Search results

  1. 2-101 Toepassingsgebied van een accreditatie toegekend aan een beproevingslaboratorium: leidraden voor de omschrijving en de beoordeling ervan 2-104 Criteria waaraan de geaccrediteerde laboratoria moeten
  2. 6-201 Aanvraagformulier voor accreditatie 6-203 Onkostennota voor auditoren 6-206 Verslag van de coördinator m.b.t. het verloop van de audit 6-207 Formulier: Evaluatie van de prestaties van de auditor 6
  3. De distributienettarieven vormen een belangrijk bestanddeel van de energiefactuur van Belgische huishoudens. Tussen 2014 en 2019 zijn deze tarieven aanzienlijk toegenomen met grote verschillen op regionaal
  4. 6-428 Module 0: inhoud van het auditverslag 6-429 Module A: administratieve gegevens 6-430 Module B: historiek van het dossier 6-431-14065 +AVR Module C: verslag van de hoofdauditor voor de norm NBN EN ISO