Reisovereenkomsten

Table of Contents

  De wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling bepaalt de rechten en de plichten van de reiziger, van de organisator en van de reisbemiddelaar.

  In het kader van een georganiseerde reis of een "pakketreis" bent u beschermd: de reisorganisator is verantwoordelijk voor het goede verloop van uw reis, zelfs in geval van nalatigheid door zijn toeleveranciers of vertegenwoordigers. Hij is verantwoordelijk, behalve in een aantal specifieke gevallen (fout begaan door de reiziger, overmacht).

  Pakketreizen

  De bescherming geboden door de Belgische wetgeving is van toepassing op de verkoop van pakketreizen. Een pakketreis is de voorafgaande combinatie van minstens twee van de drie volgende elementen:

  • transport;
  • verblijf;
  • toeristische diensten, die noch op het transport noch op het verblijf betrekking hebben maar die een aanzienlijk deel van het pakket uitmaken, als deze combinatie wordt verkocht tegen een totaalprijs en als de prestatie 24 uur overschrijdt of een overnachting omvat.

  De wetgeving is eveneens van toepassing als een reisbemiddelaar één of meerdere aparte prestaties aanbiedt die toelaten een reis of een verblijf te realiseren, zoals bijvoorbeeld een immobiliënkantoor dat vakantieappartementen verhuurt of een reisagentschap dat enkel vervoerbewijzen verkoopt.

  Brochures

  Wettelijk gezien is de organisator niet verplicht een brochure te voorzien. In ieder geval mag geen enkele inlichting die aan de consument wordt verstrekt bedrieglijk zijn.

  De uitgever is verantwoordelijk voor de beschrijvingen in de brochure : zij maken wezenlijk deel uit van het contract. Ze mogen eventueel wel worden gewijzigd, op voorwaarde dat de consument daarover op voorhand schriftelijk werd verwittigd, nog voor het contract wordt afgesloten, of tenzij hij daartoe uitdrukkelijk zijn akkoord geeft nadat het contract werd afgesloten.

  Elke brochure moet op z'n minst nauwkeurige, leesbare, duidelijke en ondubbelzinnige informatie bevatten over de prijs, de bestemming, het vervoermiddel, de wijze van huisvesting (ligging, categorie), de inbegrepen maaltijden, de reiswegbeschrijving, de noodzakelijke paspoorten, visa en gezondheidsformaliteiten, de aard van de reis en het eventuele minimumaantal personen voor de reis, de annulatieverzekering (of "bijstandsverzekering").

  Is er geen brochure, dan moeten bepaalde algemene inlichtingen schriftelijk aan de consument worden meegedeeld alvorens het contract wordt afgesloten.

  Informatie over de reis

  Uiterlijk 7 dagen vóór vertrek moet de consument schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uurregelingen, de overstapplaatsen en aansluitingen, het nummer van uw plaats, de gegevens van de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator (of bij gebrek daaraan de gegevens van de plaatselijke instanties waar de reiziger terecht kan, of het telefoon- of faxnummer van de reisbemiddelaar of de reisorganisator).

  Aanvang reisovereenkomst

  De reisovereenkomst vangt aan op het moment waarop u de schriftelijke bevestiging van uw boeking ontvangt, afgeleverd door de reisorganisator of -bemiddelaar.

  Als de inhoud van de bestelbon verschilt van wat er in de reisbevestiging staat, of wanneer de bevestiging later plaatsvond dan uiterlijk 21 dagen nadat de bestelbon ondertekend werd, hebt u recht op de terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

  De bestelbon en het contract moeten geschreven zijn en clausules bevatten met gedetailleerde gegevens die voor u als reiziger onmisbaar zijn, met name in hoofdzaak de naam en het adres van de organisator of de bemiddelaar, alsook van de verzekeraar; plaats en begin- en einddatum van de reis; de vervoermiddelen met data, uren, bezoeken en uitstappen; de totaalprijs en de betaling; de gegevens betreffende een eventuele prijsherziening; uw bijzondere desiderata; de opzeggingsvoorwaarden van de overeenkomst; de procedure in geval van klachten; informatie betreffende een annulatie- of bijstandsverzekering, de eventuele bijzondere modaliteiten (bijvoorbeeld indien een minimumaantal personen vereist is).

  Zijn pakketreis afstaan

  Als u niet in de mogelijkheid verkeert om op reis te vertrekken, kunt u uw pakketreis afstaan aan een ander persoon van uw keuze, voor zover deze tijdig voldoet aan de voorwaarden vereist om aan die reis deel te nemen (visa, paspoort, enz.).

  De reisbemiddelaar moet over deze fundamentele wijziging lang genoeg op voorhand worden ingelicht.

  Prijzen

  De in de overeenkomst vermelde prijzen mogen niet worden gewijzigd, behalve in geval van schommelingen in de vervoersprijs, de taksen of de wisselkoersen.

