Search results

  1. Gratis veiligheidsgids, opgesteld door de Dienst Productveiligheid. Die kan gebruikt worden door de organisatoren voor verschillende activiteiten en omstandigheden. Hij heeft onder meer betrekking op de
  2. Koninklijk besluit van 4 maart 2002 houdende reglementering van de organisatie van extreme ontspanningsevenementen.
  3. Koninklijk besluit van 11 juli 2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur (officieuze gecoördineerde versie).
  4. Bijlage bij de veiligheid van aanstekers: checklist.
  5. Richtsnoeren voor het melden van gevaarlijke consumentenproducten aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten door producenten en distributeurs overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Richtlijn 2001/95/EG.