Table of Contents

  Bent u van plan om een pakketreis te kopen, waarbij ten minste twee reisdiensten worden gecombineerd (bv. vervoer en accommodatie), overnachting inbegrepen, en die tegen een all-inclusiveprijs wordt verkocht?

  De verkoop van pakketreizen is beschermd door de Belgische wetgeving.

  Een pakketreis is de combinatie van minstens twee van de vier volgende diensten:

  1. passagiersvervoer;
  2. accommodatie die niet intrinsiek deel uitmaakt van passagiersvervoer en die niet voor bewoning is bestemd;
  3. verhuur van auto’s of andere motorvoertuigen;
  4. elke andere toeristische dienst die niet intrinsiek deel uitmaakt van bovenstaande reisdiensten, en een aanzienlijk deel of essentieel onderdeel van de reis vormt.

  Die combinatie moet een reisprestatie inhouden die de 24 uur overschrijdt of een overnachting omvat.

  Elke dergelijke combinatie valt onder de wetgeving:

  • zodra ze wordt aangeprezen als “pakketreis”;
  • zodra ze bij één verkooppunt wordt gekocht en gekozen voor betaling of valt onder een totale prijs;

  Dat is eveneens het geval:

  • wanneer een reiziger een overeenkomst sluit waarbij hij achteraf door een keuze van verschillende reisdiensten een combinatie kan samenstellen (bv. een tegoedbon);
  • wanneer een reiziger reisdiensten koopt van verschillende professionelen die, via onderling verbonden onlineboekingsprocedures, zijn naam, betalingsgegevens en zijn e-mailadres doorgeven, waarbij de combinatie plaatsvindt uiterlijk vierentwintig uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst.

  In het kader van een georganiseerde reis of een “pakketreis” bent u als reiziger volledig beschermd: de organisator heeft een uitgebreide informatieplicht (waarbij bepaalde specifieke informatie via een standaardformulier wordt verschaft) en is verantwoordelijk voor het goede verloop van uw reis, zelfs in geval van nalatigheid door zijn toeleveranciers of vertegenwoordigers. Hij is verantwoordelijk, behalve in een aantal specifieke gevallen (fout begaan door de reiziger of een derde, bij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden). De reiziger is ook beschermd wanneer de organisator in financiële moeilijkheden geraakt.

  Voorbeelden

  • U zoekt op de website van een touroperator naar een vliegtuigreis. U kunt kiezen tussen verschillende hotels, die reeds aan de vlucht verbonden zijn. U selecteert het gewenste hotel en betaalt.
  • U koopt op de website van een vliegtuigmaatschappij een vliegtuigticket voor Málaga. Tijdens het boekingsproces verschijnen er aanbiedingen voor accommodatie in Málaga, aangeboden door verschillende reisdienstverleners. U gaat in op zo’n aanbieding en kiest een hotel. Intussen werd het vliegtuigticket bewaard in een “winkelmandje”. Ook het hotel werd aan het “winkelmandje” toegevoegd. Op het einde van het boekingsproces stemt u ermee in om het vliegtuigticket en het hotel te betalen.
  • U kreeg een pakketreiscadeaubon waarbij een hotelovernachting wordt gecombineerd met een treinticket. U kiest een hotel uit de voorgestelde lijst.

  Hier vindt u alles wat u moet weten voor u het reiscontract ondertekent en wat u moet doen bij problemen.

  Precontractuele informatie

  Vooraleer u een overeenkomst sluit, moet de organisator en/of doorverkoper u op de hoogte brengen van uw rechten (via een verplicht standaardformulier ) en de nodige informatie ontvangen waarop u uw aankoopbeslissing kunt baseren. Het gaat hierbij om:

  • de voornaamste kenmerken van de in de pakketreis vervatte reisdiensten (bestemming, vervoermiddelen, type accommodatie, verstrekte maaltijden, excursies …);
  • de contactgegevens van de organisator en/of doorverkoper;
  • de totaalprijs en betalingsregeling;
  • het eventueel minimaal aantal personen voor de reis;
  • de noodzakelijke paspoorten, visa en gezondheidsformaliteiten;
  • de opzegmogelijkheden als reiziger; en
  • inlichtingen over mogelijke bijkomende annulatie of bijstandsverzekeringen.

