De antwoorden op de vragen over de gevolgen van de brexit worden overgenomen uit verschillende nationale (federale, gewestelijke ...) en internationale bronnen. Zij hebben betrekking op de situatie na het einde van de overgangsperiode (vanaf 1 januari 2021). De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn website zo snel mogelijk aan te passen. Bij twijfel primeert de authentieke bron van de informatie.

Als je kandidatuur voor een uitwisseling in het kader van Erasmus+ werd aanvaard vóór 31 december 2020, geniet je van de voorwaarden van het programma tot het einde van je verblijf.  Als gevolg van de Brexit maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit het Erasmus + programma.

Voor meer informatie over de voorwaarden om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen studeren, kunt u de volgende pagina's van de website van de Britse autoriteiten raadplegen:

De websites van de volgende Belgische instellingen kunnen ook nuttige informatie opleveren over dit onderwerp:

Bron:  UK Immigration

Wat je verblijfsrechten betreft, kan je een studentenvisum verkrijgen door de volgende bewijsstukken voor te leggen:

  • je hebt een aanbod ontvangen van een erkende onderwijsinstelling;
  • je kennis van het Engels is toereikend;
  • je hebt de middelen om in je levensonderhoud te voorzien voor de duur van je studie in het Verenigd Koninkrijk.

Na het behalen van je diploma krijg je een tijdelijk visum voor twee jaar, waarmee je werk kunt vinden in het Verenigd Koninkrijk.

Als je je studie aanvangt in het academiejaar 2020-2021, geniet je aan de Engelse universiteiten op financieel vlak van dezelfde voorwaarden als Britse studenten voor de hele duur van je studie: verlaagd inschrijvingsgeld, dezelfde toegang tot beurzen en leningen.

Het hoger onderwijs is een gedeeltelijk gedecentraliseerde bevoegdheid in het Verenigd Koninkrijk, maar de Schotse, Welshe en Noord-Ierse autoriteiten hebben ook verzekerd dat een student uit de Europese Unie die zijn studie aanvangt in 2020-2021, voor de hele duur van zijn studie dezelfde voorwaarden geniet als de lokale studenten.

Vanaf het academiejaar 2021-2022 word je beschouwd als internationale student aan de Engelse en Schotse universiteiten, wat een verhoogd inschrijvingsgeld en het verlies van de voordelige toegang tot beurzen en leningen met zich meebrengt.

Meer informatie:

Bron: UK Immigration

Britse studenten die momenteel ingeschreven zijn in een Belgische onderwijsinstelling, krijgen de toelating om onder dezelfde voorwaarden hun studie voort te zetten, in ieder geval tot het einde van het academiejaar 2020-2021.

Meer informatie:

Bron: Website van de Britse overheid

Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk een derde land geworden in de ogen van België. Voor onderdanen van een derde land (buiten de EU) geldt echter als algemene regel dat de toestemming om langer dan 3 maanden in België te verblijven wordt verleend aan buitenlandse studenten die de volgende documenten kunnen voorleggen:

  • het bewijs dat ze regelmatige student zullen zijn in een door de Belgische overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling;
  • het bewijs dat ze over voldoende middelen van bestaan beschikken;
  • een medisch attest waarin staat dat ze niet lijden aan een ziekte die de volksgezondheid in gevaar kan brengen;
  • als ze ouder zijn dan 21 jaar, een attest waaruit blijkt dat ze niet zijn veroordeeld voor misdrijven of wanbedrijven van gemeen recht.

Meer informatie over de voorwaarden om in België te mogen studeren.

Het kan ook zijn dat je een hoger inschrijvingsgeld moet betalen, omdat je als internationale student wordt beschouwd.

Meer informatie:

Bron: Website van de Britse overheid

Er zal een visum nodig zijn om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken. De toekenning van het visum zal afhangen van je kwalificaties, je kennis van het Engels en een voorafgaand beschermheerschap door een Britse onderneming. Er zal worden voorzien in faciliteiten voor bepaalde beroepen waarvoor in het Verenigd Koninkrijk een tekort aan arbeidskrachten bestaat.

Je diploma wordt nog steeds erkend. Aangezien het Britse nationale informatiecentrum voor de erkenning van diploma's de beginselen van het Verdrag van Lissabon toepast, heeft het geen plannen om wijzigingen aan te brengen in de manier om Belgische diploma's te evalueren. Je zal dus blijven profiteren van het vereenvoudigde erkenningsmechanisme dat het biedt.

Houd er ook rekening mee dat je sinds 1 januari 2021 bepaalde stappen moet ondernemen om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen blijven wonen en werken. Je kunt de website van de Britse overheid over dat onderwerp raadplegen.

Bron: UK Immigration

Sinds 1 januari 2021 moet je bepaalde stappen ondernemen om in België te kunnen blijven wonen en werken (zie onze FAQ Wonen en Werken).

Britse beroepskwalificaties voor het onderwijs die vóór 31 december 2020 in België zijn erkend, zullen ook na die datum worden erkend voor het Belgische onderwijs. Vanaf 1 januari 2021 hangt alles af van het al dan niet sluiten van een partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk.

Bronnen:

Veelgestelde vragen over wonen  en de brexit Veelgelstelde vragen over werken en de brexit Veelgestelde vragen over reizen en de brexitVeelgestelde vragen over goederen aankopen en de brexitVeelgestelde vragen over de brexit

Laatst bijgewerkt
15 februari 2021