Wanneer u de bestelbon voor een nieuwe wagen heeft getekend verwacht u dat hij ook tijdig wordt geleverd. Wat kunt u doen als de verkoper de afgesproken leveringstermijn overschrijdt?

Leg de leveringsdatum vast

Tijdig leveren is een essentiële verplichting van de verkoper bij het afsluiten van een koopovereenkomst.

Volgens het KB van 5 april 2019 moet de verkoper een koopovereenkomst opstellen op een duurzame drager (zoals een bestelbon) (art. 2). Daarin moet uw autoverkoper de (uiterste) leveringsdatum vermelden. Dat is maar één van de vele gegevens die hij wettelijk moet opnemen in uw bestelbon (art. 3).

Is de leveringsdatum essentieel of niet?

Is de leveringsdatum voor u essentieel en is dat ook zo opgenomen in uw bestelbon?

Als de verkoper de auto niet tijdig kan leveren, heeft u in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Daarmee maakt u een einde aan de overeenkomst.

Is de leveringsdatum echter niet als essentiële voorwaarde opgenomen in uw bestelbon, dan mag de verkoper u ook voorstellen om een nieuwe leveringsdatum vast te leggen. Respecteert de verkoper die nieuwe leveringstermijn opnieuw niet, dan heeft u het recht om de koop te ontbinden.

Wat als de levering niet beantwoordt aan de overeenkomst?

De auto moet geleverd worden zoals werd overeengekomen in de bestelbon. Naast een tijdige levering moet uw autoverkoper ook instaan voor een conforme levering.

U mag de aanvaarding van de levering weigeren als de wagen niet overeenstemt met alle kenmerken in de bestelbon. U heeft er dus alle belang bij om een gedetailleerde beschrijving van de bestelde wagen te laten opnemen in de koopovereenkomst. Die moet ook voldoen aan alle eisen van het KB van 5 april 2019.

Uw verkoper moet in de bestelbon ook vermelden dat het geleverde voertuig in sommige details licht kan afwijken van het bestelde model (art. 6 §2, 10° van het KB).

Wat als de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt?

Als de autoverkoper de leveringsverplichtingen uit uw bestelbon niet respecteert, kunt u uw bestelling annuleren zonder een schadevergoeding te moeten betalen.

U heeft recht op een billijke schadevergoeding als uw autoverkoper tekortkomt in zijn leveringsverplichting en er geen sprake is van overmacht. Bij overmacht gaat  het om “onvoorzienbare en buitengewone omstandigheden” waardoor de verkoper niet (tijdig) kan leveren.

Weet ook dat de prijs zoals overeengekomen bij de bestelling, niet mag herzien worden. De prijs op de bestelbon is definitief. Uw verkoper mag u dus geen meerprijs aanrekenen, bijvoorbeeld omdat de inkoopprijs bij zijn hoofdinvoerder of hoofdverdeler, ondertussen werd verhoogd.

Wat als de terugbetaling van het voorschot uitblijft?

Heeft u bij het ondertekenen van de bestelbon van uw nieuwe auto een voorschot betaald?

Als u uw bestelbon annuleert omdat de verkoper zijn leveringsverplichting niet is nagekomen, moet hij uw voorschot terugbetalen. Hij moet de terugbetalingstermijn van het voorschot (bv. binnen de 5 werkdagen) ook uitdrukkelijk opnemen in de koopovereenkomst.

Wat als ik geen regeling vind met mijn autoverkoper?

Kunt u geen regeling treffen met uw verkoper, dan kunt u uw klacht overmaken aan een gekwalificeerde entiteit voor de regeling van consumentengeschillen

Levert de buitengerechtelijke geschillenregeling geen resultaat op en berust u niet in de zaak, dan stapt u best naar de rechter.

Een modelbrief om u op weg te helpen

Onderstaande modelbrief kunt u aanpassen aan uw situatie en richten aan uw autoverkoper als die zijn contractuele verplichting om uw bestelde wagen (tijdig) te leveren, niet nakomt.

Wij raden u sterk aan om ook een aangetekende ingebrekestelling te sturen, zeker als uw verkoper niet reageert of u het niet eens bent met zijn standpunt en een gerechtelijke procedure niet uitgesloten is.

Modelbrief: niet of laattijdige levering auto – algemeen model (DOCX, 22.25 KB)

Laatst bijgewerkt
25 juni 2020