Het is altijd nuttig om na te gaan of het ondernemingsnummer effectief tot de onderneming in kwestie behoort.

Het gebeurt immers dat kwaadwillige firma’s een fictief of een doorgehaald nummer gebruiken.

Wat u moet weten

Wanneer een "ondernemer" niet over een ondernemingsnummer beschikt, maakt hij zich in feite schuldig:

  • aan frauduleuze praktijken;
  • aan belastingontduiking (btw, belastingen en socialezekerheidsbijdragen).

Dit is strafbaar: u moet een klacht indienen.

Opgelet!
De Kruispuntbank van Ondernemingen is een databank die regelmatig wordt geactualiseerd op basis van inlichtingen (vb.: adreswijziging) die de ondernemingen zelf doorgeven. Deze wijzigingen zijn niet altijd onmiddellijk zichtbaar.

  • U mag zich dan ook niet tevreden stellen met wat u online leest. Controleer best het vermelde adres en/of de uitgeoefende activiteit de visu of via telefoon of e-mail.

Hoe komt u op voor uw rechten?

Als het nummer niet bestaat of overeenstemt met een andere onderneming Opgepast!
  Verifieer altijd op basis van andere concrete middelen (bezoek ter plaatse, telefonische oproep, …) of de onderneming wel degelijk actief is
Geniet een vakman uw voorkeur? Contacteer hem

 

Na verificatie wordt uw argwaan bevestigd...

  Hoe komt u op voor uw rechten?
Hebt u een vermoeden van frauduleuze praktijken? Dien een klacht in bij de FOD Economie
  en/of bij de FOD Financïen
Laatst bijgewerkt
19 juli 2021