Table of Contents

  Een car-pass is een document dat de kilometerhistoriek weergeeft van een voertuig. Het vermeldt het aantal verreden kilometers en de datum waarop die kilometerstand werd genoteerd. U hebt dus een perfect beeld van het "kilometerverleden" van het voertuig. U kunt dan, bij de verkoop, nagaan of het aantal kilometers op de kilometerteller overeenstemt met de realiteit.

  Sinds 1 maart 2019 vermeldt dit document de volgende gegevens:

  • alle geregistreerde kilometerstanden van het voertuig en de bijbehorende registratiedatums;
  • indien beschikbaar, de Euronorm waaraan het voertuig voldoet;
  • indien beschikbaar, de officiële CO2-emissiecijfers en bijbehorende testprocedures;
  • de eventuele terugroepacties waaraan voor het betrokken voertuig geen gevolg werd gegeven;
  • het feit dat het voertuig een inspectie na een ongeval moet ondergaan voordat het opnieuw in verkeer kan worden gesteld.

  Dit document bevat ook nog andere informatie:

  • het merk en het model van het voertuig;
  • de datum van eerste inschrijving van het voertuig en, indien verschillend en beschikbaar, de datum van eerste inschrijving in België;
  • het chassisnummer van het voertuig;
  • de datum waarop het document werd opgesteld;
  • het identificatienummer van de car-pass (waarmee de echtheid van het document kan worden gecontroleerd).

  Een car-pass moet worden afgeleverd bij elke verkoop in België van tweedehandsvoertuigen die in België zijn ingeschreven:

  • wanneer een vakman uit de automobielsector een tweedehandsvoertuig verkoopt aan een particulier;
  • wanneer een particulier een tweedehandsvoertuig verkoopt aan een andere particulier.

  Als particulier bent u dus niet wettelijk verplicht om een car-pass af te leveren wanneer u uw voertuig verkoopt aan een vakman.

  Een particulier is elke privé-persoon en onderneming/zelfstandige die geen vakman uit de automobielsector is.

  De verplichting om een car-pass af te leveren, is niet van toepassing wanneer het gaat om een voertuig dat, op het ogenblik van de verkoop, niet was ingeschreven in België. De vereniging die belast is met de centrale registratie van de kilometerstand kan deze car-pass niet afleveren omdat ze de kilometergegevens niet heeft ontvangen.

  Bij de verkoop van een voertuig - dat al is ingeschreven -

  • tussen vakmannen;
  • door een vakman aan een particulier of
  • door een particulier aan een vakman;

  moet een verkoopdocument worden opgesteld.

  Dit document bevat de volgende gegevens:

  • het merk en het model van het voertuig;
  • het chassisnummer;
  • het jaar van de eerste inschrijving;
  • de kilometerstand op de teller op de datum van de verkoop;
  • de verkoopprijs;
  • de verkoopdatum;
  • de identiteit van de beide contractpartijen;
  • de handtekening (behalve indien alle hiervoor opgesomde gegevens vermeld staan op de verkoopfactuur).

  Het is aan de verkoper om dit document op te stellen, behalve in het geval van de verkoop van een tweedehandsvoertuig door een particulier aan een vakman, bijvoorbeeld ter gelegenheid van de aanschaf van een nieuwe wagen. In dat geval is het aan de vakman om het document op te stellen.

  Het document moet in twee exemplaren worden opgesteld en elke partij moet er een ontvangen.

  Wanneer het gaat om de verkoop van een tweedehandsvoertuig tussen particulieren, is er geen enkele wettelijke verplichting om een dergelijk verkoopdocument op te stellen. Het wordt nochtans aangeraden om dat te doen om discussies achteraf te vermijden.

  Een particulier is elke privé-persoon en onderneming/zelfstandige die geen vakman uit de automobielsector is.

  Het niet naleven van deze verplichtingen kan verstrekkende gevolgen hebben. De wetgeving voorziet immers dat de koper die geen car-pass heeft ontvangen, de rechter de ontbinding kan vragen van het verkoopcontract. Als de rechter de ontbinding van het contract uitspreekt, moet de aankoop als onbestaand worden beschouwd  en moet de aankoopsom worden teruggegeven.

  Dezelfde burgerrechtelijke sanctie is van toepassing wanneer in tegenstrijd met de wet het in vraag 3 beschreven verkoopdocument niet werd afgeleverd of wanneer dat niet de wettelijke vermeldingen bevat.

  Tenzij het tegendeel wordt bewezen, worden de in de documenten vermelde gegevens geacht juist te zijn.

  Raadpleeg de voorwaarden voor de afgifte van een car-pass (vraag 2) en de voorwaarden voor de aflevering van een verkoopdocument (vraag 3).

