Table of Contents

  Metrologische controle van kilowattuurmeters voor distributienetten

  Bij de aansluiting van een woning op het distributienet voor elektriciteit installeert de netbeheerder een kilowattuurmeter. Deze meter blijft eigendom van de netbeheerder die instaat voor het beheer en de opvolging van de goede werking ervan.

  elektriciteitsmeter
  voorbeeld van een elektriciteitsmeter

  Nieuwe meters

  (voornaamste regelgeving: koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten). Nieuwe meters moeten voldoen aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2014/32/EU (omgezet met het KB van 15 april 2016) en moeten dientengevolge voorzien zijn van het CE-merk en de bijkomende metrologische markering.

  Controle van meters in gebruik

  De kilowattuurmeters worden tijdens hun gebruik onderworpen aan een statistische technische controle. De kilowattuurmeters worden hiervoor ingedeeld in verschillende loten op basis van hun merk, type, meetbereik en bouwjaar. Elk lot wordt onderworpen aan een controle, de eerste keer in het 25e jaar na fabricatie en vervolgens om de vijf jaar. Van elk lot wordt een bepaald aantal meters (de steekproef) uitgebouwd bij de gebruiker en gecontroleerd in een laboratorium. Bij de controle in het laboratorium moet de meetfout van de kilowattuurmeter gelegen zijn tussen -6 % (te weinig gemeten) en +4 % (te veel gemeten).

  Indien het aantal meters met een te grote meetfout een vooraf gedefinieerd maximumaantal niet overschrijdt, dan kan het lot, ongeacht de leeftijd van de kilowattuurmeters, in gebruik blijven en wordt het na vijf jaar opnieuw onderworpen aan de statistische technische controle (de grootte van de steekproef en het maximumaantal slechte meters wordt bepaald in functie van de oorspronkelijke grootte van het lot).

  Indien het aantal slechte meters daarentegen het vooraf gedefinieerde maximum overschrijdt, dan wordt het hele lot afgekeurd. In dat geval wordt de distributienetbeheerder verwittigd van de afkeuring en is hij verplicht om alle meters van het betreffende lot bij de gebruikers te vervangen binnen een termijn van vier jaar.

  De statistische technische controle wordt uitgevoerd onder toezicht van de Metrologische Dienst van de FOD Economie, in samenwerking met Synergrid, de koepelorganisatie van distributienetbeheerders in België.

  In bepaalde gevallen is een lot onvoldoende groot om aan een statistische controle te worden onderworpen of verkiest de distributienetbeheerder om een lot niet aan te bieden voor de statistische technische controle. In dat geval moeten de kilowattuurmeters van het betreffende lot na 25 jaar zo snel mogelijk, en in elk geval voor hun 29e levensjaar, vervangen worden.

  Tussentijdse technische controle

  Indien er een vermoeden bestaat dat een kilowattuurmeter niet langer correct meet, dan kan de gebruiker een technische controle aanvragen bij de netbeheerder, die in dat geval de meter zal vervangen en overmaken aan een laboratorium. De technische controle wordt uitgevoerd onder toezicht van de Metrologische Dienst van de FOD Economie die het uiteindelijke resultaat van de controle vaststelt. Indien de meter niet correct werkt, dan worden de kosten van de technische controle gedragen door de distributienetbeheerder. Indien de meter echter correct werkt, dan zal de aanvrager de kosten voor de technische controle moeten vergoeden. 

  Herstelde meters

  Indien de netbeheerder de herstelde kilowattuurmeters opnieuw in gebruik wil nemen, dan moeten deze meters eerst door een individuele technische controle aantonen dat de maximaal toegelaten meetfout niet wordt overschreden. Deze individuele technische controle wordt uitgevoerd onder toezicht van de Metrologische Dienst van de FOD Economie.

  Laatst bijgewerkt
  6 maart 2020