Search results

  1. Les performances des différents secteurs en termes de compétitivité peuvent fortement varier selon les déterminants mis en avant. Complémentairement au « Tableau de bord de la compéti-tivité de l’économie
  2. De prestaties van de verschillende sectoren in termen van concurrentievermogen kunnen sterk uiteenlopen naargelang de gehanteerde determinanten. Naast de "Boordtabel van het concurrentievermogen van de
  3. Contexte global Petite économie ouverte, la Belgique réagit plus rapidement aux fluctuations de la conjoncture mondiale qu’une économie réalisant moins d’échanges. L’analyse des performances extérieures
  4. Algemene context Als kleine en open economie reageert België sneller op schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met een minder uitgesproken internationale handel. De analyse van de
  5. De horizontale screening van marktsectoren 2016, opgesteld door het Prijzenobservatorium toont een uitgebreide stand van zaken over de mededinging van de verschillende markten van goederen en diensten in
  6. In the 2016 version of the report on market functioning in the Belgian economy, elaborated by the Price Observatory, you will find a comprehensive analysis of more than 600 sectors over the period 2010