Table of Contents

  Bij de aansluiting van een woning op het distributienet voor aardgas installeert de netbeheerder een gasmeter. De gasmeter blijft eigendom van de netbeheerder die instaat voor het beheer en de opvolging ervan.

  Gasmeter
  Voorbeeld van een gasmeter

  Nieuwe meters 

  Nieuwe meters moeten voldoen aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2014/32/EU (omgezet met het KB van 15 april 2016) en moeten dientengevolge voorzien zijn van het CE-merk en de bijkomende metrologische markering.

  Controle van meters in gebruik

  De gasmeters worden tijdens hun gebruik onderworpen aan een statistische technische controle. De gasmeters worden hiervoor ingedeeld in verschillende loten op basis van hun merk, type, meetbereik en bouwjaar. Elk lot wordt onderworpen aan een controle, de eerste keer in het tiende jaar na fabricatie en vervolgens om de vijf jaar. Van elk lot wordt een bepaald aantal gasmeters (de steekproef) uitgebouwd bij de gebruiker en gecontroleerd in een laboratorium. Bij de controle in het laboratorium mag de meetfout van de meter in principe niet groter zijn dan 3 % (De maximaal toegelaten fout kan in bepaalde gevallen groter of kleiner zijn dan 3 %. Voor de juiste waarde verwijzen we naar artikel 6 van het KB van 3 augustus 2012).

  Indien het aantal meters met een te grote meetfout een vooraf gedefinieerd maximumaantal niet overschrijdt, dan kan het lot, ongeacht de leeftijd van de gasmeters, in gebruik blijven en wordt het na vijf jaar opnieuw onderworpen aan de statistische technische controle (de grootte van de steekproef en het maximumaantal slechte meters worden bepaald in functie van de oorspronkelijke grootte van het lot).

  Indien het aantal slechte meters daarentegen het vooraf gedefinieerde maximum overschrijdt, dan wordt het hele lot afgekeurd. In dat geval wordt de distributienetbeheerder verwittigd van de afkeuring en is hij verplicht om alle meters van het betreffende lot bij de gebruikers te vervangen binnen een termijn van twee jaar.

  De statistische technische controle wordt uitgevoerd onder toezicht van de Afdeling Metrologie van de FOD Economie, in samenwerking met Synergrid, de koepelorganisatie van distributienetbeheerders in België.

  Tussentijdse technische controle

  Indien er een vermoeden bestaat dat een gasmeter niet langer correct meet, dan kan de gebruiker een technische controle aanvragen bij de netbeheerder, die in dat geval de meter zal vervangen en overmaken aan een laboratorium. De technische controle wordt uitgevoerd onder toezicht van de Metrologische Dienst die het uiteindelijke resultaat van de controle vaststelt. Indien de meter niet correct werkt, dan worden de kosten van de technische controle gedragen door de distributienetbeheerder. Indien de meter echter correct werkt, dan zal de aanvrager de kosten voor de technische controle moeten vergoeden. 

  Laatst bijgewerkt
  6 maart 2020