  Die informatie moet niet verplicht in een keer worden vermeld, bijvoorbeeld in een brochure, maar u moet ze wel op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier ontvangen voor u definitief boekt. De gegevens van de reisbrochure of de informatie op de website bij een online boeking, zijn bindend.

  Wanneer een organisator of doorverkoper ook afzonderlijke reisdiensten verkoopt, moet hij u vooraf informeren over het feit dat ook die verkopen onder de bescherming bij insolventie vallen.

  De pakketreisovereenkomst

  De pakketreisovereenkomst moet in heldere en begrijpelijke taal zijn opgesteld. Ze moet op het moment van ondertekening of niet lang erna aan u worden overhandigd via een kopie of een bevestiging ervan op een duurzame gegevensdrager (bv. brief of e-mail).

  De pakketreisovereenkomst, of bevestiging ervan, moet alle precontractuele informatie hernemen. Ze vermeldt ook op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier:

  • uw bijzondere wensen als reiziger;
  • de aansprakelijkheid van de organisator voor de goede uitvoering van de reisdiensten;
  • de verplichting tot bijstand wanneer u in moeilijkheden verkeert;
  • de contactgegevens van de verzekeringsmaatschappij die optreedt bij insolventie van de organisator of doorverkoper;
  • de contactgegevens van de lokale vertegenwoordiger van de organisator;
  • de verplichting om als reiziger elke tekortkoming in de uitvoering van de pakketreis te melden;
  • de nodige contactinformatie van een alleenreizende minderjarige;
  • de procedure in geval van klachten en informatie over buitengerechtelijke geschillenregeling; en
  • uw recht om de overeenkomst aan iemand anders over te dragen.

  Geen bedenktermijn

  Wanneer u een pakketreis boekt bij een reisorganisator of doorverkoper, hebt u geen recht op een bedenktermijn, ook niet bij het online boeken van de pakketreis. De online boeking is onderworpen aan de wettelijke regels bij afstandsverkoop (zoals verkoop via het internet). Het wettelijke herroepingsrecht geldt  immers niet voor reisdiensten. Boekt u online een pakketreis of reserveert u zelf een hotel of vlucht, dan hebt u geen recht op de herroeping van de overeenkomst.

  De pakketreis overdragen

  Als u niet op reis kunt vertrekken, kunt u uw pakketreis overdragen aan een persoon van uw keuze, voor zover die tijdig voldoet aan de vereiste voorwaarden om aan de reis deel te nemen (visa, paspoort, enz.).

  U moet de organisator inlichten over die fundamentele wijziging via een duurzame gegevensdrager (bv. e-mail) binnen een redelijke termijn voor het begin van de pakketreis, en in elk geval uiterlijk 7 dagen voor het begin. Hij kan u daarvoor kosten aanrekenen.

  Informatie voor vertrek

  Tijdig voor vertrek moet de organisator u informeren over de uurregelingen, de overstapplaatsen en aansluitingen. Daarnaast moet u de nodige ontvangstbewijzen, vouchers en vervoerbewijzen ontvangen.

  Prijzen

  De prijzen die de overeenkomst vermeldt, mogen niet worden gewijzigd, behalve in geval van schommelingen in de brandstofprijs, de taksen of de wisselkoersen.

  Het contract moet de mogelijke prijsherzieningen (zowel naar boven als naar beneden) en de juiste berekeningsmodaliteiten uitdrukkelijk vermelden. De organisator moet u daarover uiterlijk 20 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager en op een duidelijke en begrijpelijke manier informeren, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening. Wanneer die regels niet gerespecteerd worden, mag er geen prijsherziening doorgevoerd worden.

  Bedraagt de verhoging meer dan 8 % van de totale prijs, dan kunt u de overeenkomst zonder vergoeding opzeggen. Bij een prijsvermindering kan de organisator bepaalde administratieve kosten aftrekken van de aan u verschuldigde terugbetaling. U kunt de organisator vragen om aan te tonen dat die kosten ook werkelijk werden gemaakt.

  Overeenkomst wijzigen

  Verwittigt de organisator u voor uw vertrek dat hij een van de belangrijkste elementen van de pakketreis onmogelijk kan uitvoeren, dan hebt u twee opties:

  • u kunt akkoord gaan met de voorgestelde wijziging (en de eventueel bijhorende prijsvermindering) of
  • u kunt de overeenkomst kosteloos opzeggen (en dus volledig terugbetaald worden).

  De organisator kan u ook een vervangende pakketreis van gelijkwaardige of hogere kwaliteit voorstellen.

