Search results

  1. Overeenkomstig artikel 10, §1 en §2 van Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de
  2. In een studie wordt de impact van artificiële intelligentie op de economische regelgeving beoordeeld op domeinen zoals: intellectuele eigendom, consumentenbescherming, mededinging, verzekeringen, enz. Op
  3. Hoewel de jaarlijkse groei van het bbp in België in 2020 is ingestort (-5,7 %) als gevolg van de wereldwijde pandemie van het coronavirus, was de daling van het bbp in België minder uitgesproken dan die in
  4. Bevorderde u het ondernemerschap? De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering identificeren en erkennen de meest succesvolle initiatieven ter stimulering van de ondernemingszin en het
  5. In 2021 is de totale inflatie in België, gemeten op basis van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen, fors gestegen tot gemiddeld 3,2 % (0,4 % in 2020). In de loop van 2021 is de totale
  6. U kreeg een controlebezoek van de inspectiedienst van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. We zijn er ons van bewust dat u tijdens of na die