  In het contract moeten de mogelijke prijsherzieningen (zowel naar boven als naar beneden) en  de juiste berekeningsmodaliteiten uitdrukkelijk vermeld worden.

  Bedraagt de verhoging meer dan 10 % van de totale prijs, dan kan de consument de overeenkomst zonder vergoeding opzeggen. Tijdens de twintig dagen die de vertrekdatum voorafgaan, mag de prijs die oorspronkelijk in de overeenkomst werd vastgesteld, in geen geval worden verhoogd.

  Overeenkomst wijzigen

  Indien de organisator u voor uw vertrek verwittigt dat hij een van de belangrijkste elementen van de overeenkomst onmogelijk kan uitvoeren, dan kunt u ofwel akkoord gaan met de voorgestelde wijziging, met een nieuwe overeenkomst of een aanhangsel voor de bestaande overeenkomst, ofwel de overeenkomst ongestraft opzeggen.

  Als de organisator het contract vóór vertrek opzegt wegens omstandigheden die niet aan u zijn toe te schrijven, dan kunt u een nieuw reisaanbod krijgen van evenwaardige of betere kwaliteit, zonder betaling van een toeslag, of u binnen de kortst mogelijke termijn alle gestorte sommen laten terugbetalen.

  In dit laatste geval kunt u een vergoeding eisen wegens niet-uitvoering van het contract (behalve in geval van overmacht of indien de annulatie een gevolg is van het feit dat het minimumaantal reizigers bepaald in het contract niet bereikt is).

  Overboeking mag nooit als overmacht worden beschouwd.

  U kunt op elk moment vóór uw vertrek de overeenkomst opzeggen, mits betaling van een schadevergoeding, indien de reden van de opzegging aan hem te wijten is. De schadevergoeding mag in geen geval meer bedragen dan de prijs van de reis.

  Aanpassing van de diensten tijdens de reis

  Indien tijdens de reis een belangrijk gedeelte van de in het contract bepaalde diensten niet kan worden uitgevoerd, moet de organisator al het mogelijke ondernemen om u gratis evenwaardige oplossingen aan te bieden.

  Verschillen de gepresteerde diensten van de oorspronkelijk voorziene diensten, dan moet de organisator u het verschil terugbetalen. Als dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, of in geval u op een geldige manier weigert, moet de organisator u een evenwaardig vervoermiddel aanbieden om naar de plaats van vertrek te gaan. In voorkomend geval moet hij u ook vergoeden.

  Verantwoordelijkheid van de reisorganisator

  De reisorganisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst, waarbij hij rekening moet houden met de verwachtingen die de consument redelijkerwijs koestert op basis van de contractuele verplichtingen.

  Hij is aansprakelijk voor elke schade die de reiziger oploopt als gevolg van de niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen, behalve indien de consument in gebreke is en in geval van overmacht.

  De organisator kan zich in geen geval bevrijden van zijn aansprakelijkheid voor lichamelijke schade.

  Als hij de prestaties niet zelf levert, dan kan zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke en morele schade evenwel worden beperkt tot tweemaal de prijs van de reis.

  Ter plaatse een klacht indienen bij tekortkomingen

  Om gedekt te zijn, moet u elke tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die u ter plaatste vaststelt zo spoedig mogelijk signaleren.

  Wordt er een klacht ingediend, dan moet de organisator zo snel mogelijk gepaste oplossingen zoeken.

  Bent u daarmee nog steeds niet tevreden, dan moet u uw klacht bevestigen in een aangetekende brief aan de organisator of aan de reisbemiddelaar, uiterlijk één maand na het einde van de reis. U gebruikt hiertoe het formulier dat u ter plaatse kunt aanvragen.

  Kredietwaardigheid van de reisorganisator

  De organisator moet een toereikende kredietwaardigheid kunnen garanderen. Hij moet daarom een verzekering afsluiten die het insolvabiliteitsrisico dekt. Als de organisator failliet gaat vóór of tijdens uw verblijf wordt u volledig vergoed, en indien nodig wordt u zonder bijkomende kosten gerepatrieerd. De reisovereenkomst moet de naam en het adres vermelden van de verzekeringsmaatschappij die de diensten van de reisorganisator dekt.

  Strafbepalingen

  Er zijn strafbepalingen voorzien in geval van schending van de bepalingen van de wet over bedrieglijke aanduidingen, de inhoud van de brochure, de bestelbon en de reisovereenkomst, de informatie van de reiziger, de prijs en de overdraagbaarheid van de reis.

  De voorzitter van de Rechtbank van Koophandel kan in geval van overtreding een vordering tot staking vorderen.

  Laatst bijgewerkt
  9 februari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming

   Het festivalseizoen staat weer voor de deur …

  2. Consumentenbescherming

   Huwelijksbemiddeling

  3. Consumentenbescherming

   Oplichters aan de lijn? Zo kunt u ze herkennen!