Search results

  1. 2021 in een oogopslag Tijdens 2021 hebben we via een groot aantal acties, controles, nieuwe of vereenvoudigde reglementeringen, wetenschappelijke investeringen invulling gegeven aan de drie strategische
  2. U kreeg een controlebezoek van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Heeft u vragen, zoals: Wat schrijft de reglementering mij exact voor en waar
  3. Waar gaat het over ? Welke contracten en welke activa zijn gedekt Wettelijke garantie en commerciële garantie
  4. In de eerste helft van 2024 zal België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden. 2024 wordt een cruciaal jaar voor de Unie met de verkiezingen voor het Europees Parlement en de
  5. Wat zijn de rechten van de consumenten? Deze brochure werd opgesteld op basis van de wetgeving die sinds 1 juni 2022 van kracht is. Ze houdt rekening met de informatie die de FOD Economie bij de
  6. Presentatie van het Sectoraal Panorama Het Sectoraal Panorama heeft als ambitie een overzicht te geven van de prestaties van de sectoren in België, op basis van officiële statistieken. De editie 2022 van