  Wanneer u een tweedehandsvoertuig wilt verkopen, moet u dit voertuig aanbieden voor een specifieke technische keuring. Die levert dan, op uw vraag, een car-pass af. Het kilometerattest wordt dan ter plaatse aangemaakt en afgeleverd.

  Het is niet altijd nodig om een technische keuring te laten uitvoeren om een car-pass te verkrijgen. Wanneer u ten laatste 2 maanden voordien met uw voertuig naar een volledige technische keuring bent geweest, dan kan een vereenvoudigde tweedehandskeuring volstaan om de car-pass af te leveren. Voorwaarde is evenwel dat er geen enkel defect mag worden vastgesteld tijdens de visuele controle.

  U kunt de car-pass ook verkrijgen op eenvoudig verzoek. Het is uiteraard wel nodig om uw voertuig voor te rijden, omdat het chassisnummer en de kilometerstand moeten worden opgetekend voor vermelding in de car-pass.

  De wetgeving bepaalt dat de car-pass die gepaard gaat met de verkoop van een tweedehandsvoertuig, recent moet  zijn. In de praktijk betekent dit dat de car-pass niet ouder mag zijn dan 2 maanden.

  Neen. Wanneer u een geldige car-pass heeft, dan bent u niet verplicht om u een tweede car-pass aan te schaffen.

  Om het systeem soepel te doen verlopen, kunt u, wanneer u een voertuig voorrijdt voor de technische keuring met het oog op de verkoop ervan, doorgaans automatisch een car-pass aanvragen. Hebt u een geldige car-pass, dan volstaat het om die voor te leggen aan de inspecteur van de technische keuring. Een nieuwe car-pass is dan niet nodig.

  Op 1 januari 2021 werd de prijs van de car-pass vastgesteld op 9,40 euro (inclusief btw).

  De prijs van een car-pass is vastgelegd bij koninklijk besluit. Dat besluit bepaalt dat de prijs van de car-pass wordt aangepast op grond van de wijziging in de index van de consumptieprijzen.

  Als een car-pass minder dan 4 kilometerstanden  met tussenpozen van minder dan 2 maanden aanduidt, wordt hij gratis afgeleverd.

  Er werden talloze maatregelen genomen om vervalsing en fraude uit te sluiten. Zo wordt de car-pass bijvoorbeeld gedrukt op speciaal papier, wat namaak en fraude aanzienlijk bemoeilijkt.

  Als u twijfels hebt over de echtheid van de car-pass, dan kunt u steeds een controle uitvoeren op de internetsite www.car-pass.be, aan de hand van het identificatienummer van de car-pass. U volgt daarbij de instructies die op het scherm verschijnen.

  De wetgeving heeft één enkele organisatie belast met de centralisering van de kilometergegevens van alle voertuigen. Op basis van zeer strenge criteria verkreeg de vzw Car-Pass daartoe de erkenning.

  Deze vzw ontvangt de kilometergegevens

  • van de vaklui uit de automobielsector wanneer zij interventies uitvoeren aan een bepaald voertuig: garagisten, carrosserieherstellers, bandencentrales enz.
  • van de instanties die belast zijn met de technische keuring en die de kilometerstand opnemen van het voertuig op dat ter keuring wordt aangeboden;
  • van de fabrikanten van nieuwe voertuigen of hun gemachtigde, de kilometerstanden van geconnecteerde voertuigen en de kilometerhistoriek van voertuigen die reeds in een ander land waren ingeschreven voor de inschrijving in België.

  Deze kilometerstanden worden doorgestuurd naar de vzw Car-Pass samen met het chassisnummer van het voertuig en de datum waarop de stand van de kilometerteller wordt opgetekend.

  De DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen van de FOD Mobiliteit en Vervoer) bezorgt de vzw alle inschrijvingen van voertuigen in België.

  Door al deze gegevens te combineren, kan het "kilometerverleden" van het voertuig worden opgesteld.

  Dat is absoluut verboden door de wet. De gegevens die zijn opgeslagen in de centrale databank van de vzw Car-Pass kunnen enkel worden gebruikt om op verzoek kilometerattesten af te leveren, de zogeheten car-pass. Dat houdt in dat elke car-pass afzonderlijk moet worden aangevraagd aan de vzw en dat bij de aanvraag, het chassisnummer van het voertuig en de kilometerstand op dat moment ook moeten worden doorgegeven.

  Er is dus een uniek doel dat heel strikt en eenduidig is bepaald. Om die uniciteit te kunnen garanderen, worden een groot aantal voorwaarden opgelegd aan de vzw Car-Pass. Deze organisatie heeft bovendien ook een aanzienlijk aantal voorzorgsmaatregelen genomen om de geregistreerde gegevens op een sluitende manier te beveiligen.

