kunt u uw pakketreis overdragen aan een andere persoon van uw keuze, voor zover deze tijdig voldoet aan de vereiste voorwaarden om aan die reis deel te nemen (visa, paspoort, enz.).

  De organisator moet over deze fundamentele wijziging via een duurzame gegevensdrager (bv. e-mail) worden ingelicht binnen een redelijke termijn voor het begin van de pakketreis, en in elk geval uiterlijk 7 dagen voor het begin. Hiermee kunnen kosten gepaard gaan.

  Informatie voor vertrek

  Tijdig voor vertrek moet de organisator u informeren over de uurregelingen, de overstapplaatsen en aansluitingen, en moet u de nodige ontvangstbewijzen, vouchers en vervoerbewijzen ontvangen.

  Prijzen

  De in de overeenkomst vermelde prijzen mogen niet worden gewijzigd, behalve in geval van schommelingen in de brandstofprijs, de taksen of de wisselkoersen.

  In het contract moeten de mogelijke prijsherzieningen (zowel naar boven als naar beneden) en de juiste berekeningsmodaliteiten uitdrukkelijk vermeld worden. De organisator moet u daarvan uiterlijk 20 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager en op een duidelijke en begrijpelijke manier in kennis stellen, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening. Wanneer deze regels niet gerespecteerd worden, mag er geen prijsherziening doorgevoerd worden.

  Bedraagt de verhoging meer dan 8 % van de totale prijs, dan kunt u de overeenkomst zonder vergoeding opzeggen. Bij een prijsvermindering kan de organisator bepaalde administratieve kosten aftrekken van de aan u verschuldigde terugbetaling. U kunt de organisator vragen om aan te tonen dat deze kosten ook werkelijk werden gemaakt.

  Overeenkomst wijzigen

  Indien de organisator u voor uw vertrek verwittigt dat hij een van de belangrijkste elementen van de pakketreis onmogelijk kan uitvoeren, dan kunt u ofwel akkoord gaan met de voorgestelde wijziging (en de eventueel bijhorende prijsvermindering) ofwel de overeenkomst kosteloos opzeggen (en dus volledig terugbetaald worden). De organisator kan u ook een vervangende pakketreis van gelijkwaardige of hogere kwaliteit voorstellen.

  De organisator moet u zo snel mogelijk van deze wijziging op de hoogte stellen, op zijn minst via een duurzame gegevensdrager (bv. brief of e-mail). Hierbij moet u duidelijk ingelicht worden over de wijziging, de termijn waarbinnen u moet reageren alsook het feit dat de overeenkomst automatisch wordt beëindigd als u niet reageert binnen die termijn. Eventueel kan de organisator reeds tegelijkertijd een vervangende pakketreis voorstellen.

  Overeenkomst opzeggen

  U kunt steeds de overeenkomst opzeggen voor de pakketreis begint. De organisator kan hierbij wel een passende opzegvergoeding aanrekenen die niet meer mag bedragen dan de prijs van de reis. Deze kan standaard vermeld staan in de overeenkomst of via een algemeen voorbehoud. In elk geval moet de organisator hierbij rekening houden met kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten (bv. de vrijgekomen plaatsen die door andere reizigers worden ingevuld), waarbij deze dan in mindering van de opzegvergoeding moeten worden gebracht.

  Daarnaast kunt u de pakketreis opzeggen zonder enige vergoeding te moeten betalen, indien zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer naar de plaats van bestemming (bv. terroristische aanslagen, natuurrampen, …).

  De organisator kan de overeenkomst opzeggen zonder schadevergoeding aan u te moeten betalen indien het minimumaantal reizigers bepaald in de overeenkomst niet werd bereikt of als onvermijdbare en buitengewone omstandigheden de uitvoering van de pakketreis in de weg staan.

  Alle terugbetalingen door de organisator moeten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de opzegging verricht worden.

  Aanpassing van de diensten tijdens de reis

  Indien tijdens de reis een belangrijk gedeelte van de in het contract bepaalde diensten niet kan worden uitgevoerd, moet de organisator al het mogelijke ondernemen om u kosteloos evenwaardige oplossingen aan te bieden.

  Verschillen de gepresteerde diensten van de oorspronkelijk voorziene diensten, dan moet de organisator u het verschil terugbetalen. Als dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, of als u op een geldige manier weigert, kan de overeenkomst worden opgezegd en moet de organisator u kosteloos en zo snel mogelijk een evenwaardig vervoermiddel aanbieden om naar uw plaats van vertrek te gaan. In dat geval moet hij u ook vergoeden.

  Verantwoordelijkheid van de organisator

  De reisorganisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst, waarbij hij rekening moet houden met de verwachtingen die u redelijkerwijs koestert op basis van de informatie die hem werd overgemaakt (zowel precontractueel als in de pakketreisovereenkomst zelf).

  Hij is ook aansprakelijk voor elke schade die u oploopt als gevolg van de niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen, behalve:

  • indien de reiziger in gebreke is, het aan een derde ligt die niet bij de uitvoering van de pakketreis betrokken is ;
  • in geval van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

  Uitgezonderd voor persoonlijk letsel of opzettelijk dan wel door nalatigheid veroorzaakte schade, kan hij zijn aansprakelijkheid beperken tot driemaal de prijs van de reis.

  Wanneer u zich in moeilijkheden bevindt, dient de organisator u ook zo snel mogelijk bijstand te verlenen door bv. informatie over medische diensten te verschaffen of u te helpen communiceren. De organisator kan u enkel een vergoeding vragen wanneer de schuld van de omstandigheden bij u ligt.

  Wanneer de terugkeer zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst wegens onvermijdbare en buitengewone omstandigheden niet kan plaatsvinden, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, indien mogelijk van een gelijkwaardige categorie, voor maximaal 3 overnachtingen per reiziger. Deze plicht van de organisator is echter niet beperkt tot 3 overnachtingen wanneer het gaat om mindervaliden, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven.

  Een klacht indienen bij tekortkomingen

  Om gedekt te zijn, moet u elke tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die u ter plaatste vaststelt zo spoedig mogelijk signaleren aan de organisator. Dit kan ook door het te laten weten aan de doorverkoper.

  Wordt er een klacht ingediend, dan moet de organisator zo snel mogelijk gepaste oplossingen zoeken. Als reiziger kunt u hier een redelijke termijn opleggen aan de organisator. Wanneer de organisator er niet in slaagt om binnen die termijn de tekortkoming aan te pakken, kunt u zelf de nodige stappen ondernemen en de nodige uitgaven later verhalen op de organisator.

  Laatst bijgewerkt
  26 februari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming

   Let op voor nepadvertenties op sociale media!

  2. Consumentenbescherming

   Probleem op reis? Waar kan ik terecht?

  3. Consumentenbescherming

   Consumptiegoederen: welke garanties zijn van toepassing?