Table of Contents

  Contracten afgesloten vóór 1 juli 2018 blijven onderworpen aan de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. Contracten afgesloten op of na 1 juli 2018 zijn onderworpen aan de wet van 21 november 2017 (zie Reisovereenkomsten afgesloten vanaf 1 juli 2018).

  U heeft voor 1 juli 2018 bij een reisbureau een reis geboekt. Tien dagen voor de afreis wordt u een prijssupplement gevraagd. Het hotel ter plaatse stemt niet overeen met de brochure. U wenst klacht neer te leggen...

  Wat zijn uw rechten? 

  De verkoop van reizen is gereglementeerd

  De verkoop mag enkel worden verricht door reisorganisatoren en reisbureaus die over een vergunning beschikken.

  Ze moeten bovendien een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten en een financiële waarborg tegen faillissementsrisico kunnen voorleggen.

  Deze informatie moet aan de consument worden meegedeeld.

  Voor, tijdens en na de reis beschikt de consument over rechten maar ook over plichten. Deze materie wordt geregeld door de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

  De reisorganisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de pakketreis. Hij is dus aansprakelijk voor alle schade die een reiziger oploopt wegens niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen, behalve indien de reiziger in gebreke is of in geval van overmacht.

  De informatie die u moet krijgen  

  In brochures, catalogi of contractaanbiedingen

  • de bestemming, de middelen en categorieën van vervoermiddelen;
  • de wijze van huisvesting, de ligging en de categorie ervan;
  • de verstrekte maaltijden;
  • de reiswegbeschrijving als het een rondreis betreft;
  • de formaliteiten op gebied van administratie en gezondheidszorg;
  • de bezoeken, excursies of andere diensten, die begrepen zijn in het verblijf;
  • de minimumgrootte van de groep als voor de afreis een minimum aantal personen vereist is; de uiterste datum van informatie ingeval van annulering wegens onvoldoende deelnemers (ten laatste 15 dagen vóór de afreisdatum);
  • het als voorschot te betalen bedrag of percentage van de prijs en de termijn voor de betaling van het saldo;
  • de modaliteiten voor de herziening van de prijs;
  • de voorwaarden voor annulering van de reis;
  • de gedekte risico’s en het bedrag van de waarborgen genomen in het kader van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de professioneel;
  • de informatie over het facultatief aangaan van verzekeringen: annulatie-, ziekte-, repatriëringsverzekering,…

  In het contract/de bestelbon

  Het contract of de bestelbon moet geschreven zijn en ten minste het volgende vermelden:

  • de naam en het adres van het bureau en/of de organisator en van zijn garant;
  • de identiteit van de luchtvervoerder;
  • de data, uren en plaatsen van vertrek en terugkeer;
  • de totaalprijs van de gefactureerde prestaties en de wijze van betaling;
  • de voorwaarden en berekening van prijsherzieningen;
  • de bijzondere wensen van de koper;
  • de wijzen en termijnen om klacht in te dienen;
  • de voorwaarden om het contract over te dragen;
  • de voorwaarden om het contract te verbreken;
  • de voorwaarden van de reisverzekeringen.

  Vóór de afreis

  U annuleert uw reis

  Indien u geen annulatieverzekering heeft, moet u in principe de vergoeding vermeld in het contract betalen. De meeste contracten voorzien in progressieve vergoedingen: hoe dichter bij de afreis hoe hoger de vergoeding (vaak 100 % een week voor de afreis!).

  U heeft echter de mogelijkheid om uw reis mits eventuele kosten over te dragen aan een persoon die dezelfde voorwaarden als u vervult.

  U moet dan uw reisbureau lang genoeg voor de afreis verwittigen.

  Indien deze persoon niet betaalt, bent u aansprakelijk voor de betaling van de reis.

  De reisorganisator annuleert de reis omwille van overmacht

  Alle door u betaalde sommen moeten worden terugbetaald.

  De reisorganisator annuleert de reis bij gebrek aan voldoende deelnemers

  Alle door u betaalde sommen moeten worden terugbetaald.

  De annulering moet u minimum 15 dagen voor de afreis worden meegedeeld. Zoniet kunt u schadevergoeding vragen.

  De prijs van uw reis wordt op minder dan 20 dagen van de afreis verhoogd

  Deze verhoging is onwettig. U heeft het recht om ze te weigeren.

  De prijs van uw reis wordt op meer dan 20 dagen van de afreis verhoogd

  In principe is de prijs overeengekomen in het contract een vaste prijs. Hij omvat alle  verplichte diensten.

  Indien dit in uw contract vermeld is, kan de prijs van uw reis tot 20 dagen voor de afreis zowel naar boven als naar beneden toe worden herzien doch enkel rekening houdend met de transportkosten (brandstof), taksen en vergoedingen met betrekking tot geboden prestaties en wisselkoersen.