  Het is dus absoluut uitgesloten dat kilometerstanden die zijn opgeslagen in de centrale databank, voor commerciële doeleinden worden doorgegeven aan derden.

  Wanneer technici, zoals een garagist, aan uw voertuig werken, moeten die de kilometerstand noteren. Dat is evenwel niet verplicht wanneer het bedrag van de werkzaamheden niet meer bedraagt dan 125 euro (btw inbegrepen) en wanneer de werkzaamheden worden verricht voor een natuurlijk persoon die het voertuig gebruikt voor privédoeleinden.

  De kilometerstand, de datum waarop die werd genoteerd en het chassisnummer van het voertuig worden vervolgens doorgegeven aan de vereniging die belast is met de centrale registratie, de vzw Car-Pass.
  U vindt die gegevens trouwens ook terug op de factuur of op elk ander document dat de vaklui afleveren naar aanleiding van de verrichte werkzaamheden.

  Hetzelfde gebeurt wanneer u een voertuig aanbiedt voor de technische keuring.
  De mededeling van de gegevens gebeurt via elektronische weg. Die mededeling bevat ook de gegevens van de persoon die de werkzaamheden heeft uitgevoerd.
  De gegevens worden meegedeeld aan de vzw Car-Pass terwijl het voertuig ter beschikking is van de vaklui voor het uitvoeren van de werken aan het voertuig.

  Ondanks de voorzorgsmaatregelen en de interne controlemechanismen kunnen er toch nog foutjes sluipen in de car-pass (bijvoorbeeld verwarring tussen cijfers of cijfers die worden omgedraaid), waardoor een foute kilometerstand in de car-pass wordt vermeld.

  Uiteraard moet dit soort fouten verbeterd kunnen worden. Wanneer u het bewijs kunt leveren dat er daadwerkelijk een fout is geslopen in de gegevens die werden doorgegeven aan de vzw Car-Pass, dan worden de nodige correcties gratis doorgevoerd.

  Het is aan te raden om alle facturen en documenten bij te houden waarop de kilometerstand van uw voertuig staat vermeld. In geval van een betwisting, kunnen die bewijsstukken u helpen om de nodige correcties door te laten voeren. En indien nodig, kunnen die ook worden gebruikt om eventuele aansprakelijkheden vast te leggen.

  Wanneer de vakman aan uw voertuig werkt en daarvoor een factuur opstelt of enig ander document (bijvoorbeeld in het kader van de garantie), dan moet hij de kilometerstand en het chassisnummer, op het ogenblik van de uitvoering van de werkzaamheden, vermelden.

  Dat zijn namelijk de gegevens die ook worden doorgegeven aan de vzw Car-Pass.

  De instanties die instaan voor de technische keuring noteren bij elke keuring de kilometerstand. Die kilometerstand, die u ook terugvindt op het keuringsbewijs, wordt doorgegeven aan de centrale databank.

  Artikel 4, §3, van de wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen legt de verkoper van een reeds in België ingeschreven voertuig de verplichting op om de koper een car-pass te overhandigen, behalve wanneer deze koper een vakman is in de zin van de wet. Zo is het aan de verkoper om te bewijzen dat hij voldoet aan deze wettelijke verplichting.

  Bij een geschil moet dus niet de koper aantonen dat er geen car-pass werd afgeleverd. De verkoper moet bewijzen dat hij het desbetreffende document heeft overgemaakt aan de koper, ten laatste bij het sluiten van de overeenkomst. Ter herinnering: de aanvaarding van een bestelbon door de twee partijen vormt de koopovereenkomst.

  Het loutere feit dat de verkoper een car-pass heeft aangevraagd en verkregen (of betaald) bij de technische controle, is onvoldoende om dergelijk bewijs te leveren. Een gewone vermelding (eventueel van het nummer van de car-pass) op de verkoopfactuur lijkt evenmin een voldoende bewijs te zijn, omdat de factuur doorgaans pas wordt opgesteld na het sluiten van de overeenkomst.

  De verkoper wordt aangeraden om een document op te maken en te laten ondertekenen door de koper met de bevestiging dat de car-pass werd afgeleverd bij het sluiten van de verkoopovereenkomst.

  Voor andere vragen kunt u terecht bij de

  FOD Economie
  Algemene Directie Economische Reglementering
  Dienst Bescherming van de Consumentenrechten
  City Atrium C
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  Tel.: +32 2 277 81 68
  Fax: +32 2 277 52 59
  E-mail: HRC.CONS@economie.fgov.be

  het geheel der vragen downloaden (PDF, 159.87 KB)

  Laatst bijgewerkt
  1 april 2022

  Laatste nieuws voor dit thema