Als u bepaalde diensten aanbiedt aan vennootschappen, moet u geregistreerd zijn bij de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie. Die verplichting gaat in op 1 september 2018. Ze kadert in de strijd tegen het witwassen van geld.

De ondernemingen die adressen verschaffen (dienstenverleners aan vennootschappen) moeten ook verschillende wettelijke preventiemaatregelen toepassen tegen het witwassen van geld en de strijd tegen de financiering van het terrorisme zoals voorzien in de wet van 18 september 2017.

Dit reglement (PDF, 195.3 KB) heeft als doel om hen te helpen bij die stap, met name door te preciseren welke wettelijke maatregelen ze moeten toepassen en door hen verschillende aanwijzingen aan te reiken. Op die manier kunnen zij een mogelijk risicovolle situatie beter inschatten.

Het reglement downloaden (PDF, 195.3 KB)

Wie wordt beschouwd als aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten?

Elke natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig een van de volgende diensten aan derden aanbiedt:

 • deelnemen aan de aan- en verkoop van aandelen van een vennootschap met uitzondering van die van een beursgenoteerde vennootschap;
 • een maatschappelijke zetel verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een gelijkaardige juridische constructie;
 • een bedrijfs-, administratief of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende diensten verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een soortgelijke juridische constructie.

Lijst van geregistreerde aanbieders

Lijst van geregistreerde aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten (CSV, 215.53 KB)

Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor de registratie?

Als u een onderneming natuurlijk persoon bent, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • niet ontzet zijn uw politieke en burgerlijke rechten;
 • niet in staat van faillissement verklaard zijn geweest zonder eerherstel te hebben gekregen;
 • in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie geen criminele straf, gevangenisstraf zonder uitstel van ten minste zes maanden of strafrechtelijke geldboete hebben opgelopen voor een inbreuk met betrekking tot onder andere feiten van namaak, vervalsing, gebruik van valse documenten, corruptie, diefstal, verduistering, bedrog, witwassen van geld of financiering van terrorisme.

Als u een onderneming rechtspersoon bent, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • een wettelijk bestuursorgaan hebben dat enkel samengesteld is uit personen die voldoen aan de drie laatste voorwaarden die hierboven vermeld zijn voor de natuurlijke personen;
 • een werkelijke leiding hebben die enkel uitgevoerd wordt door personen die voldoen aan de drie laatste voorwaarden die hierboven vermeld zijn voor de natuurlijke personen;
 • uiteindelijke begunstigden hebben die voldoen aan de drie laatste voorwaarden die hierboven vermeld zijn voor de natuurlijke personen;
 • zaakvoerders en bestuurders hebben die wettelijk gerechtigd zijn een beroepsactiviteit uit te oefenen in België.

Als u ook domiciliëringsdiensten aanbiedt, moet u ook bewijzen dat u:

 • de gedomicilieerde personen lokalen ter beschikking stelt met
  • een of meerdere burelen of lokalen, elk uitgerust met meubilair dat toelaat hun respectievelijke functie te vervullen,
  • een systeem voor een beveiligde archivering van de documenten, op vraag van de klant,
  • een ICT-infrastructuur met toegang tot internet en bureaumateriaal (fotokopieerapparaat, scanner…),
  • een receptie of een onthaal;
 • de rechtmatige bewoner bent van de lokalen die u ter beschikking stelt van de gedomicilieerde persoon (u moet een bewijs van eigendom of een huurcontract kunnen voorleggen);
 • de huurvoorwaarden opneemt in een typecontract.

Hoe moet u uw registratie aanvragen?

Als u aan de verschillende voorwaarden voldoet, moet u uw aanvraag tot registratie indienen bij de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie.

Het registratieformulier voor rechtspersonen
downloaden (DOCX, 69.1 KB)

Het registratieformulier voor natuurlijke personen
downloaden (DOCX, 58.25 KB)

Als uw onderneming geregistreerd is maar u wijzigingen in uw organisatie (wijziging van de effectieve leiders, wijziging van de uiteindelijke begunstigden, wijzigen aan uw typecontract, …) moet melden, dan kunt u daarvoor het mailadres pss-dvv@economie.fgov.be gebruiken.

Wanneer u uw aanvraag indient, controleert de FOD Economie bij de dienst Strafregister van de FOD Justitie de eerbaarheid van de personen vermeld in uw aanvraag.

Misschien moet u de “kadastrale beschrijving” van het gebouw waar de diensten worden verricht, vermelden in het aanvraagformulier. Als u die niet heeft, kunt u die gemakkelijk terugvinden in de CadGIS-tool van de FOD Financiën (aanmelden met e-ID). Die werkt met een interactieve kaart van België.

U kunt er het gebouw terugvinden waarvan u eigenaar bent. Er verschijnt een pop-up. Kies het tabblad “kadastrale percelen”. De vermelding “ID kadastraal perceel” komt overeen met de “kadastrale beschrijving” die u in het aanvraagformulier moet invullen. Indien u een probleem ondervindt met de link, ga dan naar MyMinfin en kies de optie “Het kadastraal plan raadplegen”.

Wie moet een aanvraag tot registratie indienen en binnen welke termijn?

Als u ten minste een van de drie hoger vermelde diensten wil verrichten, moet u zich bij de FOD Economie registreren vooraleer u uw activiteit opstart.

En als u zich niet registreert?

Als u de verplichting tot registratie niet naleeft, riskeert u een boete van 250 tot 100.000 euro.

Als u geregistreerd bent maar niet meer aan de voorwaarden voldoet, riskeert u een gelijkaardige boete.

Meer informatie?

Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met:

Laatst bijgewerkt
17 april 2023