""

Table of Contents

  Om de strijd tegen de kilometerfraude aan te gaan, heeft de wetgever een systeem uitgewerkt dat kilometerstanden van tweedehandsvoertuigen certificeert: de car-pass.

  Sinds 2004 is iedere particulier of vakman die een tweedehandsvoertuig wil verkopen, verplicht om een car-pass te bezorgen aan de particuliere koper. De enige uitzondering op die regel is de particulier die zijn auto verkoopt aan een professional uit de automobielsector.

  Met "particulier" wordt bedoeld eenieder die geen vakman is en dus eenieder die niet gewoonlijk noch in het kader van zijn beroepsactiviteit voertuigen aankoopt en verkoopt of werken aan voertuigen uitvoert. Zowel privé-personen als ondernemingen/zelfstandigen worden voor de toepassing van deze wetgeving als ‘particulieren’ beschouwd zolang zij geen vakman zijn.

  De wet van 22 december 2022 wijzigt de wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen. Ze legt nieuwe verplichtingen op, die sinds 1 juli 2023 van kracht zijn.

  Bij het te koop aanbieden van een reeds ingeschreven voertuig moet de professionele verkoper in zijn advertenties en showroom de car-passgegevens tonen waarover de vzw op dat moment beschikt:

  • de geregistreerde kilometerstanden
  • indien beschikbaar, de Euronorm van het voertuig
  • indien beschikbaar, de officiële CO2-uitstoot en de gebruikte testprocedure
  • de eventuele terugroepacties waaraan voor het betrokken voertuig geen gevolg werd gegeven
  • het feit dat het voertuig na een ongeval een inspectie moet ondergaan voordat het opnieuw in verkeer gesteld kan worden
  • de aan- of afwezigheid van een elektrische motor voor de aandrijving ervan
  •  in voorkomend geval, de officiële elektrische actieradius
  • in voorkomend geval, het type brandstof

  De wet van 22 december 2022 bepaalt ook dat de gegevens van de car-pass mogen worden gebruikt voor studiedoeleinden en voor statistische doeleinden, in niet-gecommercialiseerde en geanonimiseerde vorm.

  Bovendien kunnen ondernemingen hun meterstanden doorsturen naar de vzw Car-Pass op basis van de nummerplaat in plaats van het chassisnummer. Dit zal het aantal fouten bij het coderen van chassisnummers verminderen.

  Vanaf 1 januari 2024 moeten de ondernemingen uit de automobielsector naast de kilometerstand, ook een beschrijving van de door hen uitgevoerde werken aan het voertuig verstrekken, via de elektronische applicaties die de vzw Car-Pass hiervoor ter beschikking stelt en volgens de voorwaarden die zij bepaalt.

  Informatie vermeld op de car-pass

  Bij de verkoop van het voertuig aan een particulier moet de verkoper (vakman of particulier) de car-pass afleveren. Dat document bevat de kilometerhistoriek van het voertuig en de volgende gegevens:

  • alle geregistreerde kilometerstanden en de bijbehorende registratiedatums
  • indien beschikbaar, de Euronorm waaraan het voertuig voldoet
  • indien beschikbaar, de officiële CO2-emissiecijfers en bijbehorende testprocedures
  • de eventuele terugroepacties waaraan voor het betrokken voertuig geen gevolg werd gegeven
  • het feit dat het voertuig een inspectie na een ongeval moet ondergaan voordat het opnieuw in verkeer gesteld kan worden
  • de aan- of afwezigheid van een elektrische motor voor de aandrijving ervan
  • in voorkomend geval, de officiële elektrische actieradius
  • in voorkomend geval, het type brandstof

  De car-pass bevat ook nog andere informatie:

  • het merk en het model van het voertuig
  • de datum van eerste inschrijving van het voertuig en, indien verschillend en beschikbaar, de datum van eerste inschrijving in België
  • het chassisnummer van het voertuig
  • de datum waarop het document werd opgesteld
  • het identificatienummer van de car-pass, waarmee de echtheid van het document kan worden gecontroleerd

  De verkoper moet uiterlijk bij het sluiten van het contract het bewijs van aflevering van de car-pass aan de koper kunnen  bezorgen.

  Voordelen van de car-pass

  Dankzij het car-pass-systeem is kilometerfraude in België zo goed als verdwenen. Voor meer informatie kunt u het jaarverslag 2022 van de vzw Car-Pass raadplegen.

  Met de car-pass krijgt de koper een beter beeld van de waarde van het voertuig dat hij wil kopen.

  Bij de aankoop van een tweedehandswagen van een garagist of particulier bepaalt de wetgeving dat als de koper geen car-pass ontvangt, hij de rechter kan vragen de koopovereenkomst te beëindigen. Als de rechter beslist de overeenkomst te annuleren, moet de aankoop als onbestaand worden beschouwd en moet de aankoopsom aan de koper worden teruggegeven.

  Het car-pass-systeem zorgt ook voor meer transparantie en geloofwaardigheid in de sector van tweedehandsvoertuigen.

  Doorzending van de gegevens uit de centrale databank

  Sinds 1 juli 2023 mogen de gegevens die vermeld staan op de car-pass voor volgende doeleinden worden gebruikt :

  • de mededeling aan derden die daarom verzoeken om hun verplichting na te komen, in het geval van verkoop van een voertuig dat reeds ingeschreven is;
  • het bewerkstellingen van de raadpleging van de gegevens door vaklui;
  • het opmaken van een jaarverslag over de activiteiten van de vzw Car-Pass en het meedelen hiervan aan het publiek;
  • het archiveren in het algemeen belang, het opmaken van of deelnemen aan studies met historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden en het meedelen van de resultaten hiervan aan derden;
  • het doorzenden van de gegevens naar derden zoals bepaald in de wet, met het oog op het archiveren in het algemeen belang of het opmaken van studies met historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden.

  Wanneer de vzw Car-Pass ermee instemt gegevens door te geven aan derden met het oog op archivering in het algemeen belang of het uitvoeren van studies voor historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden, sluit zij met deze derden een overeenkomst die ten minste bepaalde elementen moet bevatten, waaronder de nadere regels omtrent de wijze waarop de betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen en de wijze waarop de partijen kunnen ingaan op verzoeken om gegevens te ontvangen en te verwerken met het oog op archivering in het algemeen belang of het uitvoeren van studies voor historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden, wetenschappelijke of statistische doeleinden, de categorieën van gegevens die door de vereniging aan de ontvanger ter beschikking worden gesteld, de nadere regels voor de verdere verspreiding van de gegevens, of de ontvanger en eventuele verdere ontvangers, na opmaak van de globale, anonieme studie of statistieken, de gegevens moeten wissen dan wel aan de vereniging moeten terugbezorgen en eventueel bestaande kopieën moeten verwijderen, en de duur van de voorgestelde verwerking.

  Laatst bijgewerkt
  23 november 2023