  De organisator moet u zo snel mogelijk van de wijziging op de hoogte stellen, op zijn minst via een duurzame gegevensdrager (bv. brief of e-mail). Hij moet u duidelijk inlichten over de wijziging, de termijn waarbinnen u moet reageren en het feit dat de overeenkomst automatisch wordt beëindigd als u niet binnen die termijn reageert. Eventueel kan de organisator in een beweging een vervangende pakketreis voorstellen.

  Overeenkomst opzeggen

  U kunt de overeenkomst opzeggen voor de pakketreis begint. De organisator kan u daarvoor wel een opzegvergoeding aanrekenen. Die mag niet meer bedragen dan de prijs van de reis. Die informatie kan standaard vermeld staan in de overeenkomst of via een algemeen voorbehoud. In elk geval moet de organisator rekening houden met kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten (bv. de vrijgekomen plaatsen die door andere reizigers worden ingevuld). Die moet hij dan in mindering brengen van de opzegvergoeding.

  U kunt de pakketreis opzeggen zonder enige vergoeding te betalen, als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen (bv. terroristische aanslagen, natuurrampen, …) die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of het passagiersvervoer naar de plaats van bestemming.

  De organisator kan de overeenkomst opzeggen zonder schadevergoeding aan u te moeten betalen als:

  • het minimumaantal reizigers bepaald in de overeenkomst niet werd bereikt of
  • onvermijdbare en buitengewone omstandigheden de uitvoering van de pakketreis in de weg staan.

  De organisator moet alle terugbetalingen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de opzegging verrichten.

  Aanpassing van de diensten tijdens de reis

  Wat als een belangrijk deel van de diensten uit het contract tijdens de reis niet kan worden uitgevoerd? Dan moet de organisator al het mogelijke ondernemen om u kosteloos evenwaardige oplossingen aan te bieden.

  Verschillen de gepresteerde diensten van de oorspronkelijk voorziene diensten, dan moet de organisator u het verschil terugbetalen. Is dat niet mogelijk? Of weigert u op een geldige manier? Dan kan de overeenkomst worden opgezegd en moet de organisator u kosteloos en zo snel mogelijk een evenwaardig vervoermiddel aanbieden om naar uw plaats van vertrek te gaan. In dat geval moet hij u ook vergoeden.

  Verantwoordelijkheid van de organisator

  De reisorganisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Daarbij moet hij rekening houden met de verwachtingen die u redelijkerwijs koestert op basis van de informatie die u hebt gekregen (zowel vóór het afsluiten van het contract als in de pakketreisovereenkomst zelf).

  Hij is ook aansprakelijk voor elke schade die u oploopt als gevolg van de niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen, behalve:

  • als de reiziger in gebreke is;
  • als het aan een derde ligt die niet bij de uitvoering van de pakketreis betrokken is;
  • in geval van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

  De organisator kan zijn aansprakelijkheid beperken tot driemaal de prijs van de reis, behalve voor opzettelijke of door nalatigheid veroorzaakte schade of persoonlijk letsel. 

  Bevindt u zich in moeilijkheden? Dan moet de organisator u zo snel mogelijk bijstand verlenen, bijvoorbeeld door u te informeren over medische diensten of u te helpen communiceren. De organisator kan u enkel een vergoeding vragen wanneer de schuld van de omstandigheden bij u ligt.

  Wanneer de terugkeer door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden niet kan plaatsvinden, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, indien mogelijk van een gelijkwaardige categorie, voor maximaal drie overnachtingen per reiziger. Wanneer het gaat om personen met een handicap, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand nodig hebben, is die plicht van de organisator niet beperkt tot drie overnachtingen.

  Een klacht indienen bij tekortkomingen

  Om gedekt te zijn, moet u elke tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die u ter plaatste vaststelt, zo spoedig mogelijk signaleren aan de organisator. Dat kan ook door het te laten weten aan de doorverkoper.

  Wordt er een klacht ingediend, dan moet de organisator zo snel mogelijk gepaste oplossingen zoeken. Als reiziger kunt u hier een redelijke termijn opleggen aan de organisator. Slaagt de organisator er niet in om binnen die termijn de tekortkoming aan te pakken, kunt u zelf de nodige stappen ondernemen en de nodige uitgaven later verhalen op de organisator.

  Laatst bijgewerkt
  1 april 2020