Table of Contents

  Via een brief van 25 mei 2016 en van 8 juni 2016 verwittigde Proximus zijn klanten, die een V3-decoder gekocht hebben ervan, dat die decoder vanaf 31 januari 2017 omwille van technische wijzigingen niet langer toegang zou geven tot de Proximus TV-diensten.  Het toestel zou niet langer toegang geven tot de Proximus TV-dienst ingevolge een modernisering. In die brieven deelde Proximus zijn klanten mee dat die decoder kon vervangen worden door een nieuwe decoder, op basis van een huurcontract voor een bedrag van 8 euro per maand. Dat aanbod ging vergezeld van een commercieel aanbod: een jaar gratis huur van de nieuwe decoder als binnen een welbepaalde termijn op dergelijk abonnement werd ingeschreven.

  Test-Aankoop oordeelde dat Proximus zich schuldig had gemaakt aan een agressieve en misleidende handelspraktijk, door zijn klanten aan te raden hun decoders vroegtijdig om te ruilen, terwijl die nog zonder extra kosten tot 31 januari konden functioneren, en door hen de indruk te geven dat ze een jaar gratis een nieuwe decoder kunnen huren, terwijl dat in werkelijkheid slechts een periode van 6 maanden was. Test-Aankoop heeft met Proximus onderhandeld om te verkrijgen dat de klanten die hun decoder hadden omgeruild een volledig jaar gratis zouden kunnen huren (tot 31 januari 2018).

  Aangezien er geen minnelijke regeling kon worden gevonden met Proximus, stelde Test-Aankoop op 30 november 2016 een rechtsvordering tot collectief herstel in tegen Proximus.

  Op 4 april 2017 verklaarde de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel de groepsvordering ontvankelijk. Tegen dat vonnis ging Proximus in beroep. Het Hof van Beroep te Brussel verklaarde in een arrest van 10 januari 2018 de groepsvordering ontvankelijk. Dat arrest bevestigt de ontvankelijkheid van de rechtsvordering tot collectief herstel en legt een opt-insysteem op voor de samenstelling van de groep consumenten die menen te zijn benadeeld.  Het arrest werd integraal in het Nederlands gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2018 en is te vinden op de website van de FOD Economie. U vindt hierbij een uittreksel uit het arrest, met de beslissing van het Hof in de 3 landstalen.

  Het Hof beveelt eveneens dat Proximus een brief moet richten aan alle eigenaars van een V3- decoder die ingingen op het Proximus-aanbod van 1 jaar gratis huur. Deze brief bevat de meest relevante elementen van het arrest.

  Uittreksel van het vonnis dat de beslissing van de rechter vermeldt: in het Nederlands (PDF, 404.93 KB) - in het Frans (PDF, 415.85 KB) - in het Duits (PDF, 67.94 KB)

  Als u eigenaar bent van een V3-decoder en u bent ingegaan op het commerciële aanbod van Proximus om te genieten van 1 jaar gratis huur van een nieuwe decoder, kon u deel uitmaken van de groep consumenten vertegenwoordigd door Test-Aankoop in het kader van de collectieve schadevergoedingsprocedure door dit voor 9 maart 2018 per post te bevestigen bij de burgerlijke Griffie van het hof van beroep te Brussel.

  Arrest van het Hof van Beroep

  In zijn arrest van 30 januari 2019 heeft het Hof van Beroep van Brussel zich uitgesproken over de grond van de zaak, bij afwezigheid van een akkoord tussen de partijen. Het Hof heeft alle vorderingen van Test-Aankoop afgewezen en heeft het beroep door Test-Aankoop in het algemeen als niet gegrond beschouwd.  Het arrest werd integraal in het Nederlands gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2019. U vindt hieronder in de 3 talen een uittreksel uit het arrest met de beslissing van het hof.

  Uittreksel van het arrest dat de beslissing van de rechter vermeldt: in het Nederlands (PDF, 93.64 KB) - in het Frans (PDF, 95.25 KB) - in het Duits (PDF, 95.69 KB)

  Laatst bijgewerkt
  27 februari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema