Table of Contents

  Sinds 1 mei 2024 gelden er nieuwe, specifieke garantieregels voor levende dieren. Die regels zijn van toepassing op de verkoop van dieren door een professionele verkoper aan een consument.  Als u een dier koopt na 1 mei 2024 geldt dit bijzonder garantieregime voor dieren.

  Let op: enkel overeenkomsten die gesloten zijn vanaf 1 mei 2024 zijn onderworpen aan de nieuwe garantieregels voor dieren.

  Als u voor 1 mei 2024 een dier hebt gekocht, blijven de garantieregels die gelden voor reguliere consumptiegoederen van toepassing.

  Op welke dieren zijn de nieuwe garantieregels van toepassing?

  De nieuwe garantieregels zijn in principe van toepassing op alle levende dieren. Overeenkomsten voor de levering van dieren die nog niet geboren zijn op het moment dat het contract wordt gesloten, worden ook beschouwd als contracten voor de verkoop van dieren.

  De nieuwe regels zijn niet van toepassing op:

  • dieren die bestemd zijn voor menselijke consumptie
  • dieren die als aas of voedsel voor andere dieren worden gebruikt

  Wat dekt de wettelijke garantie bij de verkoop van levende dieren?

  De wettelijke garantie dekt elk “conformiteitsgebrek” van het dier. De term “conformiteitsgebrek” verwijst naar elke factor die aangeeft dat de toestand van het dier niet overeenstemt met wat in de overeenkomst is bepaald of met wat de consument redelijkerwijs mag verwachten.

  Voorbeelden zijn

  • gezondheidsproblemen
   • besmettelijke ziekten,
   • aangeboren afwijkingen,
   • enz. 
    of
  • de kenmerken van het dier (leeftijd, geslacht, enz.).

  Er bestaan verschillende conformiteitscriteria die helpen om te beoordelen of de toestand van het dier voldoet aan het contract:

  • Subjectieve criteria (= wat in de overeenkomst is bepaald):
   Hierbij is de beschrijving van de kenmerken van het dier (bv. leeftijd en geslacht) van groot belang. De beschrijving verschaft duidelijkheid over het dier dat u als consument heeft willen kopen.
  • Objectief criterium van kwaliteit (= wat de consument redelijkerwijs mag verwachten): De concrete invulling van dit criterium kan sterk verschillen naargelang de leeftijd, het geslacht, het ras en de herkomst van het dier. Zo zal de levensduur van een tamme muis een stuk korter zijn dan de levensduur van een raspaard.

  Hoelang duurt de wettelijke garantie bij de verkoop van levende dieren?

  De garantiewet bij de verkoop van levende dieren voorziet in een garantietermijn van één jaar. Die termijn begint te lopen vanaf de levering, d.w.z. de overhandiging van het dier aan de consument. De garantietermijn bij de verkoop van levende dieren is dus korter dan de garantietermijn die geldt voor gewone consumptiegoederen (twee jaar).

  Als de consument binnen dit jaar een gebrek bij het dier vaststelt, wordt verondersteld dat dit gebrek al aanwezig was op het moment van de levering (= wettelijk vermoeden). Het is aan de verkoper om het tegendeel te bewijzen als hij niet akkoord gaat.

  Bij het weerleggen van dit vermoeden moet rekening gehouden worden met

  • de incubatieperiode van ziekten,
  • de instructies van de verkoper voor verdere vaccinaties,
  • de omgeving waarin het dier leeft,
  • voeding en verzorging van het dier.

  Elk geval moet individueel worden beoordeeld en vaak is alleen een dierenarts in staat uitsluitsel te geven.

  Wat moet u doen als u ontdekt dat het dier lijdt aan een gezondheidsprobleem of een eigenschap heeft die niet in overeenstemming is met het contract?

  Zodra een gezondheidsprobleem of een kenmerk van het dier dat niet in overeenstemming is met de overeenkomst voldoende duidelijk wordt, moet u de verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

  Let op: als u het gezondheidsprobleem of het niet-conforme kenmerk niet meldt, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor bijkomende schade aan het dier.

  Welke rechten geniet u als consument onder de wettelijke garantie bij de verkoop van levende dieren?

  Net als bij de garantieregels voor reguliere consumptiegoederen zijn er twee beroepsmogelijkheden voor consumenten. Er bestaat ook een hiërarchie van middelen bij de aankoop van een levend dier.

  U heeft recht op de kosteloze herstelling (genezing) of de vervanging van uw dier.

  Als u kiest voor genezing als remedie, maar de kost van de genezing is disproportioneel ten aanzien van de overige remedies, dan worden de kosten waarvoor de verkoper moet instaan, beperkt tot een bepaald plafond:

  • aankoopprijs tussen 0 en 500 euro: max. 300 % van de aankoopprijs
  • aankoopprijs tussen 500,01 – 1.500 euro: max. 200 % van de aankoopprijs
  • aankoopprijs meer dan 1.500 euro: max. 100 % van de aankoopprijs

  Als u het dier wilt ruilen voor een ander (= recht op vervanging), beëindigt u automatisch het bestaande koopcontract (= ontbinding van het contract). De vervanging doet automatisch een nieuwe koopovereenkomst ontstaan, waarop opnieuw één jaar garantie van toepassing is

  U kunt een prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst eisen.

  In de volgende situaties kunt u onmiddellijk tot prijsvermindering of ontbinding overgaan:

  • Uw dier overlijdt door een gezondheidsprobleem;
  • De kostprijs om het dier te genezen overschrijdt het wettelijk vastgelegd plafond (resp. 100, 200 of 300 % van de aankoopprijs);
  • De verkoper weigert het dier op eigen kosten te behandelen of om te ruilen;
  • Het probleem met de gezondheid of de niet-conforme kenmerken van het dier blijft bestaan, ondanks de poging van de verkoper het dier te genezen of te vervangen;
  • Het gezondheidsprobleem is zo ernstig dat een onmiddellijke prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst gerechtvaardigd is;
  • De verkoper heeft verklaard of uit de omstandigheden blijkt dat de verkoper de goederen door middel van herstelling of vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument conform de overeenkomst zal maken.

  Tot wie moet u zich wenden voor de verzorging van een dier met een gezondheidsprobleem?

  U moet eerst de verkoper de kans geven om het dier te laten verzorgen. Wanneer u zich onmiddellijk tot de eigen dierenarts wendt, zonder voorafgaande toestemming van de verkoper, verliest u in principe uw rechten onder de wettelijke garantie.

  De wet voorziet hierop één uitzondering, namelijk als de onmiddellijke tussenkomst van een dierenarts duidelijk noodzakelijk is voor de gezondheid van uw dier.

  Wat als de gezondheidstoestand van uw dier spoedeisende zorg vereist?

  Als u denkt dat de onmiddellijke tussenkomst van een dierenarts noodzakelijk is voor de gezondheid van uw dier, kunt u het dier naar een dierenarts van uw keuze brengen. U hebt dan recht op vergoeding van de kosten die de verkoper normaal zelf had moeten dragen als het dier aan hem was overgedragen.

  Als consument moet u aantonen dat de ingreep redelijkerwijs noodzakelijk was, terwijl de verkoper moet aantonen dat de gevraagde kosten onredelijk zijn.

  Waarom zijn er bijzondere garantieregels bij de verkoop van dieren?

  De wet voorziet in een bijzonder garantiekader voor dieren omwille van de specifieke aard en eigenschappen van een levend dier. Een dier interageert enorm met zijn nabije omgeving en de juiste verzorging door de eigenaar is van groot belang.

  Bekijk ook de veelgestelde vragen over de garantie bij de verkoop van levende dieren

  Laatst bijgewerkt
  29 mei 2024