Beslissingen over vorderingen tot collectief herstel

De FOD Economie moet op zijn website de definitieve beslissingen van de rechter in het kader van een vordering tot collectief herstel publiceren. Het betreft:

 • positieve beslissingen uitgesproken over de ontvankelijkheid van een vordering (geen beslissingen die een vordering niet ontvankelijk verklaren);
 • door de bevoegde rechter gehomologeerde onderlinge akkoorden;
 • beslissingen ten gronde.

Beslissingen uitgesproken sinds 1 september 2014

Zaak Test-Aankoop tegen Proximus

De feiten

Via een brief van 25 mei 2016 en van 8 juni 2016 verwittigde Proximus zijn klanten, die een V3-decoder gekocht hebben ervan, dat die decoder vanaf 31 januari 2017 omwille van technische wijzigingen niet langer toegang zou geven tot de Proximus TV-diensten.  Het toestel zou niet langer toegang geven tot de Proximus TV-dienst ingevolge een modernisering. In die brieven deelde Proximus zijn klanten mee dat die decoder kon vervangen worden door een nieuwe decoder, op basis van een huurcontract voor een bedrag van 8 euro per maand. Dat aanbod ging vergezeld van een commercieel aanbod: een jaar gratis huur van de nieuwe decoder als binnen een welbepaalde termijn op dergelijk abonnement werd ingeschreven.

Test-Aankoop oordeelde dat Proximus zich schuldig had gemaakt aan een agressieve en misleidende handelspraktijk, door zijn klanten aan te raden hun decoders vroegtijdig om te ruilen, terwijl die nog zonder extra kosten tot 31 januari konden functioneren, en door hen de indruk te geven dat ze een jaar gratis een nieuwe decoder kunnen huren, terwijl dat in werkelijkheid slechts een periode van 6 maanden was. Test-Aankoop heeft met Proximus onderhandeld om te verkrijgen dat de klanten die hun decoder hadden omgeruild een volledig jaar gratis zouden kunnen huren (tot 31 januari 2018).

Aangezien er geen minnelijke regeling kon worden gevonden met Proximus, stelde Test-Aankoop op 30 november 2016 een rechtsvordering tot collectief herstel in tegen Proximus.

Op 4 april 2017 verklaarde de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel de groepsvordering ontvankelijk. Tegen dat vonnis ging Proximus in beroep. Het Hof van Beroep te Brussel verklaarde in een arrest van 10 januari 2018 de groepsvordering ontvankelijk. Dat arrest bevestigt de ontvankelijkheid van de rechtsvordering tot collectief herstel en legt een opt-insysteem op voor de samenstelling van de groep consumenten die schade hebben geleden.  Het arrest werd integraal in het Nederlands gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2018 en is te vinden op de website van de FOD Economie. U vindt hierbij een uittreksel uit het arrest, met de beslissing van het Hof in de 3 landstalen.

Het Hof beveelt eveneens dat Proximus een brief moet richten aan alle eigenaars van een V3- decoder die ingingen op het Proximus-aanbod van 1 jaar gratis huur. Deze brief bevat de meest relevante elementen van het arrest.

Uittreksel van het vonnis dat de beslissing van de rechter vermeldt: in het Nederlands (PDF, 404.93 KB) - in het Frans (PDF, 415.85 KB) - in het Duits (PDF, 67.94 KB)

Wenst u schadevergoeding?

Als u eigenaar bent van een V3-decoder en u bent ingegaan op het commerciële aanbod van Proximus om te genieten van 1 jaar gratis huur van een nieuwe decoder, kunt u deel uitmaken van de groep consumenten vertegenwoordigd door Test-Aankoop in het kader van de collectieve schadevergoedingsprocedure.

Hoe?

U moet voor 9 maart 2018 een brief sturen naar:

Burgerlijke Griffie van het Hof van Beroep Brussel
Justitiepaleis
Poelaertplein
1000 Brussel

Die brief moet vermelden:

 • uw contactgegevens (naam, voornaam + adres, telefoon, e-mail);
 • het rolnummer van het arrest van het Hof van Beroep: 201/AR/721
 • de referte van de lopende procedure: Test-Aankoop/Proximus.

Opgelet: in dit stadium moet u geen enkel bewijs van uw schade leveren. U mag, maar u moet niet noodzakelijk bewijsstukken die uw schade aantonen, meesturen als bijlage.

U kunt hierbij deze modelbrief gebruiken:

De modelbrief downloaden (DOCX, 15.15 KB)

U verstuurt die brief best aangetekend.

Gevolgen

 • U wordt lid van de groep.
 • U kunt de beslissing van de rechter niet meer betwisten.
 • Als u al een individuele procedure had ingesteld tegen Proximus, dan wordt die nietig verklaard.

Belangrijk

 • Uw deelname aan de groep is gratis (behalve verzendkosten van de brieven). Voor, tijdens of na de procedure mag van u geen enkele financiële bijdrage worden gevraagd.
 • Enkel Test-Aankoop en Proximus dragen het financiële risico van de procedure (proces- en advocaatkosten).
 • De beslissing van de rechter, met de modaliteiten en het bedrag van de schadeherstelvergoeding die eventueel aan elke consument wordt toegekend, wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op de website van de FOD Economie;
 • Als Proximus zijn klanten  moet vergoeden, dan wijst de rechter een vereffenaar aan die zal zorgen voor de goede uitvoering ervan.

Voor alle verdere inlichtingen over de lopende procedure raden wij u aan, rechtstreeks contact op te nemen met Test-Aankoop, die in deze zaak de vertegenwoordiger is van de groep schadelijdende consumenten.

Zaak Test-Aankoop tegen Thomas Cook

Op 23 maart 2015 had de vlucht “Tenerife-Brussel” van 13.05 uur van de luchtvaartmaatschappij Thomas Cook een vertraging van 8 uur door een technisch incident in de luchthaven van Tenerife (vlucht HQ 1509).

Indien een vlucht langdurige vertraging heeft, heeft de consument volgens de Europese verordening 261/2004 betreffende de rechten van luchtpassagiers recht op een forfaitaire vergoeding (artikel 7).

Test-Aankoop stelde tegen Thomas Cook een rechtsvordering in tot collectief herstel van de schade die door de passagiers van die vlucht werd geleden. Die vordering werd ontvankelijk verklaard door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Het volledige ontvankelijkheidsvonnis (PDF, 1.56 MB) werd in het Nederlands gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2016.

Uittreksel van het vonnis dat de beslissing van de rechter vermeldt: in het Nederlands (PDF, 101.74 KB) - in het Frans (PDF, 103.87 KB) - in het Duits (PDF, 103.29 KB)

Laatst bijgewerkt
20 februari 2018