  De juiste berekeningsmodaliteiten van de prijsherzieningen moeten uitdrukkelijk in uw contract worden vermeld.

  Uw contract wordt aanzienlijk gewijzigd (prijsverhoging met meer dan 10%, wijziging van de reisweg…)

  U kunt het contract ongestraft opzeggen en moet onmiddellijk alle gestorte sommen terugbetaald krijgen. Indien u wijzigingen aanvaardt, moet u een aanhangsel bij het contract ondertekenen.

  Na het vertrek

  U bent het slachtoffer van overboeking

  Indien de vlucht volgeboekt is, kunt u de transporteur een forfaitaire financiële vergoeding vragen zoals voorzien in een Europese verordening.

  Uw reis onderging grote wijzigingen (schrapping van bezoeken, ingrijpende wijziging van de reisroute,…)

  De reisorganisator moet de eventuele prijssupplementen voor zijn rekening nemen of het prijsverschil tussen de voorgenomen en daadwerkelijk geleverde prestaties terugbetalen.

  Indien u de wijzigingen niet aanvaardt, moet de verkoper de nodige vervoermiddelen voor uw terugreis aanbieden. U heeft in elk geval het recht om schadevergoeding te vragen.

  Uw reis stemt niet overeen met de aangekondigde reis

  Deel dit zo snel mogelijk ter plaatse schriftelijk mee aan de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator. Zorg ervoor dat u alle bewijzen van de vastgestelde tekortkomingen verzamelt.

  Indien het probleem niet is opgelost, moet u, ten laatste 1 maand na uw terugkeer, uw klacht bevestigen aan de reisorganisator of reisbemiddelaar, bij een per post aangetekende brief.

  Bij gebrek aan een minnelijke schikking kunt u klacht neerleggen bij de Geschillencommissie Reizen. De maximumtermijn om een procedure voor deze Commissie aan te spannen bedraagt één jaar na beëindiging van de reis.

  Andere situaties

  Andere situaties die zich zouden voordoen (PDF, 22.33 KB)

  Aankoop van reizen op internet

  De reglementering over reisovereenkomsten is van toepassing voor de Belgische internetsites en voor degene gericht op de Belgische markt.

  Opgelet: in tegenstelling tot andere verkopen op het internet beschikt u niet over een herroepingsrecht wanneer u online een reis boekt.

  Vragen?

  Contact Center van FOD Econonomie 

  Geschillen en klachten

  De Economische Inspectie controleert de naleving van de toepassing van de wet op de reizen. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op :

  meldpunt

  Uw geschil minnelijk beslechten?

  De Geschillencommissie Reizen (GR) kan u helpen voor zover de reisorganisator de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reisen toepast.

  U moet vooraf getracht hebben tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper.  

  Klacht bij de Geschillencommissie Reizen 

  Geschillen Commissie Reizen vzw 
  Secretariaat  
  Vooruitgangstraat 50 
  1210 Brussel

  Tel.: +32 2 277 61 80 - + 32 2 277 62 15 (van 9u tot 12u) 
  Fax: + 32 2 277 91 00 
  E-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
  Website: http://www.clv-gr.be/index_nl.html  

  Klacht bij de Consumentenombudsdienst

  Indien de reisorganisator niet aangesloten is bij de GR, kunt U zich te richten tot de Consumentenombudsdienst.

  Consumentenombudsdienst 
  NG II – Koning Albert II-laan 8 bus 1 
  1000 Brussel 
  Tel.: +32 2 702 52 20 
  Fax: +32 2 808 71 29 
  E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
  Website: https://consumentenombudsdienst.be

  Klachten vanwege vertraging/annulering van de vlucht

  FOD Mobiliteit en Vervoer 
  Denied Boarding Authority 
  Cel Externe communicatie 
  City Atrium 
  Vooruitgangstraat 56 
  1210 Brussel
  Fax: +32 2 277 40 73 
  E-mail: passenger.rights@mobilit.fgov.be

  Grensoverschrijdende klachten en geschillen

  Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan bij aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland.

  Europees Centrum voor de Consument 
  Hollandstraat 13 
  1060 Brussel 
  Tel.: +32 2 542 33 89 
  Fax: +32 2 542 32 43 
  E-mail: info@eccbelgie.be
  Website: http://www.eccbelgie.be

  Laatst bijgewerkt
  21 maart 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming

   Dringende herstelling? Betaal je niet blauw!

  2. Consumentenbescherming

   Let op voor nepadvertenties op sociale media!

  3. Consumentenbescherming

   Probleem op reis? Waar kan ik terecht?