Table of Contents

  Met de oplevering van de werken verklaart de bouwheer dat hij de bouw of renovatie zonder reserves aanvaardt.

  De oplevering is een belangrijke mijlpaal: ze markeert het einde van de werf en bewijst dat de aannemer zijn verplichtingen is nagekomen.

  De oplevering gebeurt in twee keer: een voorlopige oplevering en een definitieve oplevering. Als de wet Breyne van toepassing is, is die tweevoudige oplevering verplicht.

  Wat is de voorlopige oplevering?

  De voorlopige oplevering is in de eerste plaats het feit dat de werken voltooid zijn en dat u uw intrek hebt genomen in de woning. Daardoor kan de onderneming normaal gesproken het saldo van de prijs opeisen en start de periode waarin u een grondige controle van de werken kunt uitvoeren.

  Waarop moet u letten bij de voorlopige oplevering?

  Lees de voorwaarden in uw contract na

  De meeste contracten voorzien dat de bouwheer bij de voorlopige oplevering de werken “goedkeurt”. Met andere woorden, de werken werden volgens u correct uitgevoerd en u ontslaat het bedrijf van zijn verantwoordelijkheid voor alle zichtbare gebreken.

  Signaleer de gebreken in een proces-verbaal

  Stelt u zichtbare gebreken, defecten of tekortkomingen vast, meldt ze dan in een proces-verbaal van voorlopige oplevering. Dat moet door u en door de onderneming ondertekend worden. Als de gebreken gering zijn, kunt u de oplevering onder voorbehoud aanvaarden en moet de onderneming ze verhelpen. Gaat het om grote gebreken, dan moet de voorlopige oplevering worden uitgesteld, zolang het probleem blijft bestaan.

  Ga na of de wet Breyne nageleefd werd

  Heeft de onderneming bepaalde bepalingen van de wet Breyne niet nageleefd? Als u het contract nietig wilt laten verklaren, moet u dat doen vóór de voorlopige oplevering (vóór het verlijden van de authentieke akte in het geval van een verkoop).

  Tienjarige aansprakelijkheid en voorlopige oplevering

  Gedurende een periode van tien jaar is de onderneming aansprakelijk voor gebreken die de stabiliteit van het gebouw of een van de essentiële delen daarvan in het gedrang brengen. Die periode heet de tienjarige aansprakelijkheid.

  Als de bouwheer de werken “goedkeurt”, is de voorlopige oplevering de start van de tienjarige aansprakelijkheid. Die is door de meeste contracten voorzien.

  Duikt er na de goedkeuring van de werken een gebrek op dat niet door de tienjarige aansprakelijkheid wordt gedekt (bv. gebrekkige geluidsisolatie)? In sommige gevallen kunt u dan een beroep doen op de aansprakelijkheid van de onderneming voor “lichte” verborgen gebreken.

  Wat zegt de wet Breyne over de voorlopige oplevering?

  Als de wet Breyne wordt toegepast, gelden bepaalde regels voor de voorlopige oplevering, onder andere:

  • Een schriftelijk document dat door alle partijen ondertekend is, geldt als bewijs van de voorlopige oplevering. Weigert u de oplevering, dan moet u dat motiveren in een aangetekende brief aan de verkoper of aannemer.

  Opgelet: als u het pand bewoont of gebruikt, wordt verondersteld dat u de voorlopige oplevering stilzwijgend aanvaardt (tenzij het tegendeel wordt bewezen). Dat kan ook gebeuren als u een schriftelijk verzoek van de onderneming om de oplevering op een bepaalde datum uit te voeren, onbeantwoord laat.

  • De overdracht van de risico’s (diefstal, brand ...) kan niet plaatsvinden vóór de voorlopige oplevering van de werken of, in het geval van een appartement, vóór de voorlopige oplevering van de private delen.
  • Tussen de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering  moet er minstens een jaar verstrijken.
  • Heeft de onderneming bepaalde bepalingen van de wet Breyne niet nageleefd? Als u het contract nietig wilt laten verklaren, moet u dat doen vóór de voorlopige oplevering (vóór het verlijden van de authentieke akte in het geval van een verkoop).

  Problemen bij de bouw van uw woning?

  Raadpleeg de webpagina: “Bouwwerken: wat kunt u doen bij problemen?”

  Laatst bijgewerkt
  28 februari 2020