Huwelijksbemiddeling

Table of Contents

  Huwelijksbemiddeling is "elke activiteit die erin bestaat om tegen vergoeding ontmoetingen tussen personen te regelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot een huwelijk of tot een vaste relatie moeten leiden".

  Om de consumenten te beschermen, stelde de Belgische wetgever regelgeving op rond de exploitatie van huwelijksbemiddeling.

  De wet beoogt huwelijksbureaus, maar ook ontmoetingsclubs voor zover deze activiteiten verrichten die onder de definitie van huwelijksbemiddeling vallen.

  Hoofdkenmerken

  Huwelijksbureaus moeten zich houden aan de wettelijke verplichtingen die hun activiteiten reglementen, alsook aan de diverse verplichtingen waar de geleverde diensten aan gebonden zijn. Daarbij gaat het erom de sector transparanter te maken en de consument beter te beschermen.

  De maatregelen om de consument te beschermen voorzien meer bepaald in:

  • de verplichting van een schriftelijke overeenkomst die verplicht een bepaald aantal bijzonderheden en bepalingen bevat;
  • een verplichte bedenktijd van 7 werkdagen waarbinnen geen enkel voorschot noch betaling mag worden geëist of aanvaard;
  • de klant mag het contract tijdens de bedenktijd zonder kosten of vergoeding opzeggen;
  • het contract moet zijn opgesteld voor een bepaalde duur van drie, zes, negen of twaalf maanden;
  • het verbod op contractverlenging via stilzwijgende verlenging;
  • de mogelijkheid voor alle partijen om het contract, tegen betaling van een eventuele vergoeding vastgesteld door de wet, vroegtijdig te beëindigen bij het verstrijken van een termijn afhankelijk van de contractduur;
  • de verplichting om het bedrag gespreid te betalen over de totale contractduur;
  • het verbod om een wisselbrief of een orderbriefje te overhandigen, als garantie voor de betaling van de aangegane verplichtingen.

  De wet bevat strafbepalingen om een einde te maken aan misleidende handelspraktijken en aan praktijken die strijdig zijn met de menselijke waardigheid. Daarnaast voorziet de wet in een waarschuwingsprocedure en in de vordering tot staking.

  Contracten afgesloten op afstand

  Huwelijksbureaus die hun diensten aanbieden via een website, moeten bovendien de wettelijke bepalingen naleven uit boek VI 'Marktpraktijken en consumentenbescherming' van het Wetboek van economish recht (WER Boek VI) inzake contracten afgesloten op afstand.

  Laatst bijgewerkt
  26 februari 2024