Wanneer er een “kennelijk onevenwicht” is in de rechten van de verkoper en de koper-consument kan er sprake zijn van zgn. onrechtmatige bepalingen.

Zulke bepalingen zijn nietig.

Het is verboden voor de verkoper om o.a:

  • de leveringstermijn eenzijdig te bepalen of te wijzigen;
  • de consument te verbieden de ontbinding van de overeenkomst te vragen wanneer de verkoper zijn verbintenis (tot levering) niet nakomt;
  • de consument ertoe te verplichten zijn verbintenissen (tot betaling) na te komen, als de verkoper de zijne niet is nagekomen;
  • de verkoper toe te staan de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder recht op schadeloosstelling voor de consument (behoudens overmacht);
  • de  wettelijke garantie te beperken op aankopen van roerende producten.

Enkele voorbeelden van onrechtmatige bepalingen

Deze bepalingen zijn onrechtmatig en nietig:

  • "Leveringstermijnen zijn benaderend en kunnen niet worden gegarandeerd";
  • “Wegens een laattijdige levering kan een bestelling niet worden geannuleerd”;
  • “Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot schadeloosstelling”;
  • "Garantie beperkt tot fabrieksgarantie";
  • "Gebreken mogen niet meer meegedeeld na aanvaarding van levering".

Hoe dwingt u uw rechten af?

Zijn de bepalingen strijdig met wettelijke bepalingen waarvan niet mag worden afgeweken? Breng de verkoper op de hoogte dat het contract volgens u nietig is en waarom
  typebrief (DOC, 49.5 KB)
Brengen de bepalingen wat onevenwicht, of niet? Vergelijk uw contract met de bovenvermelde voorbeelden. En, zo ja,...
  typebrief (DOC, 49.5 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

Een nietigheidsclausule maakt de overeenkomst niet automatisch nietig. Als de overeenkomst geldig blijft zonder de onrechtmatige bedingen, blijft ze bindend voor de partijen. Uiteindelijk moet een rechter tussenbeide komen in het geschil tussen koper en verkoper. U heeft er dus alle belang bij om de (uiterste) leveringsdatum of uitvoeringsperiode bij aannemingswerken precies vast te leggen.

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Indien de verkoper de toepassing van het contract weigert Stel hem in gebreke
 

typebrief (DOC, 49.5 KB) 

Als u een probleem hebt met een uitvoerder  Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
5 november 2019